Næstved Avis

Præstø Amts- og Avertissementstidende - Næstved Avis
fra år 1897:

6.1.1897
Lods N.Sørensen's enke, Karrebæksminde omtales, ifbm. opkrævning af skat.
Lods Larsen, Karrebæksminde, omtales ifmb. opkrævning af skat.

8.1.1897
Skonnertbrig "Anna".                                                                                                                                                        Ifølge modtaget telegram er skonnertbrig "Anna" af Karrebæksminde, ført af Kaptejn Albertzen, igaar ankommet til Fovey i England. Alt vel ombord.

11.1.1897
"Susaa" som fredsforstyrrer.
I disse dage have fiskerne i Karrebæk det ikke godt. Fredsforstyrren er ingen andre end damperen "Susaa". Denne holder nemlig  en renden aaben paa fjorden, da der endnu ligger et kulskib hernede, hvis kul skal prammes til Næstved.
Fiskerne kunne som følge deraf ikke fra Karrebæk komme ud til de sædvanlige steder, hvor de pleje at fiske. Naar de naa et lille stykke ud fra land og ere i den saglige tro, at nu er renden tilfrosset, har "Susaa", lige været der og gjort ulykker. Saa kunne fiskerne staa og kikke over paa den anden side af renden til det forjættede; Men over kunne de ikke komme. De maa derfor først gaa til Karrebæksminde over til Enø, for derfra ad isen at komme ud til deres bestemmelsessted.
Fiskerne have saaledes et godt stykke at gaa, meget længere end de pleje, for at fange det par fisk der ere at faa paa denne aarstid, og det er blot for en rendes skyld.
Forhaabentlig har "Susaa" snart gjort sin sidste rejse herned, saaledes at renden nu kan fryse til og fiskerne blive fri for denne extramotion; dette var jo vanskeligt, da det ikke er noget misundeværdigt og behageligt liv at være fisker, særlig naar der saa kommer saadanne besværligheder til.
(døgnets temp.: minus 3¼ gr. C.)

12.1.1897
Alt vel.
Ifølge igaar modtaget telegram er damperen "Anglia" af dampskibsselskabet "Union" i Kjøbenhavn, ført af Kaptejn C.Erichsen af Karrebæksminde, i søndags eftermiddag ankommen til Rotterdam. Alt vel ombord.

18.1.1897
Vor fremtidshavn.
Havnebygmester Møller (København) forelagde igaar for havneudvalget og det af byraadet særligt nedsatte udvalg to planer til en ny havn i Karrebæksminde, beregnet paa skibe med 18 fods dybtgaaende og paa at kunne sættes i forbindelse med en jernbane. Udgifterne herved ville blive henholdsvis 586.000 kr. for en større havn og 357.000 kr. for en mindre. Yderligere planer forberedes.

3.2.1897
Aalestagning.
Hver morgen kl. 4 drage Karrebæk fiskere ud over isen ad Knudshoved til, hvor de stange aal om dagen. Det er en lang vej, de have at gaa morgen og aften, henved 4 mil (den danske mil fra 1863 svarer til 1 mil = 7,538 kilometer x 4 mil = 30 km.) og føret er jo tungt i sne paa isen. Udbyttet af fangsten staar desværre i reglen heller ikke i forhold til anstrengelserne, idet der kun stanges gjennemsnitlig 8 pd. aal om dagen.

9.2.1897
Hvad er Karrebæksminde nu !
Hvad er Karrebæksminde egentlig nu! Ikke ret meget! For en snes aar siden var Karrebæksminde den tredie største udførselshavn her i Danmark, hvad sæd angik; nu udskibes der maaske kun 3 à 4 ladninger om aaret. Tidligere udskibedes der ligeledes kreaturer, og tømmer flaadedes inde fra landet herned via Susaa, for ligeledes at udskibes herfra - alt det er nu kun en saga.
Men hvem ved, maaske har Karrebæksminde dog en fremtid for sig. Ingeniør Schouboe, medhjælper hos havnebygmester Møller, København, har i disse dage foretaget pejling hernede i anledning af anlæget af en havn med nordlig indsejling, og bliver der bygget en ny havn, er det den første begyndelse til en fremtid for Karrebæksminde. Naar havnen bliver udvidet, vil der blive mere trafik, og- maaske kommer der ogsaa en bane.
For et par aar eller tre siden var der en kommandør hernede for at undersøge, hvorledes pladsen var, og om den egnede sig til troppeudskibning. Da talen faldt paa bane og havn, udtalte kommandøren, at naar først havnen bliver udvidet, skulle der nok komme en bane, nu faar man jo se, hvorledes det vil gaa. Karrebæksminde er maaske bestemt til at skulle faa militær betydning.

5.4.1897
Det nybyggede skib
Det nybyggede skib løb sa af stabelen igaar eftermiddags i Karrebæksminde. Det fik navnet "Ellen". Det var et smukt syn; flot og nydelig laa skibet paa vandet, saa skibsbygmester Hermansen havde ære af sit arbejde. Skibet gjorde et godt og solidt indtryk, som de andre skibe, som skibsbygmester Hermansen har bygget.
Flere hundrede mennesker overværede afløbningen, deriblandt flere fra Næstved. I aftes holdtes der saa løbegilde for alle dem, som havde været behjælpelig med skibets bygning og som havde hjulpet til ved afløbningen.

23.4.1897
Fra havnen
I disse dage er der rigtig liv i havnen hernede i Karrebæksminde, skrives der til os: Det ene skib kommer efter det andet, saavel
damp- som sejlskibe. Alt dette er jo meget godt, da det giver en hel del mennesker noget at bestille. Det kniber imidlertid med at faa skibene udlossede, grundet paa prammangel, da trafikken er blevet lidt større en daglig brug. Udlosningen har derfor kun gaaet temmelig langsomt, men forhaabenlig bliver der snart saadanne forandringer, at en prammangel ikke kan indtræffe.

5.5.1897
Alt vel
Ifølge modtaget telegram er skonnerten "Lauritz" af Karrebæksminde, ført af kaptejn P.O.Mortensen, igaar ankommen til Grenaa, med alt vel ombord.

15.5.1897
Fiskerikontrollen
Igaar formiddags kl. 10 ankrede kanonbaaden "Hauch" op paa rheden og lettede igjen kl henad 2 om eftermiddagen, efter at have inspiceret journalførerne for fiskeriet ved Karrebæksminde, Karrebæk og Appenæs.

28.5.1897
"Susaa"
"Susaa"  gaar paa søndag lysttur til Bornakke skov med afgang fra Næstved kl. 1 og kl 4 og fra Bornakke kl 2½ og kl 8.
"Susaa" kan tage ca. 100 mennesker pr. gang paa udflugtsturene.

31.5.1897
Hvad var meningen
I aftes da damperen ("Susaa" ?) passerede Gaunø, saaes en mand svømme i fjorden fuldt paaklædt, med hat, kravetøj og andet tilhørende. At han var faldet i vandet, saa det tilsyneladende ikke ud til, idet en baad, bemandet med 3 à 4 mand, opholdt sig lige der i nærheden uden at forsøge paa, at hjælpe manden op. Var det et væddemaal ?

20.7.1897
Spektakler  og tyveri i Karrebæksminde
I de sidste dage har der været noget uroligt nede i Karrebæksminde. Der ligger en del svenske sejlfartøjer i havnen, og nogle søfolk som ere ombord paa disse, lave en del spektakel, synger og skriger op.
Forleden aften "tampede" de hinanden af ombord paa en af skuderne. I søndags aftes eller nat gik nogle af de svenske søfolk omkring i de forskjellige haver og molstrerede, hvad de fandt for godt. I en have rystede de frugten af en del træer og i en anden have trampede de en hel del blomster ned.
Det var nu ønskeligt om disse fredsforstyrrer kunne blive nappet og faa en ordentlig afklapsning.

24.7.1897
Havnespørgsmaalet
Næstved byraad og havneudvalgsmedlemmer udenfor raadet foretog i formiddags, pr. vogn en tur til Karrebæksminde, idet dog d`hrr. Sommer, N.Hansen, Dr. Hansen, Fester og H.Olsen være forhindrede i at give møde.
Havnebygmester Møller af Kjøbenhavn gjennemgik paa "aastedet" de udarbejede tegninger, havnens udvidelse vedvørende, og paapegede de forskjellige paatænkte forandringer.
Efter at man derpaa havde styrket sig ved en bid mad, gik turen tilbage til Næstved, der aller kl 11 have det ganske raad inden sine grænser.
Det forventes ikke, at havnespørgsmaalet vil foreligge til offentlig behandling for byraadet før tidligt i septembermødet, men saa kan sagen antagelig ogsaa ventes at ville foreligge.

20.8.1897
Alt vel
Ifølge modtaget telegram i dag er skonnertbrig "Katrine" af Karrebæksminde ført af kaptejn L.S.Hansen, ankommen til Allinge
rhed, med alt vel ombord.

20.10.1897
Havne- og banespørgsmaalet
Et forlydende vil for ganske sikkert vide, at spørgsmaalene om en uddybning osv. af Karrebæksminde havn samt om evnt. anlæg af en jernbane, Karrebæksminde-Næstved, ville komme til at foreligge til behandling i Næstved byraads ordinære novembermøde, efter at byraadets medlemmer sammen med Karrebæksminde sogneraads medlemmer have drøftet de udarbejdede overslag ved et møde her i byen i mandags.
Skulde forlydendet have ret, vil det blive et interresant møde.

22.10.1897
Havne- og banespørgsmaalet
Havne- og banespørgsmaalet vil alligevel trods det sikre forlydende først komme for i byraadet i decembermødet. I novembermødet maa raadet nøjes med at drøfte de mange nye gode projekter.

26.10.1897
Hvad sømænd maa døje
En norsk galease, der i disse dage losser træ ved havnen i Næstved, havde haft en ualmindelig haard overrejse fra Norge hertil. Galeasen, som er bemandet med kun to mand, plejede at gjøre overrejsen paa ca. 4 dage, men denne gang var den 4 uger under vejs, grundet paa storm og modvind. Den maatte saaledes søge nødhavn og ankre op der i 12 dage, og skjønt den derfra to gange forsøgte at gaa til søs, blev den stadig drevet tilbage.
Naar man tænker paa, hvad det vil sige at være 4 uger om at snegle den samme vej, som man med god vind kunde sejle paa 4 dage, og samtidig kæmpe mod en oprørt sø baade dage og nætter, kun to mand til at skiftes, saa forstaar man hvilken taalmodighed og jernnatur en sømand maa være i besiddelse af, for at kunne varetage sit kald.

4.12.1897
Lys over Karrebæksminde
Der skrives til os:
I disse dage lader udvalget for "Karrebæksmindes belysning" en liste gaa omkring mellem beboerne i Karrebæksminde for at se, om man kan faa saa meget tegnet at man kan faa et par lygter op hernede, som kan lyse lidt op i det ægyptiske mørke som til hverdag hersker hernede, naar det da ikke netop er maaneskin. Det viser sig, som naturligt er, at der er stor stemning herfor, og der er allerede tegnet over 40 kr., og de 50 naas vist sagtens. Belysningsspørgsmaalet er saaledes næsten afgjort, saafremt Sorø amtsraad, som man har skrevet til desangaaende, giver tilladelse til at opstille lygterne paa vejen, som fører igjennem Karrebæksminde, og det nægter amtsraadet jo næppe.
Naar havnevæsenet nu vilde sætte et par lygter op ude paa havnepladsen, hvad der jo højeligt trænger til, saa fik man belysning over det hele, forhaabentlig følger havnevæsenet Karrebæksmindes exempel.

8.12.1897
Vingerne blæste af
Igaard formmidags skete der et uheld i Karrebæk, idet et par af vingerne paa Karrebæk mølle blæste af. Heldigvis kom ingen til skade. Det er paa en uheldig tid af aaret, at møllen mistede vingerne, da det nu er den aller travleste tid med kornmalingen.

9.12.1897
Indbyggertallet
Indbyggertallet i Næstved kommune: 6090, aaret førvar tallet: 5706 personer.

10.12.1897
Uheldige "Senator"
I mandags eftermiddag ankrede damperen "Senator" fra Brevik op paa Karrebæksminde rhed. Damperen ligger for dybt til strax at komme i havn, skulde derfor først lettes paa rheden, inden den kunne komme ind i havnen; men endnu igaar havde man ikke begyndt at losse paa damperen, da det stadigvæk har blæst saa meget, at det har været umuligt at have pramme paa siden af damperen.
Ventetiden gaar først ud over rederiet, hvem det ikke koster saa faa skillinger hver dag damperen ligger stille, nok et par hundrede kroner dagligt. Dernæst gaar det ud over arbejdsfolkene, som skulle losse damperen, idet disse gaa og vente paa, at det skal blive stille vejr, saa de kunde begynde losningen, og imens ikke kunne gaa til noget andet arbejde. Hvad arbejdsfolkene ellers kunne tjene paa 3 dage ere de paa den maade mindst 8 dage om foruden at de gaa og spilde en hel mængde tid.
"Senator" har været her tidligere, og da havde den ogsaa uheld med sig, idet den nemlig først af en fejltagelse løb til Kerteminde
og derved spildte en dag.

13.12.1897
Fiskerne drøfte forholdene
Igaar eftermiddags afholdt fiskerne fra Appenæs, Karrebæk og Karrebæksminde et møde paa Badehotellet  i Karrebæksminde angaaende de fortvivlede fiskeforhold i Susaaen og paa fjorden. Det er meningen, at der skal anlægges en proces mod Maglemølle papirfabrik i Næstved for overtrædelse af § 52 i fiskeriloven af 5. april 1888 hvori der staar, at det forbydes at udlade giftige stoffer i vandet, som kunde have skadelig indflydelse paa fiskeriet. I aar har det været rent galt med dødeligheden blandt fiskene; man har næsten dagligt set i tusindvis af døde fiske drive ned ad strømmen i Susaaen. Det er ikke alene rimder, brasen aborre, skaller og gjedder, der har maatte lade livet; men sidste aar døde der ogsaa en mængde aal for en fiskehandler i Appenæs, som havde sine aal gaaende i en del hyttefade, og sligt har aldrig været tilfældet, før papirfabrikken kom igang, for snart 25 aar siden.

15.12.1897
Karrebæksminde havn
Karrebæksminde havn har i denne tid livlig trafik. I forrige uge laa der 5 à 6 smaa sejlskibe i havnen. Disse ere nu blevne afløste
af 4 dampere, og det er saa vidt vides første gang, at Karrebæksminde havn har huset hele 4 dampere paa een gang.
Endnu i denne maaned venter man et par dampere samt 2 store sejlskibe og et par mindre skibe hertil, men saa kan sæsonen vel ogsaa betragtes som sluttet for i vinter.
Af de 4 dampere som ligge i havnen ere de 3 lastede med træmasse til Maglemølle.
Grundet paa de mage lossede skibe er der nu prammangel, hvorfor den sidste ankomne damper med træmasse maa losse sin last iland ligesom kuldamperen ogsaa grundet prammangel maatte losse det sidste af lasten iland.

dec. 1897
Det største sejlskib
Det største skib nogen sinde har været i Karrebæksminde ankrede igaard eftermiddags op paa rheden. Skibets navn er
"Parro", det er en bark, hjemmehørende i Risør (Norge).
Skibet stikker 17 fod, saa det maa saa godt som losse hele lasten paa rheden.
 

Næstved Tidende  -  Sydsjællands Folkeblab :

               Fredag 28. august 1868:
           BARROT  KUL
               Forventes til Karrebæksminde i de nærmeste dage. Bestillinger modtages af Magasinbestyrer PedeOlsen i
               Karrebæksminde og C.M. Wittusen i Nestved. Pris 2 Rb. pr. td. (ca. 4.- kr. pr. tønde).

               Onsdag 16. september 1868
           Barrot  kul
               Kan idag (sidste dag) erholdes fra pram ved aaen.
               Frit tilført 2 Rb. pr. td.
               C.M. Wittusen

               Onsdag 21. oktober 1868
           Skibsefterretning
               I søndags formiddag ankom til København fra New Castle, Briggen "Peter" af Karrebæksminde. Kaptajn Møller
               ; den har ifølge Dagens Nyheder, ved Anholt havt et sammenstød med et ukendt skib og taget betydelig skade paa
               bougen og paa den ene side.

               Fredag 27. november 1868
           Kvalt ved kuldamp
               En prammand fandtes i onsdags morgen liggende død i lukafet i en heri havnen liggend pram. Trods de ved tilkaldt
               lægehjælp anstillede forholdsregler lykkedes det ikke at kalde den ved kuldamp (kulilte) kvalte tilbage til livet.

               Lørdag 28. november 1868
               Undertegnet tillader sig herved at underrette den ærede befolkning i Karrebæksminde og Omegn om, at jeg fra
               idag besørger al maling, som vil mig forundes, samt levering fra mit bageri godt rugbrød, sigtebrød og hvede -
               kager  til de billigste priser;  Tillige er jeg stedse forsynet med gryn og mel til forhandling.
               Enhver der vil forunde mig søgning skal blive overbevist om, at de bedste varer og de billigste priser skal være
               tilstede. Sæd tages til bytning og skibsbrød vil kunne erholdes.
               Anbefalende mig til de ærede beboere tegner jeg mig
                                                           Ærbødigst
                                                        Chr. Bønnelykke
           Karrebæksminde mølle, den 25de  november 1868

           27. Januar 1869
           Paatænkt telegrafanlæg fra Nestved over Karrebæksminde til Bidserup.
               Efter et forlydende agtes i nær fremtid oprettet et aktieselskab, der vil søge bevilling paa anlæg og drift af en
               telegrafledning, der skulde forbinde Ladepladserne Karrebæksminde og Bidserup med Stattelegrafstationen i
               Nestved.

               5. februar 1869
           Maskerade
               Lørdagen den 11. februar afholdes en maskerade i Karrebæksmindes Gæstgivergaard. Begyndelsen skeer
               kl. 6  og demaskeringen foregaar kl. 11, efter hvilken tid ballet fortsættes. Entreen 1 Rd. for en herre, 3 Ms.
               for en dame, 2 Ms. for børn.
               Garderobe vil indtræffe dagen forud.
                                      L. Hansen          B. Bjørup
 

               6. februar 1869
               Masker, samt Guld- og sølvbaand faaes hos.
               Fritz  Lillelund
 

               22. marts 1869
           Karrebæksminde
               Forsynet med alt til skrædderfaget henhørende  -  til forestaaende sommersaison  -  tjener mine ærede
               Landboere til behagelig underretning.
                                J. Jørgensen
 
 

               Fredag 10 januar 1913:
               Den ny damper, der skal sejle mellem Næstved og København, ventes at blive
               sat i gang til marts.

               Onsdag 26 marts 1913:
               Den ny fragtdamper, der skal gå i fart mellem Næstved og København,
               ankommer til byen i løbet af en halv snes dage. Den skal føres af Kaptajn
               Christensen. Damperens Ekspeditør, Kr. Adelørn, har allerede for nogen tid
               siden taget ophold i Næstved.

                Tirsdag 18 februar 1913:
                En skonnert paa grund ved Knudshoved.
                En lille tysk skonnert, hvor har indlagt motorkraft, og som har ballastet til Bornholm, løb i lørdags
                aftes som følge af stærk taage paa grund ved Knudshoved. Skonnerten, der er til dels ny, stod paa
                kun 4 fod vand.
                Søndag morgen, da taagen var lettet og det blev klart vejr, fik fiskerne fra Karrebæksminde øje paa
                skonnerten. De sejlede i et antal af 10 personer skonnerten til hjælp, og kaptajnen modtog straks hjælpen.
                Først søndag aften ved 11-tiden lykkedes det at faa skonnerten af grunden. Som bjærgeløn fik de
                udbetalt 1000 kr.

                Onsdag 26 Februar 1913:
                Onsdag middag kom kufskibet "Altair" til Næstved havn. Det er den første sejler, som i 1913 er løbet ind
                i Næstved havn. "Altair", som er hjemmehørende i Hamborg, har en ladning af 1400 sække kunstgødning
                til købmænd Huus, og kommer fra Rendsborg.

                Mandag 10 marts 1913:
               En ny pram til Næstved havnevæsen holdes der mandag licitation over. Der var indkommet 4 tilbud, hvoraf
                det laveste fra Rasmussen og Nielsen, Nykøbing Falster, paa 5000 kr. antages.
                De andre 3 tilbud var: Julius Flindt, Køge: 5565 kr., L.Larsen, Køge: 5600 kr. og M.Jacobsen, Karrebæksminde
                5650 kr.
 

               Torsdag 27 marts 1913:
               Den ny fragtdamper. Efter hvad der oplyses os, kommer den ny fragtdamper
               først til Næstved i slutningen af april og vil først komme i brug til maj.
               Efter kontrakten skulle den have begyndt farten 1. april, men da de maskiner,
               der skal indsættes i skibet, endnu ikke er i orden, kan sejladsen ikke
               påbegyndes foreløbig.

Tirsdag den 8. april 1913:
"Fiskeriforeningen for Karrebæk Fjord med tilstødende vand", holdt søndag eftermiddag generalforsamling paa Karrebæksminde Badehotel, hvor foreningens regnskab oplæstes og godkendtes.
Der dannedes en hjælpekasse under foreningen, og til at bestyre denne vedtages det at vælge 3 af bestyrelsens medlemmer senere, som det vedtages at bevilge 100 kr. for i aar af Fiskeriforeningens midler til hjælpekassen.
Til udsættelse af geddeyngel i fjorden bevilges 100 kr.
Til Dansk Fiskeriforenings generalforsamling vedtages at sende 2 repræsentanter, nemlig fiskerne Søren Sørensen, Karrebæksminde, og Oluf Olsen, Karrebæk.
Til fiskeriskolen i Snoghøj bevilges 15 kr., ligeledes vedtages det, at bestyrelsen skal udarbejde et udkast til omordning af foreningens love og fremlægge det for en generalforsamling.

Med hensyn til den aarlige kapsejlads vedtages det at holde denne i aar paa bugten ved Karrebæksminde, med efterfølgende fest i hotellets have. Det nærmere herunder vil være at vedtage paa en ekstra generalforsamling, som afholdes sidst i maj maaned.
Derefter foretages valg af bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt blev fiskerne Peter Petersen og August Petersen af Karrebæksminde, Chr. Jørgensen af Karrebæk og Poul Hansen, Abbenæs.
Til revisor valgtes fisker Søren Sørensen, Karrebæksminde.
Til at opbevare foreningens taljer og blokke etc., valgtes styrmand B.Nielsen, Karrebæksminde.
Ved et senere afholdt bestyrelsesmøde, valgtes til formand Fisker Edvard Sørensen, Karrebæksminde, og til næstformand fisker Ludvig Sørensen, Karrebæk.

(Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt 1. juni 1913, kilde: Næstved Tidende 2.juni 1913)

               Fredag 25 april 1913:
               Damperen "Næstved". Fra Frederikshavn meddeles os, at den ny fragtdamper,
               der skal gå i fragtfart på København - Næstved, har fået navnet: NÆSTVED.
               Skibet ligger smukt på vandet. Dets længde er 100 fod, bredden 19 fod, og dets
               ladeevne ved 6 fods dybgående er 105 tons.

               Tirsdag 3. juni 1913:
               Dampskibet "Næstved". Mange af de interesserede i den ny
               dampskibsforbindelse København - Næstved spørger med forundring, hvad
               grunden kan være til, at den ene måned efter den anden går, uden af den nævnte
               forbindelse kommer i stand.
               Efter hvad vi erfarer er årsagen til denne fortjeneste følgende: Damperen bygges
               på Frederikshavns Skibsværft og Flydedok, og værftet skulle efter kontrakten
               levere båden færdig den 1. april d.a.
               Maskinen og kedlen blev bygget på tyske specialfabrikker, men desværre kunne
               det Pladeværk, som skulle levere pladerne til kedlen, ikke overholde de fastsatte
               leveringstider, og følgen var, at kedlen først kom til Frederikshavn d. 2. maj,
               medens maskinen var ankommet nogle dage før.
               Kedlen blev nu straks indsat i skibet og monteringen af maskinen begyndte; men
               næppe var arbejdet halvvejs fuldført, før værftet for ca. 2 uger siden kom i
               betalingsvanskeligheder, hvorefter et kreditorudvalg blev nedsat.
               For at fremtvinge en så stor dækning af sit tilgodehavende som mulig, kaldte
               Maskinfabrikken nu sin montør tilbage, ligesom fabrikken tilbageholdte for -
               skellige uundværlige maskindele, og siden da er tiden gået med forhandlinger
               med fabrikken.
               Takket være de betydelige ofre, som Værftets bankforbindelse, firmaet D.B.
               Adler & Co., har bragt, er disse underhandlinger nu ført til en heldig afslutning,
               og maskinfabrikken har under en dagmulkt (dagbøder) forpligtigtet sig til i løbet
               af 12 dage at montere maskine og kedel færdig.
               Da det meste af arbejdet er fuldført, kan denne frist forventelig overholdes,
               hvorefter baaden straks sættes i fart.
               Et lyspunkt er der ved sagen, og det er, at alle, som har set båden, mener, at det
               er et udmærket fartøj, og at værftet på en aldeles glimrende måde kar løst den
               opgave, der har været stillet det: at bygge en damper med saa ringe dybgaaende.
               Baaden bygges efter Bureau Veritas` første Devision.

               Lørdag 7 juni 1913:
               Dampskibet "Næstved" ankommer med sin første last fra København torsdag
               19 juni.

               Onsdag 18 juni 1913:
               Damperen "Næstved" paa prøvetur.
               Den ny skruedamper "Næstved", der skal gaa i fast rute mellem Næstved og
               København (Nyhavn), foretog tirsdag eftermiddag en prøvetur fra værftet i
               Frederikshavn, hvor den er bygget.
               Det er den første damper, der er bygget paa værftet og Flydedokken i
               Frederikshavn.
               Den er som bekendt bygget for regning Axel F.L.Petersen, København (Axel
               Petersen var barnefødt i Næstved).
               Prøveturen faldt ud til saavel den ombordværende Reders som Assurandørens
               tilfredshed. Den ny damper maaler 140,27 brt., 67,06 nrt. og har en længde af
               98,5 fod (ca.31 m.) bredde 18,6 fod (ca. 5,85 m.) og dybgang 7,7 fod (ca.
               2,40m.), den er forsynet med en Compoundmaskine af 98 indic. h.p. og er
               bygget til Veritas højeste klasse.
               Torsdag ankommer den ny damper til Næstved. I denne damperens første tur
               op ad Susaaen vil deltage Havneudvalgets medlemmer, Repræsentanter for
               Næstved Handelsforening, Garanterne, Pressen med flere indbudte.
               Damperens ankomst til Næstved ventes at blive ved 12-tiden.

               Torsdag den 19 juni 1913:
               Den ny Næstved-damper kom ikke til Næstved torsdag,  saaledes som
               bestemmelsen havde været. Damperen afsejlede tirsdag aften fra Fredrikshavn,
               hvor den er bygget, for onsdag at indtage last i København og onsdag aften for
               første gang at sejle til Næstved.
               Men onsdag morgen, da damperen befandt sig ud for Kullen (S), løb skibets
               aksel varm, og det var ikke muligt at faa maskineriet i gang igen.
               Fiskeriinspektionsdamperen, som var i nærheden, tog den saa paa slæb og
               bugserede den ind til København, hvortil den paa denne maade naaede kl. 7 om
               aftenen.
               Da maskineriet stadig ikke var kommet i orden, maatte rejsen til Næstved
               opgives, og der blev indledt forhandling med Skibsværfterne om snarest at faa
               damperen til reparation. Men et par dage vil der sikkert gaa, inden damperen vil
               være sejlklar, mente den montør, der var med om bord fra værftet i
               Frederikshavn.
               Det var et meget beklageligt uheld, der saaledes ramte den ny damper, endnu
               inden den rigtig var kommet i gang. I København laa ellers anmeldt fuld last til
               damperens første Næstvedtur.
               Det gods, som det hastede med, maatte nu dirigeres over land, men største
               delen af det var afsenderen dog saa imødekommende at lade vente, til damperen
               atter er klar.
               Den paatænkte indvielse af damperen, som skulle være foregaaet under
               sejladsen torsdag formiddag fra Karrebæksminde til Næstved, gik ogsaa i
               vasken, og torsdag morgem maatte der sendes bud til alle dem, der var indbudt
               til at deltage i turen.
               Forhaabentlig skal dette uheld ikke tages som noget varsel for den ny
               dampskibsrute  -  men en skuffelse blev det for alle dem, der torsdag havde
               glædet sig til at se den ny damper pløje Susaaen.

               Fredag 20 juni 1913:
               Damperen "Næstved" blev torsdag bragt i dok i København og før midt i næste
               uge tør man ikke vente den til Næstved.

               Lørdag 21 juni 1913:
               Den ny dampers Reder Axel F.L.Petersen, meddeler os, at damperen nu er
               taget i dok og vil blive nøje undersøgt. Man mener, at der rimeligvis foreligger en
               fejl, enten fra Skibsværftet eller Maskinfabrikkens side og for fremtidig saa vidt
               muligt at undgaa flere kalamiteter, har man foretrukket nu straks at faa hele
               maskineriet grundig gennemgaaet, selv om der derved gaar et par dage mere,
               inden damperen kommer i regelmæssig drift.

               Fredag 27 juni 1913:
               Damperen "Næstved" ventes nu til Næstved paa torsdag. Den laster i Nyhavn
               onsdag og afgaar derfra onsdag aften.

               Mandag 30 juni 1913:
               Den ny damper "Næstved" ankom mandag middag kl. 12 til Næstved.
               Men det skete ikke, uden at den af uheld hidtil forfulgte damper endnu engang
               havde spillet sin Rheder og mange andre et slemt puds. Paa turen hertil gik den
               nemlig paa grund mellem Nyord og Viemoseskoven.
               Damperen blev hurtigere end ventet færdig med reparationen paa værftet, og da
               den var sejlklar lørdag, og den samtidig kunne faa en last majs at sejle med til
               forskellige Næstvedkøbmænd, besluttede Rhederen at lade den gaa en ekstratur
               til Næstved, inden den ordinære fart begynder paa onsdag.
               Lørdag aften sejlede damperen saa fra København og i Næstved sendte man
               paany indbydelse ud til en prøvetur søndag middag.
               Søndag middag var der imidlertid ikke kommet nogen damper, men derimod
               besked om, at den laa paa grund.
               Det var paa de saakaldte "Græsøer" ved Nyord, ret ud for Viemoseskoven, at
               damperen var blevet hængende.
               Oprindelig var det kaptajnens hensigt at sejle uden om Møn. Men da vejret
               søndag morgen var ualmindeligt klart, besluttede han at spare omvejen og gaa
               gennem Bøgestrømmen og Ulfsund. Bøgestrømmens smalle farvand blev ogsaa
               flot klaret, men ved 4-tiden, da damperen gik med fuld fart, løb den paa grund,
               da man havde taget fejl af en kost.
               Der er farvand paa begge sider af "Græsøerne", men kun den ene er afmærket,
               og heraf lod man sig vildlede.
               Det var lige paa en spids af grunden, damperen sad fast. En halv skibslængde
               ude var der vand nok. Men det viste sig umuligt at komme los ved egen hjælp.
               Man maatte rekvirere en Svitzerbjergningsdamper til hjælp fra København.
               Den kom til stede søndag aften og tog "Næstved" af grunden med det samme.
               Man ankrede saa op paa Nyord Rhed, hvor en dykker undersøgte skibet; da
               undersøgelsen viste, der ikke var nogen form for skade, fortsatte turen mandag
               morgen kl. 4.
               Kl. 9 var damperen i Karrebæksminde, kl. 11 sejlede den videre, og kl 12:10
               lagde den endelig til ved bolværket i Næstved havn.
               Da den ny damper, smykket med flag fra ræling til mastetop, gled ind i havnen,
               efter at have meldt sin ankomst ved tre stød i signalfløjten, gjorde den et helt
               stort og imponerende indtryk.
              Inde i Nyhavn fylder damperen ikke ret meget ved siden af sine store kolleger,
               men i Susaaen fylder den, og i sammenligning med de store dampere, der hidtil
               har pløjet Susaaen, er den en hel kæmpe.
               Den fylder paa det nærmeste hele Susaaen i bredden, og kan lige akkurart
               manøvrere op ad den. I havnen, hvor den rager flere alen (een alen, ca. 63 cm.)
               op over bolværket, er der lige plads til, at den kan vende.
               Efter ankomsten til Næstved hilste vi paa damperens kaptajn, hr. Christensen.
               Han havde som matros og styrmand faret hele verden rundt, men ønsker nu at
               slaa sig til ro i de hjemlige farvande.
               Han var selvfølgelig ked af de uheld, der har tilstødt damperen til at begynde
               med, men roste ellers sit skib som et godt og manøvredygtigt skib.
               Mandskabet om bord bestaar foruden kaptajnen af en styrmand, 3 matroser og
               2 mand ved maskinen. Denne er paa ca. 100 hestes kraft.
               Ved damperens ankomst til Næstved var der et par hundrede mennesker paa
               havnepladsen, og i løbet af dagen var der en mængde mennesker ombord for at
               se den.
               Den afsejler herfra torsdag middag til København, for derpaa at tiltræde sin
               første ordinære tur onsdag aften.
               Paa given foranledning skal vi oplyse, at damperen kun er indrettet til godstrafik,
               og ikke medtager passagere.

               Torsdag 3. juli 1913:
               Damperen "Næstved" ankom torsdag formiddag til Næstved efter at have udført
               sin første ordinære tur aldeles planmæssig.

               Lørdag 19 juli 1913:
               Havnetaksterne for damperen "Næstved".
               Handelsforeningens formand, købmand Huus og Folketingsmand Andreasen
               havde, efter opfordring af Byraadet, Havneudvalget og Handelsforeningen,
               Audiens hos Trafikminister Hasling-Jørgensen i torsdag for at henstille, at
               brotaksterne maatte blive nedsat for dampskibet "Næstved" under hensyn til, at
               skibet sejler i fast rutefart. En saadan nedsættelse har Ministeriet tidligere givet
               tilladelse til andre steder. Taksterne i Næstved er i det hele højere end i andre
               byer; men da der sa godt som ingen skibsfart har været direkte til Næstved
               havn, har det hidtil ikke mærkedes synderligt.
               Den ny damper antages derimod at ville faa en gennemsnitlig belastning af ca.
               100 tons pr. gang i hver retning. Efter de nugældende takster ville bropengene
               løbe op til over 20.000 kr., et beløb, som selskabet umuligt kan udrede.
               Af hensyn til konkurencen med Statsbanerne har Trafikministeriet imidlertid
               været mindre imødekommende hidtil, men Trafikminister Hassing-Jørgensen
               lovede dog at tage sagen under velvilig overvejelse. (Taksterne blev nedsat).

               Onsdag 23 juli 1913:
               Damperen "Næstved" gjorde nogle knuder til at begynde med, og dette
               bevirkede bl.a. at prøvesejladsen, hvortil der et par gange blev udsendt
               indbydelse, ikke blev til noget.
               I stedet herfor havde skibets Rheder hr. Axel F.L. Petersen, til i tirsdag indbudt
               Havneudvalgets medlemmer, Repræsentanter for Næstved Handelsstand, Told-
               væsenet, Pressen o.fl. til at sejle en lille tur med den ny damper.
               Selskabet gik ombord i dampskibet i Næstved havn tirsdag eftermiddag og
               sejlede turen med til Karrebæksminde. Denne sejltur skulle imidlertid forfølges af
               uheld lige til det sidste. Nu var der ikke noget i vejen med skibet. Det har, siden
               det kom rigtig i gang, sejlet sine ture fuldstændig regelmæssig, og det gjorde det
               ogsaa paa denne tur sin pligt støt og sikkert, men det regnede under hele turen,
               saa den var nær ved at gaa "i vasken" bogstavelig talt.
               I bedre vejr vil sejladsen ad aaen og fjorden med den ny damper ellers være en
               fornøjelig og smuk tur, idet man fra damperens høje kommandobro har et langt
               videre udsyn over landskabet end fra de baade, der ellers befarer Susaaen.
               Men den ny damper er jo iøvrigt ikke beregnet til passagertrafik.
               Paa turen gennem fjorden samledes selskabet paa skibets dæk til et glas
               champagne. Skibets rheder Axel Petersen, benyttede her lejligheden til at takke
               for den imødekommenhed, han fra alle sider havde mødt, og udbragte et Leve
               for Næstved by og dens Handelsstand.
               Købmand Huus betonede betydningen af en regelmæssig dampskibsforbindelse
               mellem Næstved og København, og tillagde den ny damper støtte saavel fra
               Handelstanden som fra Havneudvalgets side, den ny damper og dens Rheder
               Leve. Redaktør Vejlø talte for Kaptajn Christensen, oh Axel Petersen udbragte
               et leve for Kbmd. Huus, idet han takkede ham for den hjælp, han som Hendels-
               foreningformand og medlem af havneudvalget havde vist ham ved iværksættelsen
               af den ny rute.
               Efter at have drukket kaffe i Karrebæksminde, vendte selskabet tilbage til
               Næstved, dels med damperen "Susaa" og dels pr. automobil.

               Torsdag 21 august 1913, Annonce:

                                                        s/s  Næstved
               Laster i København onsdag og lørdag til kl. 5, i Næstved tirsdag og
               fredag til kl. 2.
               Gods medtages til Karrebæksminde
               Vognladningsgods bedes anmeldt.

               Edv. Adelørn
               Dampskibsexpeditionen, Godhaabsallè  23
               Telefon: 563

               Mandag 8 september 1913:
               Fragtdamperen "Næstved" indkom søndag med den største ladning, den endnu
               havde haft, over 70 tons.
               Da det tilmed var lavvandet, kneb det med at passere de mest grunde steder paa
               vejen fra Karrebæksminde til Næstved, ligesom damperen ikke kunne lægge
               helt ind til bolværket.
               Da det ellers til de fleste tider kniber med at skaffe last til de to ugentlige ture,
               har rederiet under overvejelse at lade damperen anløbe en anden Sjællandsk
               havn paa turen herned lørdag nat.
               Planen byder imidlertid paa adskillige vanskeligheder, da losningen og ladningen
               saa skulle foregaa i den paagældende havn om søndagen.

               Torsdag 30 oktober 1913:
               Damperen "Næstved".
               Den tidligere omtalte udvidelse af damperen "Næstved" s rute vil nu finde sted i
               de nærmeste dage, idet der er truffet en ordning, saaledes at damperen paa den
               ene tur kan medtage fragt til Korsør. De to ugentlige ture mellem Næstved og
               København vil blive opretholdt uforandret, idet besørgelsen af den ny tur vil ske
               paa den maade, at damperen anløber Korsør om søndagen, losser og laster
               tidlig mandag morgen og er i Næstved mandag middag, hvor der ved lidt
               forceret arbejde bliver tid nok til losningen og indladningen inden afgang tirsdag
               eftermiddag.

               Tirsdag 4. november 1913:
               Dampskibet "Næstved"s rute vil som følge af den ny Korsør-forbindelse alligevel
               blive noget forandret. Skibet vil fremtidig afgaa fra København mandag og
               torsdag aften, fra Korsør fredag middag og fra Næstved onsdag og lørdag
               eftermiddag.

               Mandag 10. november 1913:
               Havnen og damperen "Næstved".
               Midt i denne uge bliver fragtdamperens store skur, der har sin foreløbige plads
               ved siden af Gasværket, paa ruller transporteret hen til damperens fremtidige
               anlægsplads ved det nye bolværk. Her - som flere andre steder i havnen - er der
               imidlertid saa ringe vanddybde, at damperen ikke kan komme ind til bolværket,
               hvorfor der i disse dage bliver foretaget nogle nødvendige opmudringsarbejder.

                Tirsdag 11. november 1913:
                Havnepladsen
                I det lukkede Byraadsmøde mandag, vedtog Byraadet at leje havnen det ønskede areal af
                Fattiggaardens jord, for 400 kr.  aarlig.

               26. november 1913, annonce:

                                                         s/s Næstved
               Laster i København mandag og torsdag til kl. 5
               I korsør (til Næstved) fredag formiddag.
               I Næstved onsdag og lørdag til kl. 12

               Edv. Adelørn
               Dampskibsexpeditionen, Godhaabsallè  23
               Telefon: 563 Næstved

               Onsdag 10. december 1913:
               Damperen "Næstved" er nu ophørt med at anløbe Korsør, da det havde sine
               vanskeligheder med at gøre turene planmæssigt, uden at der skulle losses og
               lades om natten. Dette foraarsagede saa betydelige ekstraomkostninger, at turen
               ikke kunne betale sig, og man har derfor foretrukket at indstille den.

               Lørdag 13 december 1913:
               Damperen "Næstved"
               Det har taget en brat ende med de forventninger, der næredes til den ny søværts
               forbindelse mellem Næstved og København. Til at begynde med saa det hele
               meget lovende ud, men der var i virkeligheden mange vanskeligheder at over -
               vinde, og det var maaske ogsaa lykkedes, hvis rederen havde været i besiddelse
               af den tilstrækkelige driftkapital. Dette var imidlertid ikke tilfældet, og nogle for-
               handlinger, der har været ført med den Næstvedske Handelsstand om yderligere
               støtte, er i disse dage bristede.
               Da damperen lørdag forlod Næstved havn, var det derfor dens sidste rejse  -  i
               hvert fald foreløbig.
               Der er imidlertid haab om, at forbindelsen kan opretholdes under andre former,
               idet en del af byens købmænd efter forlydende agter at danne et Aktieselskab
               med det formaal at købe damperen, saafremt den kan faas til en rimelig pris.
               Det synes ogsaa at være den eneste fornuftige løsning paa spørgsmaalet. En by
               af Næstveds størrelse med en talrig og driftig Handelsstand bør ikke opgive et
               foretagende, der i længden vil være til gavn for hele byens næringsliv  -  og
               naturligvis i første række til gavn for den egentlige Købmandsstand selv.

                Mandag 15. december 1913:
                Aarhus-ruten
                Den tidligere omtale ugentlige søvejs-forbindelse mellem Aarhus og Næstved vil nu blive iværksat
                fra begyndelsen af næste maaned. Det er speditør Ishøj i Aarhus, som etablere ruten, og den vil blive udført
                af motorskibet "Ellen", som hidtil har løbet i fart paa Odense.
                Gennem Næstved byraad vil der i de nærmeste dage blive indsendt et andragende til Ministeriet med
                anmodning om en nedsættelse i havneafgifterne i samme omfang, som blev "Næstved" til del.
 

               Tirsdag 16. december 1913:
               Damperen "Næstved"
               "Sydsjællands Socialdemokrat" er bleven nervøs, fordi nærværende blad
               (Næstved Tidende) i lørdags bragte meddelsen om, at "Næstved"s fart var
               indstillet foreløbig.
               Hr. Andreasen havde i sin egenskab af Havneudvalgsmedlem allerede længe
               anet noget derom, men havde efter henstilling undladt at omtale det.
               Vi kan betro bladet, at vi ogsaa i nogen tid har været vidende om forholdet, men
               vi har ikke omtalt det, for ikke at skade en mulig ordning.
               I lørdags var det imidlertid afgjort, at Rederen ikke kunne klare skærene, saa
               damperen allerede fra den dag maatte indstille sine ture, og vi fandt det derfor
               naturligt at avertere offentligheden om forholdene, for at ingen skulle løbe an paa
               at modtage gods fra damperen om tirsdagen.
               Offentliggørelsen paa dette tidspunkt kunne under ingen omstændigheder gribe
               forstyrrende ind i den paatænkte nyordning, snarere kunne det tænkes at bidrage
               til at oparbejde en stemning for rutens bibeholdelse.

               Naar "Sydsjællands Socialdemokrat" synes at mene noget andet, og naar bladet
               i denne sammenhæng falder over den tidligere minister for Offentlige arbejder,
               skal vi ikke tage det for andet eller mere, end det er: et udslag af daarlig lune og
               for byens ve og vel en slags "omsorg", hvilken sidste dag i dette tilfælde er saa
               hul i ryggen, at den meget let lader sig gennemskue.

                Tirsdag 23. december 1913:
                Trafikken paa Susaa, vi har modtaget følgende:

I anledning af den i den senere tid ret uregelmæssige drift af pramdriften paa Susaa henstilles det til rette vedkommende at drage omsorg for, at bugseringen af prammene til Magle Mølle og til de andre havnepladser ved Næstved efter mere ligelig, end i de sidste par uger, da prammene til Magle Mølle har maattet vente, saa havnearbejderne der ikke har haft tilstrækkeligt arbejde, skønt der har været pramladninger nok til papirfabrikken.

En arbejder

               Lørdag 14. marts 1914, annonce:

                                                      Damperen "Næstved"s  pakhus
               Paa Næstved havneplads er snarest mulig til salg paa billige vilkaar.
               Liebhavere bedes henvende sig til

                                             Axel Petersen
                                             Karl Johansgade  13
                                             København
 

               Damperen "Næstved" af Næstved, sælges til Riga i Letland, den 23 marts 1914.

Lørdag den 21 marts 1914:

En motorskonnert "Karen" hjemmehørende paa Fejø, der tidligere har sejlet paa Bandholm, indkom fredag eftermiddag i Næstved havn med stykgods fra København, og det er meningen, skonnerten vil genoptage den rute, damperen "Næstved" maatte opgive.

4. marts 1922
Gasværket faar kul
Damperen der sad fast 3 uger, stoppet ind ved Helsingør.
Damperen "Jamara", der var paa vej til Karebæksminde med 750 Tons kul til Næstved Gasværk, sad fast i isen ved Svenskekysten i 3 uger. Nu er den for et par dage siden sluppet ind til Helsingør, hvorfra kullene gaar til Næstved pr. bane. Denne banerejse fordyrere kullene med 11-12 kr. pr. Ton.
Foriøvrigt faar vi kun de 500 tons. Godt 20 vognladninger er kommet. Ca. 250 tons laante vi i isperioden af andre, og nu er tilbagebetalingens stund slaaet.
 

Torsdag den 27. juli 1922:
Styrtet ned fra Masten
Torsdag Morgen skete der i Havnen en Ulykke, som let kunde have faaet alvorlige følger. Bedstemand Marius Jørgensen paa Sejleren "Anna" af Egernsund, Fører Kaptajn Johansen, der havde udlosset en Ladning Cement til Købmand Ravn, mistede, da han skulde ordne noget Tovværk i Masten, pludselig sit Tag og faldt paa Hovedet ned paa Dækket.
Ved Faldet paadrog han sig en Hjernerystelse og blev i Røde Kors-Bilen ført til Amtssygehuset.
Ved Middagstid var hans Tilstand bedret noget; han var nu og da ved Bevidsthed, og da han ingen kvæstelser har paadraget sig, menes det, at han ret snart vil komme over det farlige Fald.
Den Tilskadekomne er Søn af Arbejdsmand J.; Jyllandsvej, Næstved.

Tirsdag den 1. august 1922:
I Bedring
Marius Jørgensen, der Torsdag Morgen i Næstved Havn faldt ned fra Masten paa Sejleren "Anna", er nu i god Bedring.
Det ventes, at han kan forlade Sygehuset om nogle Dage.

Torsdag den 17. august 1922:
En større "Landgang" i Karebæksminde  -  og dens følger.
Onsdag Aften ved 9-Tiden fandt der i Karebæksminde et grimt Optrin Sted, idet nogle Sveske Søfolk fik Besærkergang. De to Sømænd, en Matros og Kokken fra det svenske Motorskib "Cirius", havde nogen Tid siddet ved Bordene udenfor Konditor Petersens og indtaget et Par Pilsnere foruden en Flaske Akvavit, som de selv havde medbragt. Da de blev berusede, nægtede Hr. Petersen at servere for dem, men her over blev de aldeles rasende. Først knuste de Glas og Flasker, slog Ruderne ind og forsøgte til sidst at slaa Stolene i Stykker.
Havnefoged Christensen var imidlertid kommet til Stede; men han formaaede ikke at bringe ro over de rasende Sømænd, der nu fik støtte af en halv snes Sømænd fra de andre Skibe i Havnen.
Havnefogeden maatte derfor søge ind i Huset, men nu kastede Søfolkene Sten og bl.a. en Kniv ind gennem Vinduet, dog uden at ramme nogen af de tilstedeværende.
Efter en Tids Forløb trak Søfolkene sig tilbage, og Havnefogeden alarmerede Politiet i Næstved. Den ene af Sømændene blev anholdt, hvorimod Kaptajnen paa "Cirius" nægtede at udlevere den anden.
Torsdag Formiddag kom han paa andre Tanker, og Politiet fik udleveret Urostifteren. De to Hovedmænd for Optøjerne sidder nu anholdt i Næstved. Torsdag vilde de blive fremstillet i Retten.

-

Skelskør:
Havnen:
Galease "Marie" er indkommet med Kul fra Karrebæksminde til Kommunen.

Fredag den 18. august 1922:
Søfolkene fra Karebæksminde,
der forleden gjorde Karebæksminde usikker, var i Gaar fremstillet i Retten, hvor de optraadte anderledes rolige og spage.
De vedtog hver en Bøde paa 100 kr., ligesom de i Forening skal betale Erstatning til Konditor Axel Petersen, Fiskeeksportøren, Enkefru Emilie Martens og Havnefoged Christensen, ialt 185 kr.
Kaptajnen paa Motorskibet, med hvilket de var forhyret, udløste ved Betaling den ene, medens den anden straks gik til Afsoning, og vil, naar han kommer ud, blive sendt til Sverige af Statspolitiet.

--

For 10 kr.
Ved 10-Tiden i Aftes stod en Del unge Mennesker ved Store Bro i Lille-Næstved og diskuterede Vejr- og Strømforhold. Den i Lygteskinnet gemytlige blinkende Susaa maa have virket særlig bedaarende paa de unge Mennesker, thi pludselig spørger den ene: "Hvem tør springe i Aaen fra Broen ?"
 "Jeg gør'et for 10 kr. ! " svarede en anden.
 "Svart !! lyder det i Kor fra de øvrige, og i Løbet af et Øjeblik er 10 kr. samlet sammen.
Den modige klatrede i fuld Paaklædning op paa Rækværket; saa lyder et Plask, og det unge Menneske er forsvundet i Susaaens graagrønne Vande. Straks efter kommer han igen til Syne og svømmer i Land.
De ti krøllede Enkronesedler var tjent.
 

Lørdag 3. Februar 1923
Styrtet i Aaen
Lørdag Formiddag skete der ved det ny Kajanlæg ved Gasværket et Uheld, som nær kunde have faaet alvorlige følger.
Gasværkets Køretøj kom kørende helt ude ved Kanten, da Jorden pludeslig skred, og Heste og Vogn styrtede ud i aaen.
Heldigvis er der ikke saa dybt, men Kusken, Poul Hansen, fik dog et koldt Bad. Han blev i forkommen Tilstand bragt i Land og ført til sit Hjem.
Med noget Besvær lykkedes det at faa Hestene og Vognen bragt i Land.

Onsdag 21. februar 1923:
Dødsfald
En af Næstvedegnens Veteraner fra sidste Krig, Slagter og Vognmand Hans Bagger, Karrebæksminde, er død efter nogen Tids Svaghed. Hans Bagger deltog som Marinesoldat i Krigen 1864, fra hvilken Tid han selv i sin høje Alder kunde opfriske mange Minder. Han var alle Dage en meget virksom og flittig Mand. Utallige er de Ture, han har gjort paa Fragtvognen mellem Karrebæksminde og Næstved; han havde et godt Helbred, og han blev paa sin Post, saalænge Kræfterne slog til.
Først da Bagger var omkring de 80, begyndte han at trække sig tilbage fra det strengeste Arbejde. Bagger blev nær ved 86 Aar gl.

Torsdag 22. Marts 1923:
Kvalt af Os i sit lukaf
Som meddelt i Gaar er Kertemindefisker Christian Dibbert, som laa med sin Baad og fiskede ved Fynshoved, Tirsdag fundet død i sit Lukaf, kvalt af Os (kulilte, red.) fra et Primusapparat.
Christian Dibbert, der var en Søn af Skomagermester Edvard Dibbert, Karrebæksminde, blev 30 Aar gl.; han efterlader sig Hustru og 1 barn.
Foruden Christian Dibbert laa i lukaf'et ogsaa et ungt Menneske, der ligeledes var stærkt angreben af Osen, men i sidste Øjeblik vaagnede han og blev saaledes reddet fra Døden.
Denne sørgelige Efterretning om Christian Dibberts Død var et haardt Slag ikke alene for hans efterladte Hustru, men ogsaa for hans Forældre i Karrebæksminde; ikke mindst, fordi det havde været Hensigten, at Chr. Dibbert fra 1. Maj skulde være flyttet til Karrebæksminde.

7. November 1923
Færdselen paa Storebro
Vi har modtaget følgende:
Herude paa landet er der fremdeles  delte Meninger om, hvad der forstaaes ved det ord, der er malet paa skiltet ved Storebro: "FORBIKØRSEL". I daglig Tale forstaar vi herude ved dette Udtryk Forbukørsel bagfra. Passerer derimod to Køretøjer i hver sin Retning, siger vi, at de mødes. Men hvad skal der forstaaes ved Ordet: "Forbikørsel" paa Storebro ?
X
Vi har forelagt ovenstaaende Spørgsmaal til Politimesteren, der svarer: Ved "Forbikørsel" skal forstaaes saavel Forbikørsel bagfra som forfra. Man kører i begge Tilfælde forbi hinanden. Og Broen er saa smal, at det har været nødvendigt at gribe regulerende ind i Færdselen paa dette Sted.

Liv ved havnen
Foraaret mærkes nu ogsaa i Karrebæksminde Havn, idet der er kommet god Fart i Trafiken. En del Sejlere ligger under Losning, og man venter en af de første Dage en Damper med Kul til Købmand Olsen-Birksted.

Lørdag 1. December 1923
En Stranding ved Karebæksminde
Den tyske Sejler "Katarina", Kaptajn Bechmann, Lybæk, som var paa Rejse fra Kiel til Næstved med Rug til Konsul Smith, kom Torsdag Eftermiddag under Indsejlingen til Karebæksminde i en ret farlig Stilling. Den stærke Kuling tvang Skibet ind paa den vestre Bølgebryder, helt op paa Stensætningen. Karebæksminde - fiskerne, som straks opdagede Skibets farlige Stilling, kunde paa grund af den urolige Sø ikke komme derud med deres Baade, men ved Hjælp af Liner lykkedes det at faa Skibet fri af Bølgebryderen og ind i Kanalen.
Skibet kunde derefter fortsætte til Næstved. Hvorvidt Skib eller Ladning har taget Skade, véd man endnu ikke.
Lørdag Eftermiddag holdtes Søforhør i Næstved.

Mandag 3. December 1923
"Katarina"s Stranding ved Karebæksminde
I Søforhøret i Lørdags oplyste Kaptajn Bechmann, at Skibets Baad og Bagbordsskibe (bb-side ?)samt Jollen var blevet stærkt medtaget ved Strandingen paa den vestre Bølgebryder. Derimod havde Ladningen ingen Skade taget.
Som Aarsag til Strandingen angav Kaptajnen den stærke Kuling.

Lørdag 29. december 1923
Isforholdende
Karebæksminde Havn kun tilgængelig for Dampskibe.
Den stærke og vedholdende Frost har over Fjorden lagt en isflade, der nu er 6 a 8 Tommer tyk.
Havnens Dampere "Enø" og "Susaa" forsøgte hele Dagen i Gaar at bryde en Rende, saa Transporten fra Karebæksminde til Næstved kunde opretholdes. Forsøget lykkedes dog ikke, idet de to Dampbaade, hvoraf den ene udgik fra Karebæksminde, den anden fra Næstved, ved Mørkets Frembrud var 7-800 Meter fra hinanden.
Forsøgene vil blive gentaget i Dag, og man haaber, at Dampbaadene vil kunde mødes.
Ved Karebæksminde Havn er Stillingen ret alvorlig. Hele Bugten er fyldt med Kvadderis, og i en Melding om Isforholdene, som Havnefoged Christensen afgav i Gaar Eftermiddag, hedder det: Skibsfarten er standset for Sejl- og Motorskibe; kun tilgængelig for Dampskibe.
Forhaabentlig vil Isen dog ikke ganske lukke Havnen; Thi netop i disse og de nærmest kommende Dage er der meget at bestille dèr. 2 Kuldampere er netop indkommet i Havnen med Kul til Magle Mølle, og desuden er indkommet flere Sejlskibe. Yderligere ventes 2 Dampere med Kul til Gasværket og til Købmand Birksted.

De nye Isbryder; som blev bygget i Fjor til Hjælp for Provinshavnene, faar vi aabenbart ingen Nytte af, siger en søfartskyndig, vi i Gaar talte med. Bryderen stikker 21 Fod, men i langt de fleste Havne er Dybden ikke 20 Fod. Vi faar altsaa ingen Glæde af den, fordi Dybden i Karebæksminde Havn kun er ca. 18 Fod, og det skønt hvert eneste Skib, som i Tiden fra 15.December til 15. Marts søger dansk Havn, maa betale 10 øre pr, Netto Register i Afgift til Isbrydning.
"Isbjørn" skal slet ikke til Provinshavnene.
Efter at ovenstaaende var skrevet, ser vi, at "København" har talt med Kontorchef Krogh i Handelsministeriet om Sagen, og har faaet følgende svar:
Det er en Misforstaaelse af Provinshavnene, naar de mener, at "Isbjørn" skal bryde Isen i Dem. Det er et Arbejde, den slet ikke er beregnet paa. Dens Bestemmelse er at holde Hovedfarvandene klar, og der er fra 15. December indført en Isafgift af alle Skibe over en vis Størrelse, baade uden- og indenlandske, hvilken Afgift gaar til Isbrydning i Hovedfarvendene.
- Saa er det altsaa Meningen, at Havnene maa klare sig selv ?
- Ja, for saavidt, De større Havne har jo selv Isbrydere, og for de smaa Hanves Vedkommende eksistere der en Aftale mellem Handelsministeriet og Statsbanerne, hvorefter disse i paakommende Tilfælde stiller Isbrydermateriel til Raadighed.

Isen brudt.
Ved 1-Tiden i Middags lykkedes det "Susaa" og "Enø" at trænge igennem Fjordisen, og Sejlrenden er dermed aaben. Paa Grund af den store Ophobning af Gods i Næstved oh Karebæksminde Havn maa Slæbebaadene være i Funktion ogsaa i de kommende Helligdage.

Onsdag 10. September 1924
En Stranding
Mandag iagttoges fra Karebæksminde et Skib, der var strandet tæt ved Svinø. Fiskerne søgte Forbindelse med Skibet, der viste sig at være den Svenske Galease "Måson", paa Rejse fra Middelfart til Karlshamn i Ballast.
Skibet stod ret fast paa Revlen i "Torskedybet", hvorfor Svitsers Bjergningsdamper "Ymer" blev tilkaldt fra Korsør.
Denne kom i Gaar, men kunde ikke gaa saa langt ind, at der kunde opnaaes Forbindelse; de to Skibsførere enedes saa i Aftes om at tilkalde en anden af Svitsers Dampere, og denne afsejlede i Aftes fra Helsingør til Strandingsstedet.
Under den heftige Storm- i Nat og i Dag blev der imidlertid presset saa store Vandmasser ind i "Torskedybet", at Skibet kom flot og kunde manøvreres ind i "Torskebugten", hvor det nu rider paa Ankeret.
Stillingen er dog ikke ufarlig, idet man frygter for, at Ankerkættingen mugligvis kan briste, da Søen er meget urolig. Skulde det ske, er der alvorlig Fare for Skibet og Besætningen, som er blevet om Bord.
(Torskerevlen/Torskedybet lå vest for Svinø, kilde: fisker Ove Henriksen, Karrebæksminde)(bruges ej mere).
"Måson" blev bygget i Bidefjord, England, 1877. Bygget som Sailing trawler. Call sign, 1924:  JNPG
Brt.: (1924)  87 brt. - 71 nrt.    dw.: 140
dims.: 26,60 m. x 5,95 m., dybg.: 2,64 m.
1947: hugget op, i Sverige.
Kilde: Torsten Hagnéus (S).
 

3. januar 1928
En haard Tørn
"Susaa", der i Gaar gik ud for at hente en Damper paa Smaalandsfarvandet, er endnu ikke vendt tilbage.
I Karrebæksminde Havn ventede man i Dagene før Nytaar en dansk Damper "Niels Møller" med kaolin til Magle Mølle.
Nytaarsaften naaede Damperen frem til Iskanten, men maatte saa opgive at komme videre.
Stillingen om Bord var kritisk, idet Fødevarerne var sluppet op, og da Skibet endnu ikke i Gaar Morges kunde naa frem, spadserede Damperens Styrmand og en Matros over Isen den lange Vej ind til Karrebæksminde for at hente Proviant. De naaede ogsaa frem og fik Mad med tilbage til Skibet.
Samtidig forlod Havnevæsenets Damper "Susaa" Karrebæksminde Havn for at søge at naa frem til den indefrosne Damper. Man haabede at kunne naa hjem hen paa Aftenen og tog derfor ikke Proviant med, men Turen viste sig adskilligt vanskeligere end ventet. Tirsdag Eftermiddag, da disse Linier skrives, har man i Karrebæksminde intet set til de to Dampere, og "Susaa"s  Besætning har saaledes været uden Mad eller Drikke i over 30 Timer.
Sent paa Eftermiddagen meddeles, at de to Dampere er iagttaget fra Bisserup paa Vej ind mod Karrebæksminde, men det er tvivlsomt, om de naar frem før hen paa Aftenen.

3. Januar 1928
"Lillebjørn"  paasejlet.
Fra Kolding meddeles:
Den norske Damper "Aslaug", paa Rejse fra Nykøbing F.  til Kolding, maatte paa Grund af stærke Isdannelser i Smaalandsfarvandet bugseres af Stats-Isbryderen "Lillebjørn".
Ved en pludeselig stærk Isskruning paasejlede "Aslaug"  "Lillebjørn" med stor Kraft.
Begge Damperne fik en Del ovenbords skade, men kunde dog fortsætte Rejsen.

4.Januar 1928
"Susaa"s Kamp for at befri den indefrosne Damper.
Efter 37 timers Kamp mod Isen naaede de2Dampere i Nat i Havn. Et smukt Stykke Sømandsarbejde.
Næstved, Onsdag.
Havets Folk har ikke altid gode Dage. De er som ingen andre underkastet Vindens og Vejrets Luner, og til Tider er det strenge Vilkaar, Havet byder sine Mænd, ikke blot naar Stormene farer over Havene, men ogsaa som i denne Tid, hvor Frosten binder Vandene og gør al Sejlads besværlig, undertiden farlig.
Vi bragte i Gaar en Meddelse om, at Havnevæsenets Damper "Susaa" i Mandags Formiddag var gaaet ud i Isen for at søge at trænge frem til Damperen "Poul Møller", der siden Nytaarsdag havde siddet fast i Isen 6 Sømil vestfor Karebæksminde.
Først i Nat Kl. 12½ - efter 37 Timers Kamp med Isen - naaede "Susaa" hjem igen, men den havde da ogsaa brudt Vej for den indefrosne Damper.
Det er et Arbejde, som har vakt Beundring blandt kyndige Folk.
Da "Poul Møller" kom ind i Isen. Hvorfor vilde "Liullebjørn" ikke hjælpe.
Dampskibet "Poul Møller" tilhører Rederiet "Svenningsen og Carl", København, og føres af Kaptajn Larsen. Skibet gik fra Rønne Torsdag Aften med en Ladning Kaolin til Magle Mølle. Alt gik godt, indtil man naaede "Albuen" (ved Nakskov Fjord), hvor Isen begyndte at blive tæt; men først ved Raagø begyndte vanskelighederne.
Kaptajn Larsen fortæller, at Isbryderen "Lillebjørn", som nu kom forbi med et græsk og et svensk Skib paa Vej til Nykøbing, prajede "Poul Møller" og opfordrede den til at følge efter, hvad den ogsaa gjorde.
Ved Vejrø signalerede "Lillebjørn", at den nu gik til Nykøbing F. og opfordrede "Poul Møller" til at vente.
Senere paa Dagen passerede "Lillebjørn" igen "Poul Møller" med en engelsk og en norsk Damper. Kaptajn Larsen spurgte, hvornaar Isbryderen kom igen, men fik blot til Svar: "Nu skal vi se, naar vi kommer tilbage !"
Nytaarsnat kom "Lillebjørn" igen med en svensk Damper. Fra "Poul Møller" blev den straks prajet, men "Lillebjørn" fortsatte sin Sejlads uden at besvare "Poul Møller"s Prajen.
- Er det, siger Kaptajn Larsen harmdirrende, Meningen, at danske Isbrydere skal betjene fremmede Skibe førend vore egne ?  "Lillebjørn", der den første Dag lokkede os ind i Isen, kunde have banet os Vej til Karebæksminde paa 1½ Time.
I drift
Hen paa Morgenstunden Nytaarsmorgen gik Isen i Drift og Damperen drev med Isen tværs over Bugten. Endelig Nytaarsmorgen blev Damperen liggende fast i Isen.
Damperen skulde have været i Karebæksminde Havn Fredag Aften og havde ikke forsynet sig med store Mængder af Proviant.
I Mandags Morges slap Brød og Kartofler op, og man maatte gøre Brug af Reservebeholdningerne af Kød o.lign.
Isen skruede voldsomt og det var bidende koldt. Damperen brugte ustandeslig Dampfløjten for at tilkalde Hjælp, men først Mandag Eftmd. lød den forjættende Klang af en Dampfløjte. Det var "Susaa", der var paa Vej. Men der skulde gaa ca. 24 Timer endnu, før Hjælpen kom.
Om Formiddagen gik Skibets Styrmand og en Matros den lange Vej over Isen ind til Karebæksminde for at hente Proviant og afgive Meddelelse til Rederiet. De naaede langt hen paa Aftenen tilbage til Skibet i en forkommen Tilstand.
"Susaa"s  haarde Tørn.
Imens arbejdede "Susaa" sig ud gennem Ismasserne. Damperen forlod Karebæksminde ved 11½-Tiden; Mandskabet ombord: Havnefoged Christensen, Skibsfører Carlsen, Maskinmester Kirk og Formand Petersen havde hver taget en Pakke Smørrebrød med, da de mente, de kunde være hjemme igen i Løbet af 6 Timer. Det gik imidlertid anderledes.
Trods det, Maskinerne gik med fuld Kraft, kom man kun langsomt fremad. Isen skruede voldsomt, saa der maatte manøvreres med den yderste Forsigtighed.
Isskruningerne naaede undertiden en Højde af 3 Meter.
Time efter Time stampede Damperen sig gennem Ismasserne. Der blev hverken Tid til at spise eller hvile, da man ustandselig maatte være paa Post overfor Isskruningerne. Ustandselig løs Sirenernes Tuden over Isørkenen.
Da Maanen ved 3-Tiden forsvandt, blev det saa bælgmørkt, at ethvert Forsøg paa at trænge videre frem maatte opgives.
De ombordværende fik sig saa en haardt tiltrængt Hvile indtil Kl. 7½, da man igen tog fat, og endelig efter 18 Timers Kamp med Ismasserne naaede man frem til "Poul Møller", hvor Besætningen modtog de raske Redningsmænd med aabne arme.
Efter et lille Hvil brød "Susaa"  Isen omkring Damperen op, og saa begyndte Hjemturen. "Poul Møller" fulgte lige i Susaas Kølvand, men det gik langsomt fremad.
Mens der ventes
Paa Molen langs Stranden ventede en Menneskeskare, hvoriblandt var Stadsingeniør Frandsen, Næstved, og Ingeniør Bendix, Næstved, paa de to Skibe. Timerne sneglede sig af Sted, og Taagen lukkede for Udsynet. Ude fra Havet lød bragende Skrald fra Isen, der sprængtes, og Sirenernes Tuden, der besvaredes med Taagehorn inde fra Land. Molens Blinkfyr tændtes til ingen Nytte, thi Taagen var saa tæt, at det ikke kunde ses. Ved 10-Tiden blev "Poul Møller"s Toplanterne synlig, men først kl. 12½ naaede Damperen ind i den isfyldte Havn.
----
Kampen med de store Ismasser havde været streng; men "Susaa"s  Forsøg paa at komme den nødstedte Damper til Hjælp var lykkedes. For denne Daad fortjener "Susaa"s Fører og hans kække Medhjælpere Tak og Anerkendelse.

5.Januar 1928
Isbryderens Opgave.
"Berlingske Tidende" har forelagt de af Kaptajn Larsen, S/S "Poul Møller", til os fremsatte Udtalelser om Isbryderen "Lillebjørn" for rette Vedkommende, der imidlertid ikke kendte dette specielle Tilfælde nærmere, men udtalte, at man først maatte høre, hvad Føreren af Isbryderen havde at sige, idet der vel maa være Sandsynlighed for, at Føreren, Kaptajn Pihlkjær-Christensen, ikke har gjort andet, end hvad han ansaa for rigtigt.
- Skal Isbryderen ikke først og fremmest hjælpe danske Skibe ? spørger Bladet.
- Instruksen gaar ud paa, at de først skal tage Hensyn til Lasten, naar denne er bestemt for dansk Havn, enten Skibet saa er dansk eller fremmed. I Tilfældet med "Poul Møller" mener jeg, at det ligger saaledes, at Kaptajnen ikke har anmodet Isbryderen om at blive bragt til Karebæksminde, og at Isbryderens Fører har skønnet, at Skibet kunde klare sig ved egen Hjælp dér, hvor det laa, men noget bestemt tør jeg ikke sige, før Føreren er hørt.

6.Januar 1928
Isbryderen "Lillebjørn"
befinder sig nu i Smaalandsfarvandet og ventes i Løbet af Aftenen eller i Morgen til Karebæksminde for at hjælpe "Poul Møller" gennem Isen og bane Vej for de to Dampere, som ventes hertil i Løbet af Søndagen.
Isen paa Bugten er iøvrigt nu sprængt, men kun kraftige Dampere vil kunne komme gennem den stærke Drivis, og da denne tilmed mange Steder har dannet store Barrierer, er Sejladsen meget vanskelig.

7.Januar 1928
Isen gaar i Drift.
Karebæksminde Havn er nu tilgængelig for Dampere og Motorskibe.
Statsisbryderen "Lillebjørn", ført af Kaptajn Pilkjær Christensen, kom i Gaar Eftermiddags ind i Karebæksminde Havn.
Isen paa Bugten er nu i Drift sydpaa, og Damperen "Poul Møller", der ventes udlosset i Dag, vil saaledes selv kunne komme ud af Havnen.
"Lillebjørn" er i Formiddags atter gaaet til Søs. Havnen er nu tilgængelig for Dampskibe og Motorskibe.

Den rissiske Damper paa Vej hertil.
Efter hvad der senere meddeles, er "Lillebjørn" afgaaet til Farvandene ved Stevns, hvor den russiske Damper "Widzema" - paa Rejse fra Riga til Karebæksminde - ligger og venter Isbryderhjælp.
"Lillebjørn" meddeler, at den har mødt svære Isdannelser i Storstrømmen.

9.Januar 1928
Isen kom igen.
"Susaa" og "Enø" paa Isbryderarbejde paa Fjorden.
Isen paa Karebæksminde-Bugten, der som Følge af Vindændringen i Fredags gik i Drift, vendte i Lørdags Aftes - med den vestlige Vind - tilbage.
Baade inde ved Land og ude paa Bugten fandt ret stærke Skruninger Sted. Det lykkedes "Poul Møller" at komme ud af Havnen, forinden Isen kom igen; derimod har man endnu intet hørt fra den russiske Damper "Vidzema", som "Lillebjørn" i Lørdags frigjorde i Storstrømmen.
Havnevæsenets to Dampere, "Susaa" og "Enø", har i Dag, henholdsvis fra Karebæksminde- og Næstvedsiden, søgt at bryde Isen paa Fjorden.
Isen er ca. 11 Tm. tyk, og de to Dampere naaede derfor ikke at komme igennem i Dag. I Morgen haaber man at kunne faa Sejlrenden brudt op.
Den russiske Damper paa Vej.
Ved 3-Tiden hørte man ude fra Bugten en Damper tude. Det drejer sig formentlig om den ovenanførte russiske Damper, som nu søger at bane sig Vej gennem Drivisen.
Før ud paa Aftenen kan Damperen ikke ventes i Havn.

11.Januar 1928
Isforholdene
"Vidzema"  blev bange for Stormen i Nat og gik til Korsør.  -  "Vega"  kommet i Havn.
Isforholdene ved Karebæksminde er i Dag lidt bedre, men Farvandet udenfor Havnen er fremdeles fyldt med Pakis.
Den russiske Damper "Vidzema", som i Gaar løb fast i Isen og anmodede om Isbryderhjælp forlod i Aftes sin Ankerplads, formentlig paa Grund af den tiltagende Kuling, og søgte til Korsør.
Isbryderen "Lillebjørn" ankom i Nat til Farvandet og gik i Morges ind i Karebæksminde Havn. I den Rende, som "Lillebjørn" brød, kom den finske Damper "Vega" med en Ladning Træmasse til Magle Mølle.
Sejlrenden paa Fjorden aabnet.
Det er i Dag lykkedes "Susaa" og "Enø" at bryde en Rende paa Fjorden, og Bugseringstrafikken ventes genoptaget i de allernærmeste Dage.

16.Januar 1928
Hvem har mistet en Dynamolygte ?
Der er stadig nogle af Tyvebandens Koster, som Statspolitiet ikke kan finde Ejere til, bl.a. er der en Dynamolygte, som skal være stjaalet i Central bibliotekets Gaard i December, samt en Flæskesteg, stjaalet fra en Slagtebil, der var henstillet i Grønnegade.
Ejerne kan henvende sig til Statspolitiet.

17.Januar 1928
Motorpaketten "Hansigne" i Drift med Isen.
Paketten "Hansigne" af Næstved kom i Formiddags ind til Karebæksminde efter flere forskellige Forsøg paa at bryde Isen. "Hansigne" afsejlede fra Karebæksminde Mandag Formiddag med København som Maal, men naaede dog ikke længere end til Knudshoved, hvor den blev hængende i et meget svært Isbælte. som det viste sig umuligt ved egen Hjælp at komme klar af igen, og da Isen var i Drift vester efter, maatte "Hansigne" følge med, indtil Isen kl. 3 Tirsdag Morgen slog en Revne, hvorved Skibet atter kom flot. Kaptajnen satte atter Kursen mod Karebæksminde, hvortil han ankom Kl. 11 i Formiddags.
Farten var dog ikke forløbet uden Havari. Det viste sig nemlig, at det ene Skrueblad havde taget Skade i Isen.

Faldet i Havnen
Under Losningen af Damperen "Widzema", som for Tiden ligger i Karebæksminde, faldt Havnearbejder Emil Larsen i Havnen. Kammeraterne fik dog hurtigt halet Larsen op igen.
Han begav sig derefter straks til sit Hjem.
"Widzema"s Mandskab arbejder iøvrigt med at paasætte den nye Skrue i Stedet for den gamle, der blev slaaet i Stykker af Isen paa Vejen ind til Karebæksminde.

19.Januar 1928
Karebæksminde Havn
er nu atter aaben for Trafik med alle fartøjer, idet Østenstormen har presset Ismasserne til Havs. Motorskibene "Hansigne" og "Fremad" har ved egen Hjælp kunnet forlade Havnen for at gaa til København og Korsør.
Ogsaa Pramtrafikken mellem Næstved og Karebæksminde foregaar nu uhindret, selv om der stadig er en Del Is paa Fjorden.
 
 

4. Januar 1935
80 Aar
Fhv. Kaptajn Christen Christensen, Brandtsgade, fylder som Tidligere omtalt - 80 Aar Mandag 7. Januar. Kaptajn Christensen er født i Karrebæk, og han kom allerede efter sin Konfirmation til Søs. Da han var 22 aar gammel, tog han Styrmandseksamen paa Bogø Navigationsskole, og efter at have taget Eksamen virkede han en tid som Styrmand paa forskellige Skibe i Udenrigs fart, indtil han i firserne forfremmedes til Skibsfører. I disse aar havde Christensen sin Familie boende paa Enø.
I 1892 anskaffede Næstved Havn slæbedamperen "Susaa". Der blev herved tale om en Stilling som Fører, og denne Stilling betroede man Christensen, som herefter flyttede til Næstved.
Næstved Havnevæsen har sikkert aldrig fortrudt, at det i sin Tid overdrig Christensen at føre "Susaa". Han var en Solid og Pligtopfyldende Mand, der altid viste interesse for sin gerning. Og Christensen blev gammel i Gaarde, i 33 aar førte han "Susaa" gennem Aaen og Fjordens vande, idet han 1. april 1925 tog sin afsked efter at være fyldt 70 aar i januar.
Endnu kan Kaptajn Christensen glæde sig ved et godt helbrad og man ser ham stadig færdes.
Vi ønsker til lykke med de fire snese.

9. Januar 1935
Sygdom Blandt Havnens Tjenestemænd
Havnefoged Christensen, Karrebæksminde, har siden Nytaar maattet holde sengen, lidende af Bronchitis. Christensen har skræntet en del de sidste par maaneder, men har dog indtil Nytaar passet sit arbejde. Naar Christensen faar gennemgaaet sit Sygeleje, vil han lade sig indlægge paa Sct. Elisabeth hospital i København for at blive underkastet en behandling.
Under Christensens sygdom bliver hans arbejde som Havnefoged varetaget af Lods Petersen.
- Ogsaa "Susaa"s Fører, Kaptajn Nielsen, Næstved, er i disse dage sygemeldt, og under Nielsens sygdom føres "Susaa" af Peder Christiansen, Karrebæksminde. "Enø" har ogsaa været i Drift, og den er ført af Hans Carlsen, Karrebæksminde.

23. April 1935
Turistdamperen i havn
Lørdag Aften ankom til Karrebæksminde havn den Turistdamper, som et Konsortium med Konditor Th. Søeborg i Spidsen har købt i den hensigt at foretage Turistture til Storstrømsbroen og andre Seværdige steder i den kommende Sommer.
Damperen der bærer Navnet "Syltholm" gik Mandag middag til Næstved Havn, hvor den i løbet af Eftermiddagen blev Taget i øjesyn af mange mennesker, der var paa Tur ved Havnen.

29. April 1935
"Th.Søeborg" sejler fra 1. Maj
Næstved har som Tidligere meddelt faaet en ny Turistbaad, den største, der endnu har haft hjemsted her. Den har tidligere gaaet paa Øresund og er købt af Konditor Th. Søeborg, Hjultorvet, hvis navn baaden har faaet. Fra 1. maj sættes baaden i Fart, og Fartens fjerneste maal er Strostrømsbroen, hvortil der vil kunne blive en pæn Tur med en sejltid paa ca. 6 Timer til en pris af 3 kroner per persona. Baaden skal dog ogsaa bruges til at Trafikere Ruten Næstved - Karrebæksminde.
Pladsforholdende paa "Svand" har jo ofte vist sig at være for smaa til at bestride denne sejlads.
"Th. Søeborg" skulde nu gøre det muligt, at ingen forgæves søger Skibslejlighed til Karrebæksminde gennem den idyliske aa og Fjord.
Baaden kan nemlig medtage 200 passagerer til Karrebæksminde, medens den kun maa medtage 170 til Storstrømsbroen.
Baadens Kaptajn er Dam Hansen, der i mange aar sejlede med Paketten "Hansine" og altsaa har det mest indgaaende kendskab til Farvandet. Med sine 132 Hk. skyder baaden i Rum sø en fart paa 12 knob, og den ligger godt paa søen. Den er saaledes meget passende netop til denne fart.
Talrige Forespørgelser lader ogsaa formode, at der vil blive god søgning til Baadens Farter til Storstrømsbroen.

29. April 1935
Nyt skib til Passagerfarten Næstved - Karrebæksminde, Storstrømsbroen m.v.
    En vellykket Prøvefart med m/s "Th. Søeborg"
Med udstillingen og Kanalanlægget for øje har Konditor Th. Søeborg købt m.s. "Syltholm", der tidl. har befaret Øresund, til Passagerfart mellem Næstved og Karrebæksminde samt hele Smaalandsfarvandet, bl.a. Storstrømsbroen.
Motorskibet der har faaet "Th. Søeborg", bliver i disse dage malet og fikset op, saaledes at det allerede i Maj kan begynde ordinær sejlads baade i Ruten Næstved - Karrebæksminde, Storstrømsbroen og for Foreninger. Ved en lille prøvesejlads i Gaar i aaen og paa Karrebæksmindebugten havde et indbudt selskab lejlighed til at fastslaa skibet mange gode egenskaber.
"Th.Søeborg" er et rummeligt skib med stor kahytsplads, hvor der ogsaa er afholdsrestauration.
Paa ture mellem Næstved og Karrebæksminde maa medtages 200 passagere, medens den paa ture i rum sø kun maa medtage 170 passagerer.
Skibet drives af en 132 Hk. Bolinder motor, og i Rum sø er farten 12 knob, en ganske anseelig Fart for en Udflugtsbaad. I aaen er farten naturligvis betydelig mindre, saa det varer ca. 45 min. at komme til Karrebæksminde med den.
"Th.Søeborg" er en god, bekvem og Hurtiggaaende baad, som Rederen nok skal faa glæde og udbytte af, i særdeleshed da priserne er rimelige, Karrebæksminde Tur-Retur koster 1 krone, Turene til Storstrømsbroen (der varer 4 timer ) 3 kroner, Tur-Retur.
Den planmæssige sejlads begynder allerede paa Torsdag. Skibet føres af Skibsfører Dam Hansen.

4. Maj 1935
"Th.Søeborg"
Maatte grundet den pludselige Kulde udsætte sin første Tur til Storstrømsbroen, men Søndag Eftermiddag kl. 1 startes der fra Næstved Havn. Baaden medtager ogsaa passagere til Karrebæksminde.

6. Maj 1935
Motorbaaden "Svend"
var Søndag Eftermiddag paa sommerens første Karrebæksmindetur. Trods det straalende søndagsvejr var passagertallet ikke saa stort, men de, der var med, fik lejlighed til at konstatere, at den nyistandsatte Motor virker fortræffeligt. Skønt "Svend" gik fra Næstved et kvarter senere end "TH", var begge baade samtidig i Karrebæksminde.

18. Maj 1935
18-aarig Stenfisker druknet ved Karrebæksminde, Faderen forsøgte at redde ham, men faldt selv i vandet.
For øjnene af flere Hundrede Tilskuere forefaldt i Gaar i Karrebæksminde en Ulykke, der kostede den 18-aarige Stenfisker Werner Larsen fra Nakskov livet.
Mellem den store Stenfiskerflaade, som for øjeblikket arbejder for Firmaet Hoffmann & Sønner, Aarhus, er ogsaa Stenfiskerfartøjet "Engelsborg" af Nakskov, Tilhørende Stenfisker Marius Larsen, Freuchensgade Nakskov
"Engelsborg" kom i Gaar eftermiddag ved 2-Tiden ind i Havnen. Strømmen i Kanalen var paa dette Tidspunkt ualmindelig stærk, saa det kneb med at manøvrere det tungtlastede fartøj op gennem Kanalen. Pludselig greb Strømmen fat i baaden og førte den over mod Bropillen, og for ikke at paasejle pillen, gav Marius Larsen Sønnen Ordre til at lade ankeret gaa, i det samme skete ulykken.
Den tunge ankerkæde greb fat om Werner Larsens fod og rev ham med ud i Kanalen, hvor han gik til Bunds sammen med kæden.
Faderen sprang straks ned i Fartøjets Pram og begyndte at hale ankeret op, og et øjeblik efter var Sønnen, der stadig var indviklet i Ankerkæden igen ovenvande. Marius Larsen halede forsigtigt Sønnen indenbords, men vægten har været for stor, og da den unge mand var kommet knapt halvt ind i Prammen, kæntrede denne og baade Faderen og Søn faldt i vandet.
Sønnen gik til bunds, medens Faderen med Strømmen blev ført op mod Broen.
To unge mennesker, Thorkild Christiansen, Karrebæksminde, og en Søn af Skibstømrer Jacobsen, Karrebæksminde, der havde set kæntringen, var imidlertid sprunget i en baad, der laa ved Kanalbredden, og de fik hurtigt Stenfisker Marius Larsen bjerget. De roede saa hen til, hvor Werner Larsen var gaaet ned, og med et Dræg søgte de efter ham. Han kom meget hurtigt op, men livet var tilsyneladende udslukt. Der forsøgtes ogsaa med Carbogen-Apparat.
En Officiant, som var mellem Tilskuerne, foretog Oplivningsforsøg med den druknede og senere forsøgte Dr. Jørgensen, Menstrup, og Falcks Redningskorps at kalde den forulykkede til live ved kunstig Aandedræt. Men Arbejdet var forgæves. Livet var udslukt.
I Falcks Ambulance kørtes den unde Mand til Amtssygehuset i Næstved. Under normale forhold vilde det raske Redningsarbejde utvivlsomt have givet et godt resultat, men efter det oplystes i Aftes, havde Werner Larsen svage Lunger, han havde bl.a. været angrabet af Lungebetændelse 2 gange, og det er sikkert grunden til, at Redningsarbejdet var omsonst.
Saasnart ulykken rygtedes, hejste mange af beboerne i Karrebæksminde Flaget paa halv stang.
Politiassistent Johansen, Fuglebjerg og Politibetjent Stigsgaard foretog i Gaar undersøgelser og Afhøringer, men efter det oplyste hører ulykken til de hændelige, saaledes at der ikke kan rejses bebredelser mod nogen for det skete.
I Formiddags foretoges Ligsyn og derefter førtes den unge Mands lig hjem til Nakskov.
 
 
 

Tilbage til oversigt