Retur


Generalforsamlinger


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum Formandens beretning 2023

Beretningen dækker regnskabsåret 2022.

Vi har arbejdet med en fuldtallig bestyrelse siden sidste års generalforsamling, dvs. 7 bestyrelsesmedlemmer, suppleret med 2 fuldt arbejdende suppleanter.

Bestyrelsen har efter konstituermgen i april 2022 bestået af følgende:

' Peter Christiansen, formand

' Henriette Schøn, næstformand

' Sonja Hansen, kasserer

' Palle Birk Hansen, sekretær ' Inge-Lise Frost o Mona Eilschou o Bjarne Ditlevsen Suppleanter:

o Willy Christiansen 0 Frank Sørensen

Bestyrelsen har i 2022 holdt 11 møder. Der foreligger referat af møderne på hjemmesiden.

En fælles studietur for bestyrelsen og håndværkerne den 15. juni 2022 til museerne på Amager har givet inspiration til arbejdet.

Håndværkergruppens 8 medlemmer har haft travlt som                 sædvanligt.

Der er løbende ført tilsyn med bygningen, som har fået en del reparationsarbejder udført:

Porten til Vestrummet er isoleret og overfladebehandlet.

Der er malet vindskeder.

Plankeværket mod nord er malet, minen foran museet er malet sort.

Der er malet låger i køkkenet og skiftet til LED-pærer i huset. Netvognen er overfladebehandlet, jollen Berit er klargjort, et par trawlskovle er ordnet og hængt op, en pæleskrue er ordnet og udstillet ved smakkejollen.

De gamle bådmotorer i den faste indendørsudstilling er gået efter. Willy Christiansen er bestyrelsens bindeled til gruppen.

Rengøring

Rengøringsordningen i husets østende med fru Sørensen fortsætter til glæde for begge parter.

Bestyrelsen klargør udstillingerne før sæsonstart. Alle rydder op efter sig selv.

Billedgruppen

Gruppens 4-5 bestyrelsesmedlemmer har en samlet, digital registrering af samlingerne klar. Nu overvejes det, hvordan registranten kan komme i spil også for publikum, når de besøger udstillingerne inde og ude.

Der arbejdes løbende med bestemmelser af personer og bygninger på de gamle fotografier, som vi får til samlingerne i original eller kopi. Billederne lægges på hjemmesiden efterhånden, som de er bearbejdet.

Bygningen og inventaret, store ændringer i 2022 omfatter:

Vi investerede i en professionel energirapport, udarbejdet af firma Norca. Et lokalt fond betalte. Rapporten bruges, når vi skal prioritere.

Vi fik skiftet stråtaget på nordsiden i kraft af fondsbevillinger.

Palle Fobian stod for det smukt udførte arbejde.

Vi installerede en varmepumpe i husets østende. Et lokalt fond betalte.

Vi fik bygget forsatsruder med 4 mm energiglas til 13 vinduer i stueplanet. Det er primært sket i kraft af en bevilling fra et lokalt fond, som gerne vil være anonymt. Kaj Kristiansen har stået for arbejdet.

Vi fik udskiftet vore gamle stole med 50 stole fra Danske Bank, tak! De gamle har Urania-koret overtaget.

Vi anskaffede en ny printer og en ny computer til bl.a. at behandle samlingerne.

Tak for bevillinger til alle gode fonde, som har bidraget.

Den faste udstilling

Udstillingen fungerer lige nu tilfredsstillende efter hensigten, men ingen kan forhindre os i at få nye idéer i fremtiden!

Udendørs: som man måske husker, så etablerede Mona Eilschou i foråret 2021 et vildbed med vilde planter som et udtryk for praktisk økologi. Bedet ligger i nordsiden af museets grund med fuldt solindfald. Det første år blev der fjernet muldjord og sået et bredt udvalg af vilde planter i den fritlagte råjord. De kommende år regner vi med, at vildbedet finder sin naturlige balance.

Vore særudstillinger

Sommerudstillingerne betyder, at museet kan holdes åbent til glæde for vort publikum.

Årets 15 sommerudstillinger å• en uges varighed gav et samlet besøg på 6.400.

Vi øgede antallet af udstillinger med én, så vi i 2022 havde 15 udstillinger.

Den første åbningsdag var 27. maj, og den sidste var 8. september. Vi havde forlænget åbningstiden fra kl. 11 til kl. 17, og vi havde ændret skiftedagen, så udstillingerne åbnede fredag og varede til og med torsdag.

Den 23. oktober afholdt vi lodtrækning til sommerudstillingerne i 2023. Efter forslag fra udstillerne har vi besluttet i 2023 at gå tilbage til åbningstiden 11 til 16. Samtidig rykker vi ferniseringen tilbage til lørdag og slutter den følgende fredag. Vi lærer hele tiden!

Udstillingen i efterårsferien ved kunstnergruppen Solsikken gav lidt over 200 besøgende.

Arrangementer

Både i 2021 og i 2022 aflyste vi bankospillet på grund af corona  og af frygt for en eventuel dyr corona-aflysning.

Til gengæld har vijo i 2023 gennemført et vellykket bankospil i de vante rammer, men med det hidtil højeste overskud, nemlig over 20.000 kr., som går til vedligehold afmuseets bygning. Vi takker alle sponsorerne, som har støttet arrangementet med masser af præmier.

Der er reserveret tid til næste års banko, som afholdes lørdag 24. februar 2024 i 3F.

Museets kulturdag i efterårsferien var henvendt til børn med voksne, og det blev en gedigen succes med sang, marionetteater og meget mere.

Vi gennemførte den traditionelle Juletræstænding søndag 27. november på Ankerpladsen, fulgt op af gløgg og æbleskiver i museet. Mellem 50 og 100 børn og voksne benyttede sig af tilbuddet.

3F gav gløggen, Erhvervsforeningen gav træet, vi stod for resten. Tak til alle.

Samlingerne

Vi fik i efteråret tilbud om at overtage Smakkejollen Anna af

Karrebæksminde, bygget af skibsbygger Magnus Jacobsen i Karrebæksminde til familien Martens omkring 1905. Jollen er udskrevet af Museum Sydøstdanmarks samlinger. Da jollen ville være en af den slags gaver, som mån ikke har råd til at tage imod, valgte vi at sige nej tak. Efter vor mening burde Anna være forblevet i det statsanerkendte museums samlinger, men ejes og passes nu af Leif Fredebo, som brænder for sagen. Tak til Leif.

Udlån af lokaler

Museets lokaler har 27 gange været anvendt af andre foreninger i 2022.

Administration - fondsbevillinger

Vi har i 2022 fået et par store fondsbevillinger:

55.000 fra et anonymt fond til pleje af museet, som vi har brugt til bl.a. energirapport, varmepumpe og forsatsruder.

25.000 fra Go On til valgfri anvendelse.

Hertil kommer så en række store og små fondsbevillingerne til det ny stråtag på nordsiden af huset.

Tak

Jeg slutter af med at takke:

Mine kolleger i bestyrelsen

Medlemmerne af Håndværkergruppen

Foreningens medlemmer for deres opbakning til bestyrelsens arbejde

Vore naboer for godt naboskab

Næstved Kommune, specielt Kulturafdelingen Pressen for at bringe vore pressemeddelelser

Peter Christiansen formand      
Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Bestyrelsen 2023

 

Formand                            Peter Christiansen

formand@kbm-museum.dk

                                            pelibo@post.tele.dk

 

Næstformand                    Mie Martens

                                                          Mie.martens7@gmail.Com

 

 

Kasserer                            Sonja Hansen

kasserer@kbm-museum.dk

 

 

Sekretær                            Palle Birk Hansen

sekretaer@kbm-museum.dk

palle@birkurth.dk

 

 

Medlem                              Inge-Lise Frost

ilf@bfv.dk

 

 

Medlem                              Mona Eilschou

                                            monaeilschoujensen@gmail.com

 

 

7. medlem                          Vacant

 

 

Suppleant                          Willy Christiansen

wilchris@mail.dk

 

 

Suppleant                          Frank Sørensen

franks@post9.tele.dk

 

 

Museets hjemmeside        www.kbm-museum.dk

Mail                                    info@kbm-museum.dk