Jordebog        Se mere om hvem / hvor de første slog sig ned på Listen over matr.nr.

Jordebog
for
Næstved Havnevæsens
jorder ved Karrebæksminde

Udarbejdet aar 1883
af
P. Jørgensen
Havnekasserer


Arvefæsteejendommen  "Lungshave", erhvervet af Saltø gods, staar i Karrebæk sogn'  matrikel under nr. 60 anført for Hartkorn 1 td.  2 Skpr.  3  Fjkr.  2 Album.

(Hartkorn ...........  står som jordværdienhed, der angiver hvor meget der kan avles/dyrkes på arealet. Lungshave havde ikke en stor bonitet. Arealmæssigt er omtalte stykke på ca. 100 tdr.land el. ca. 552.000 kvadratmeter).

Ved Reskript af 24 juli 1807 Bestemmer, at jorden, Lungshave kaldet, som Havnevæsenet i Næstved har tilforhandlet sig af Saltø Godses'  Ejer til en kanals gravning og nogle bygningers opførelse ved Karrebæksminde, skal henhøre under Næstved Kjøbstads Jurisdiktion, dog unden derfor at anses for Næstved Kjøbstads jord eller som under Næstved Kjøbstad i andre Den henhørende, men den skal Fremdeles i alle andre deri forblive under Karrebæk sogn og Sorø Amt.

Karrebæksminde, den oprindelige Havne-Told- og Lodsplads.
Grunden hvorpaa de ældste bygninger være opført, tilhørte rimeligvis Saltø Gods og udgjorde en del af det areal, som senere under navn og Lungshave Tilskjødes Næstved Havnevæsen.
Karrebæksminde blev ved Reskript af 31 oktober 1788, der lyder saaledes: .............. "at Kontrollørboligen i Karrebæksminde, saavel Toldergaarden og Lodshuset, samt det sted, hvor Fartøjerne ligge for anker, saavel paa Rheden som ved de saakaldte pæle, skal i alle begivenheder henhøre under Næstved Kjøbstad og dens Jurisdiktion" ....... fuldstændig henlagt under Kjøbstaden.
Skjøde af 8 december 1809, læst 5 marts 1810 fra Kammerjunker Mogens Scheel-Plessen, Stamherre til Saltø gaard og Gods, til Havnekommissionen for Næstved Kjøbstad paa jordejendommen Lungshave, hvori blandt andet bestemmes:

1.
Sælgerne har forbeholdt sig fornøden plads til et Magasins opbyggelse, imod at betale afgift lige med andre som paa Lungshave opførte bygninger.

2.
Sælgeren er forbeholdt Forstrands' - og Fiskerettigheden ligesom hidtil. ligesom fiskerne ere forbeholdne de fornødne optræk-
ningssteder og plads at sætte pæle til derpaa at tørre deres garn.

3.
Havnekommissionen svarer alle skatter og andre offentlige Byrder af Lungshave Hartkorn.

4.
I Arvefæsteafgift betaler Havnekommissionen til Besidderen af Saltø Gods aarligt 100 Rdl., at erlægge hvert aars 11 juni, for hvilken afgift Besidderen af Saltø bestandig er først prioritet i Lungshave fremfor alle andre Prioritetshavere.

Med hensyn til erhvervelsen af Lungshave og de deraf Havnevæsenet paadragne forpligtigelser bemærkes fremdeles:

    I Havnekommissionens møde den 7. Juni 1805 blev blev fremlagt Kammerjunker Scheel-Plessens Approbation paa overdragelsen til Næstved Havnekommission til Havneanlæg m.v. af den jordstrækning, som af Saltø's ejer er udlagt Husmændene i Karrebæk til græsning, af areal omtrent 100 tdr. land.

    Til de 32 Karrebæk Husmænd blev som vederlag udlagt den saakaldte Silkenborg Mark af Saltø Hovedgaards jorder, af omtrent 24 tdr. land hvoraf Næstved By betaler aarligt Afgift ovennævnte ovennævnte 100 Rbdl..
Fremdeles tillagdes Karrebæk Husmænd 22 tdr. land af Ole Nielsens lod i Karrebæks-Torup, hvorfor godtgøres aarlig 5 Rbdl. pr. td. land for 20, istedefor det udlagte 22 tdr. land.
Justitsraad Neergaard som ejer af Førslev Gods, hvorunder bemeldte Ole Nielsens lod henhørte, har givet sit samtykke til denne ordning under 5. April 1805.

Den 2. November 1805 fremlagdes i Kommissionens erklæring fra Magistraten og de Eligerede mænd i Næstved, hvorved de betaler og antage erhvervelsen af jordstrækningen "Lungshave" for den derfor anordnede aarlige afgift 200 Rbdl.

Med hensyn til Reglerne for en eventuelt bebyggelse af Lungshave, se Udvalgets Forhandlingsprotokol, mødet 9. juni 1838.

    Efter kjendelse af Tiendekommissionen for Slagelse, Øster og Vester Flakkebjerg Herred af 28. Januar 1854 skal af Havnekommissionen som Arvefæster af Lungshave udredes i aarligt vederlag for Konge- Kirke- og Præstetiende for hver enkel Tiende  1 td. 7 skpr. Byg, som betales med penge efter Kapitelstaxt. (Kapitelstaxt = årligt af kapitelet fastsat pris på korn med henblik på betaling af tiende).

Ifølge skrivelse fra Sorø Amt af 1. marts 1853 erkjender dette sig pligtig til at vedligeholde vejen gjennem Karrebæksminde (jfr. Udvalgets Forhandlingsprotokol fob. 254)
 

Skatter og Afgifter  Havnevæsenets jorde i Karrebæksminde, der efter Havnevæsenets Skattekvitteringsbog med Slagelse Amtsstue under matr. nr. 60 af Karrebæk staa for Ager og Engs Hartkorn 1 td. 2 Skpr. 3 Fjr.  2 alb., Gammelskat 27 Rdlr. 5 sk., have foruden skattene til Statskassen og Karrebæk Kommune, aarligt at udrede:

                    Arvefæsteafgift til Saltø Gods            200 kr. 00 øre
                    Arvefæsteafgift til Førslev Gods         200 kr. 00 øre.

Tiendeafgifter:

1. Til Slagelse Hospital Byg
a. Kongetiende in natura 0 tdr. 5 Skp.
b. Kongetiende eft. Kapitelstaxt 1 tdr. 7 Skp.
2. Til Saltø Gods -
- Kirketiende 1 tdr. 7 Skp.
3. Til Præsten i Karrebæk -
- Præstetiende 1 tdr. 7 Skp.
- Smaaredsel 0 tdr. 0 Skp. 2     9/16 Fjærding

I henhold til Forpagtningsvilkaarene godtgjøres de samlede tiendeafgifter Havnekassen ved fordeling efter areal paa de bortforpagtede jordenheder.

Indtægter af Jordene

Grundafgift og Grundskat af Bortarvefæstede og Grundleje af Udlejede Grundstykker ved Karrebæksminde.

Af de 43 Afgiftspligtige Grundstykker Løbe. nr. 3 - 45 incl.  androg afgifterne i aarene 1881 og 1882 uforandret aarlig 766 kr. 94 øre.

Indfæstningsafgift af ny Bortfæstning og Rekognition ved ejerskifte af tidligere bortfæste de grundstykker ved Karrebæksminde.
I indfæstning er erlagt indtil 4 kroner pr. løbende alen Facade.

I Rekognition ved ejerskifte svarer de for hver enkelt ejendom Pag. 24  o.flg.  anførte beløb.

Forpagtningsafgifter af Havnens  bortforpagtede jordlodder, nemlig:

1)
    af ca. 8½ tdr. land paa Nordsiden, iflg. Auktionsforretning af 16 marts 1876 og Indenrigsmin. Approb. af 10 maj s.a.,
    aarlig afgift  225 kroner.
    anm.  Forpagter P. Hansen er med udvalgets samtykke af 26. februar 1878 indtraadt i den oprindelige Forpagters vilkaar.
    Forpagtningen er paa 12 aar og udløber d. 30. april 1888.

2)
    af ca. 57½ tdr. land paa Sydsiden, iflg. Auktionsforretning af 3. August 1877 og Byraadets Approbation af 10. September
    s.a., aarlig afgift       385 kroner.
    anm.: Bortforpagtet til Møller Bønnelycke. Forpagtningen er paa 12 aar og udløber d. 1. Maj 1890

3)
    af ca. 2 tdr. land paa Nordsiden, iflg. Havneudvalgets beslutning af 20. april 1880, bortforpagtet til Havnefogeden, mod
    aarlig afgift     20 kroner.
    Endvidere er det ved Udv. beslutning af 16. Januar 1880 tilladt Karrebæk Sogneraad at begynde en grusgrav paa Lungs-
    have op til ½ skjeppe lands størrelse, mod aarlig afgift for kalenderaaret  10 kroner, der erlægges under hvert aars 1st. maj.

    I husleje oppebæres aarligt af Postexpeditør Knudsen af en lejlighed i Havnefogedbygningen, med have,  250 kroner.
    (Lejekontrakt  27. maj 1881).

    Af Skomager Rasmussen for en lejlighed i Lods og Vægterboligen, aarligt   80 kroner.
    (Lejekontrakt  12. november  1881).

    I henhold til Forpagtningskontrakts § 5  af Havneudvalgets skrivelse af 7. april 1884, er Møller Bønnelycke's  forpagt-
    ningsafgift fra 1. maj 1884  nedsat med 10 kroner aarlig til 375 kroner, eller halvaarlig 187 kroner 50 øre.
 

A
    Løb.nr. 14  Extrakt  Udskrift   (Alleen 12)
    af Næstved Kjøbstads skøde og Panteprotokol
    1843  den  19. Juni  blev læst      No. 4  R,  første klasse   2.der  Sølv.  1843

Arvefæstebrev, hvorved Skipper Gottlieb Erichsen af Undertegnet Havnekommission, overdrager en plads til byggeplads ved Karrebæksminde - pladsen, som er beliggende paa den nordre side af vejen til Karrebæksminde (Alleen 12) paa 45 alen lang (28,25 m.) og 40 alen bred (25,10 m.), eller 1800 oalen ( 709 m2).
I aarlig afgift erlægger Arvefæsteren af den del af pladsen, som er bebygget, den reglementerede afgift af 1 rbdl. pr. oalen og for den del, som ikke er bebygget ¼ rbdl. pr. oalen.  Afgiften (også kaldet: Sct.hansafgiften) erlægges for hvert aar ved Sct. Hansdag til Havnekommissionen i Næstved.
Efter den foretagne opmaaling er fortiden 366 oalen bebygget og 1434 oalen ubebygget saa at den aarlige afgift for tiden er for den bebyggede del 3 Rbdl. 78 sk. og for den ubebyggede del 3 Rbdl. 70½ sk., tilsammen 7 Rbdl. 52½ sk. som første gang erlægges for i aar ved stedets modtagelse.

I indfæstning har G. Erichsen betalt til Havnekassen 20 Rd. sølv og en lige sum betales af enhver ny tiltrædende Arvefæster til Havnekassen.
Udgifterne ved nærværende Arvefæstebrev's udstedelse og Tinglysning betales af Arvefæsteren.  -  Med hensyn til det stemplede papir bemærkes at Indfæstningen er 20 Rd., den aarlige afgift er 7 Rd. 52½ sk. som svarer til en kapital stor:
188 Rd. 64½ sk.  =  208 Rd. 64½ sk.

    Næstved Havnekommission  den  14. Juni 1843

    Lawarts            Fanøe            Knaeckenborg            Lund            H. Jacobsen

    Extrakt udskriftens rigtighed bekræftes
    Næstved Byfogedkontor, den. 23 September 1884
                                            C. Salicath

                                   ------------------------------------------------------------------------

Løbe nr. 33   (Alleen 37)
    Extrakt udskrift
    af Næstved Kjøbstads Skjøde og Panteprotokol.
    No. 3  R  Første klasse  1859   1 Rigsdl.  32 skill.
    Arvefæste Skjøde.

I henhold til hvad der er vedtaget i mødet den 6te  Juni s.a. arvefæster og overdrager Næstved Havnekommission herved til
hr. Vice-Consul, Kjøbmand C. M. Wittusen af Næstved, en byggeplads paa den Nordre side af Karrebæksminde Havn (Alleen 37-39), hvilken plads har facade med vejen af 15 alen ( 9,42m.), og en dybde af 18¼ alen (11,46 m.) og altsaa indeholder 273¾ oalen ( 108 m2.), paa følgende vilkaar:

I aarlig grundafgift erlægger Arvefæsteren til Havnekommissionen i Næstved hvert aars Sct.Hansdag  2 skilling af hver oalen
bebygget grund og ½ skilling af hver oalen ubebygget grund.
I stedet for Kongelige skatter og afgifter, som paahviler grunden, betaler Arvefæsteren til Havnekassen 1 rd. aarlig, som erlægges til Sct.Hansdag tilligemed grundafgifter, hvorimod de personlige skatter og de som paahviler de af Artvefæsteren paa pladsen opførte eller opførende bygninger, udredes af ham.

I indfæstning er af Arvefæsteren betalt 30 Rdl. skriver tredive Rigsdaler og en lige sum erlægges af enhver ny tiltrædende Arvefæster til Havnekassen.
Omkostningerne ved dette arvefæsteskjødes udstedelse og tinglysning betaler arvefæsteren, med hensyn til det stemplede papir bemærker indfæstninger er  30 Rbdl.  0  skilling.

Den aarlige afgift
    a.)    af 195 oalen bebygget grund        4 rbdl. 6 sk.
    b.)    af 78¾ oalen ubebygget grund     2 rbdl. 7  3/8 sk.
    c.)    Vederlaget for skatter                   1 rbdl.
Hvilken aarlige afgift svarer til en kapital  136 Rbdl. 4   3/8 sk.
                        ialt  166 Rbdl. 4  3/8 sk.

Næstved Havnekommission den. 11 Juni 1859

            Petræus            N. Bagger            S. Knaeckenborg            Gottlib

Læst i Næstved Bytinget den 17de  Januar 1859 og Protokoleret folio  184 G.  Forevist attest paa stemplet papir af 3 kr., no. 3 angaaende at ingen skriftlig kjøbekontrakt har været oprettet.
Den herved solgte ejendom er i Næstved Kjøbstads Panteregister anført under Matr. nr. 323 (Alleen 37-39), med hvilket nr. den herefter vil være at betegne.
                                                                RGST.
                                                                            Petræus

                    Extrakt - udskriftens rigtighed bekræfter Næstved Byfogedkontor, den 23. September 1884.

                                                                                C. Salicath
 

I indfæstning har Kjøbmand Wittusen betalt 50 Rd. og en lige sum betaler af enhver ny tiltrædende arvefæster til Havnekassen.
Udgifterne ved nærværende Arvefæstebrevs udstedelse og tinglysning betales af Kjøbmand Wittusen.
Med hensyn til det stemplet papir bemærkes at i indfæstningen er betalt                       50 Rdl.
den aarlige afgift er 7 rdl. 64 sk., som efter Frd. 3 Decbr. 1828 svarer til en kapital    192 Rdl.
                                                                                                                ialt            242 Rdl.

Næstved HavneCommission den 12 Juni 1841

            D.T. Lawartz            Fanøe            Knaeckenborg            Lund            H. Jacobsen

Extrakt - udskriftens Rigtighed bekræfter.
Næstved Byfogedkontor den 23 Septbr. 1884
                                        C. Salicath

                                                        ------------------------------------------------

Løbe nr. 45   ( Ved Broen 16)                 Extrakt - Udskrift
        af Næstved Kjøbstads Skjøde og Panteprotokol
        stempel 1 Rd. 16 sk.                Arvefæsteskjøde.

Undertegnet Havnekommission arvefæster og overdrager herved til Hans Larsen af Taarnmark et jordstykke paa den Søndre side af Karrebæksminde havn, Longshave, indeholdene 20 alen (12,55 m.) facade til vejen med en dybde af 50 alen ( 31,39 m.), der udgør 1000 oalen (394 m2) paa følgende vilkaar:
1.)
    I aarlig Grundafgift erlægger Arvefæsteren til Havnekommissionen i Næstved hvert aars Sct. Hansdag, 1½ skilling af hver
oalen bebygget og ¼ skilling af hver oalen ubebygget grund. I stedet for Kongelige skatter og afgifter, som paahviler grunden, betaler Arvefæsteren til Havnekassen een Rigsdaler aarlig, som erlægges samtidig med ovennævnte Grundafgift, hvorimod de personlige skatter og de, der paahviler de af Arvefæsteren paa pladsen opførte og opførende bygninger, udredes af ham.

2.)
    Af Arvefæsteren er erlagt i Indfæstning for 20 alens Facade 1 rdl. 3 sk. pr. løbende alen eller 30 Rdl. og en lige Indfæstning
erlægges til Havnekassen af enhver ny tiltrædende Arvefæster.

        Til bekræftelse med Kommissionens underskrift.

Havnekommissionen i Næstved den 27de  Decbr. 1867

            Petræus            S. Knaeckenborg            H.A.Hansen            A.F.Wulff
Læst i Næstved Bytingsret Mandagen den 13de  Januar 1868 og protokolleret Fob. 109.
                                                                                                            Petræus

        Extrakt - Udskriftens Rigtighed bekræfter
        Næstved Byfogedkontor den 23 Septbr. 1884
                                                        C. Salicath
 

                                                               ----------------------------------------------
 

Løbe nr.  36      ( Alleen 53 - "Kabyssen")          Extrakt - udskrift
    af Næstved Kjøbstads Skjøde og Panteprotokol.
    Aar 1841 den 5te  Juli blev læst.      Stemplet papir  1ste. klasse
    No. 4  for 1841  til 2 Rbd. sølv.

Arvefæstebrev, hvorved overdrager Kjøbmand Christen Martin Wittusen i Næstved af undertegnede Havnekommission en plads til byggeplads af det Havnevæsenet tilhørende terrain ved Karrebæksminde.
Pladsen, som er den vestligste af de til byggepladsen langs den Nordre side af Kanalen bestemte pladser, udgør 40 alen (25,10 m.) fra Nord til Syd og 25 alen (15,70 m.) fra Vest til Øst, eller 1000 oalen (394 m2) og strækker sig langs Kanalen, dog saaledes, at de Kanalen nærmest liggende 8 alen (5,02 m.) ikke ere indbefattet heri, da samme forbeholdes Havnevæsenet.

I aarlig afgift erlægger Arvefæsteren af den del af pladsen, som er bebygget, den reglementerede afgift af 1 rbdl. pr. oalen og for den del af pladsen, som ikke er bebygget ¼ sk. pr. oalen.
Afgifter erlægges for hvert aar ved Sct.Hansdag til Havnekommissionen i Næstved.

Efter den opmaaling, som den 10de dennes er foretagen, er for tiden 648 oalen bebygget og 352 oalen ubebygget. Kjøbmand
Wittusen har altsaa at svare for den bebyggede del 6 rbd. 72 sk. og for den ubebyggede del  88 sk., ialt aarlig 7 rbd. 64 sk. som første gang for indeværende aar skal erlægges til næstkommende Sct.Hansdag.

Arvefæsteren maa ikke lægge hindringer i vejen for de foranstaltninger, som Havnekommissionen maatte finde nødvendige med hensyn til havnen.
 

                                                    ------------------------------------------------------------
 

Hvem og hvor slog de første indbyggere sig ned i Karrebæksminde ?
Se mere på  listen med Matr.nr.

Tilbage til oversigten