Fartøjsoplysninger

"Næstved"
 
Skibsnavn: Næstved      (Riga, Letland: MAIGA
Hjemsted: Næstved
Call sign: -      (I Letland, fra 1914-ca. 1934: TBCL, senere: YLDR)
Skibstype: Paketskib (rutefart: København (Nyhavn) - Næstved)
Brt.: 140,27   (ombygget i Riga: 182 brt.)
Nrt.: 67,06
dw.: 105 
Rederi/ejer, 1913 Rederi/ejer; 1914 Axel  J. Th. Petersen, Næstved

Søkaptajn K. Pulins & Co., Riga

Kaptajn:
Besætning:
Christensen
Styrmand, 3 matroser og 2 mand i maskinen, (7 mand i alt !).
Byggeår: 1913
Byggested: Frederikshavn
Bygmester: Frederikshavn Skibsværft & Flydedok  (værftets første nybygning, nr. 1)
Byggemateriale:
Klasse:
Jern
Bureau Veritas
Loa.: 98,5 fod (ca. 31 m.) (Forlænget i Riga til ca.: 40 m.).
br.: 18,6 fod (ca.5,85 m.)
db.: 7,7 fod (ca. 2,45 m.)
Maskineri: 98 indiceret hk. dampmaskine (compound) 
Bem. Fredag 10 januar 1913:
Den ny damper, der skal sejle mellem Næstved og København, ventes at blive sat i gang til marts.

Onsdag 26 marts 1913:
Den ny fragtdamper, der skal gå i fart mellem Næstved og København, ankommer til byen i løbet af en halv snes dage. Den skal føres af Kaptajn Christensen. Damperens Ekspeditør, Kr. Adelørn, har allerede for nogen tid siden taget ophold i Næstved.

Torsdag 27 marts 1913:
Den ny fragtdamper. Efter hvad der oplyses os, kommer den ny fragtdamper først til Næstved i slutningen af april og vil først komme i brug til maj.
Efter kontrakten skulle den have begyndt farten 1. april, men da de maskiner, der skal indsættes i skibet, endnu ikke er i orden, kan sejladsen ikke påbegyndes foreløbig.

Fredag 25 april 1913:
Damperen "Næstved". Fra Frederikshavn meddeles os, at den ny fragtdamper, der skal gå i fragtfart på København - Næstved, har fået navnet: NÆSTVED.
Skibet ligger smukt på vandet. Dets længde er 100 fod, bredden 19 fod, og dets ladeevne ved 6 fods dybgående er 105 tons.

Tirsdag 3. juni 1913:
Dampskibet "Næstved". Mange af de interesserede i den ny dampskibsforbindelse København - Næstved spørger med forundring, hvad grunden kan være til, at den ene måned efter den anden går, uden af den nævnte forbindelse kommer i stand.
Efter hvad vi erfarer er årsagen til denne fortjeneste følgende: Damperen bygges på Frederikshavns Skibsværft og Flydedok, og værftet skulle efter kontrakten levere båden færdig den 1. april d.a.
Maskinen og kedlen blev bygget på tyske specialfabrikker, men desværre kunne det Pladeværk, som skulle levere pladerne til kedlen, ikke overholde de fastsatte leveringstider, og følgen var, at kedlen først kom til Frederikshavn d. 2. maj, medens maskinen var ankommet nogle dage før.
Kedlen blev nu straks indsat i skibet og monteringen af maskinen begyndte; men næppe var arbejdet halvvejs fuldført, før værftet for ca. 2 uger siden kom i betalingsvanskeligheder, hvorefter et kreditorudvalg blev nedsat.
For at fremtvinge en så stor dækning af sit tilgodehavende som mulig, kaldte Maskinfabrikken nu sin montør tilbage, ligesom fabrikken tilbageholdte for - 
skellige uundværlige maskindele, og siden da er tiden gået med forhandlinger med fabrikken.
Takket være de betydelige ofre, som Værftets bankforbindelse, firmaet D.B. Adler & Co., har bragt, er disse underhandlinger nu ført til en heldig afslutning, og maskinfabrikken har under en dagmulkt (dagbøder) forpligtigtet sig til i løbet af 12 dage at montere maskine og kedel færdig.
Da det meste af arbejdet er fuldført, kan denne frist forventelig overholdes, hvorefter baaden straks sættes i fart.
Et lyspunkt er der ved sagen, og det er, at alle, som har set båden, mener, at det er et udmærket fartøj, og at værftet på en aldeles glimrende måde kar løst den opgave, der har været stillet det: at bygge en damper med saa ringe dybgaaende. Baaden bygges efter Bureau Veritas` første Devision.

Lørdag 7 juni 1913:
Dampskibet "Næstved" ankommer med sin første last fra København torsdag 19 juni.

Onsdag 18 juni 1913:
Damperen "Næstved" paa prøvetur.
Den ny skruedamper "Næstved", der skal gaa i fast rute mellem Næstved og København (Nyhavn), foretog tirsdag eftermiddag en prøvetur fra værftet i Frederikshavn, hvor den er bygget.
Det er den første damper, der er bygget paa værftet og Flydedokken i Frederikshavn.
Den er som bekendt bygget for regning Axel F.L.Petersen, København (Axel Petersen var barnefødt i Næstved).
Prøveturen faldt ud til saavel den ombordværende Reders som Assurandørens tilfredshed. Den ny damper maaler 140,27 brt., 67,06 nrt. og har en længde af 98,5 fod (ca.31 m.) bredde 18,6 fod (ca. 5,85 m.) og dybgang 7,7 fod (ca. 2,40m.), den er forsynet med en Compoundmaskine af 98 indic. h.p. og er bygget til Veritas højeste klasse.
Torsdag ankommer den ny damper til Næstved. I denne damperens første tur op ad Susaaen vil deltage Havneudvalgets medlemmer, Repræsentanter for Næstved Handelsforening, Garanterne, Pressen med flere indbudte.
Damperens ankomst til Næstved ventes at blive ved 12-tiden.

Torsdag den 19 juni 1913:
Den ny Næstved-damper kom ikke til Næstved torsdag,  saaledes som bestemmelsen havde været. Damperen afsejlede tirsdag aften fra Fredrikshavn, hvor den er bygget, for onsdag at indtage last i København og onsdag aften for første gang at sejle til Næstved.
Men onsdag morgen, da damperen befandt sig ud for Kullen (S), løb skibets aksel varm, og det var ikke muligt at faa maskineriet i gang igen.
Fiskeriinspektionsdamperen, som var i nærheden, tog den saa paa slæb og bugserede den ind til København, hvortil den paa denne maade naaede kl. 7 om aftenen.
Da maskineriet stadig ikke var kommet i orden, maatte rejsen til Næstved opgives, og der blev indledt forhandling med Skibsværfterne om snarest at faa damperen til reparation. Men et par dage vil der sikkert gaa, inden damperen vil være sejlklar, mente den montør, der var med om bord fra værftet i Frederikshavn.
Det var et meget beklageligt uheld, der saaledes ramte den ny damper, endnu inden den rigtig var kommet i gang. I København laa ellers anmeldt fuld last til damperens første Næstvedtur.
Det gods, som det hastede med, maatte nu dirigeres over land, men største delen af det var afsenderen dog saa imødekommende at lade vente, til damperen atter er klar.
Den paatænkte indvielse af damperen, som skulle være foregaaet under sejladsen torsdag formiddag fra Karrebæksminde til Næstved, gik ogsaa i vasken, og torsdag morgem maatte der sendes bud til alle dem, der var indbudt til at deltage i turen.
Forhaabentlig skal dette uheld ikke tages som noget varsel for den ny dampskibsrute  -  men en skuffelse blev det for alle dem, der torsdag havde glædet sig til at se den ny damper pløje Susaaen.

Fredag 20 juni 1913:
Damperen "Næstved" blev torsdag bragt i dok i København og før midt i næste uge tør man ikke vente den til Næstved.

Lørdag 21 juni 1913:
Den ny dampers Reder Axel F.L.Petersen, meddeler os, at damperen nu er taget i dok og vil blive nøje undersøgt. Man mener, at der rimeligvis foreligger en fejl, enten fra Skibsværftet eller Maskinfabrikkens side og for fremtidig saa vidt muligt at undgaa flere kalamiteter, har man foretrukket nu straks at faa hele maskineriet grundig gennemgaaet, selv om der derved gaar et par dage mere, inden damperen kommer i regelmæssig drift.

Fredag 27 juni 1913:
Damperen "Næstved" ventes nu til Næstved paa torsdag. Den laster i Nyhavn onsdag og afgaar derfra onsdag aften.

Mandag 30 juni 1913:
Den ny damper "Næstved" ankom mandag middag kl. 12 til Næstved.
Men det skete ikke, uden at den af uheld hidtil forfulgte damper endnu engang havde spillet sin Rheder og mange andre et slemt puds. Paa turen hertil gik den nemlig paa grund mellem Nyord og Viemoseskoven.
Damperen blev hurtigere end ventet færdig med reparationen paa værftet, og da den var sejlklar lørdag, og den samtidig kunne faa en last majs at sejle med til forskellige Næstvedkøbmænd, besluttede Rhederen at lade den gaa en ekstratur til Næstved, inden den ordinære fart begynder paa onsdag.
Lørdag aften sejlede damperen saa fra København og i Næstved sendte man paany indbydelse ud til en prøvetur søndag middag.
Søndag middag var der imidlertid ikke kommet nogen damper, men derimod besked om, at den laa paa grund.
Det var paa de saakaldte "Græsøer" ved Nyord, ret ud for Viemoseskoven, at damperen var blevet hængende.
Oprindelig var det kaptajnens hensigt at sejle uden om Møn. Men da vejret søndag morgen var ualmindeligt klart, besluttede han at spare omvejen og gaa gennem Bøgestrømmen og Ulfsund. Bøgestrømmens smalle farvand blev ogsaa flot klaret, men ved 4-tiden, da damperen gik med fuld fart, løb den paa grund, da man havde taget fejl af en kost.
Der er farvand paa begge sider af "Græsøerne", men kun den ene er afmærket, og heraf lod man sig vildlede.
Det var lige paa en spids af grunden, damperen sad fast. En halv skibslængde ude var der vand nok. Men det viste sig umuligt at komme los ved egen hjælp. Man maatte rekvirere en Svitzerbjergningsdamper til hjælp fra København.
Den kom til stede søndag aften og tog "Næstved" af grunden med det samme. Man ankrede saa op paa Nyord Rhed, hvor en dykker undersøgte skibet; da undersøgelsen viste, der ikke var nogen form for skade, fortsatte turen mandag morgen kl. 4.
Kl. 9 var damperen i Karrebæksminde, kl. 11 sejlede den videre, og kl 12:10 lagde den endelig til ved bolværket i Næstved havn.
Da den ny damper, smykket med flag fra ræling til mastetop, gled ind i havnen, efter at have meldt sin ankomst ved tre stød i signalfløjten, gjorde den et helt stort og imponerende indtryk.
Inde i Nyhavn fylder damperen ikke ret meget ved siden af sine store kolleger, men i Susaaen fylder den, og i sammenligning med de store dampere, der hidtil har pløjet Susaaen, er den en hel kæmpe.
Den fylder paa det nærmeste hele Susaaen i bredden, og kan lige akkurart manøvrere op ad den. I havnen, hvor den rager flere alen (een alen, ca. 63 cm.) op over bolværket, er der lige plads til, at den kan vende.
Efter ankomsten til Næstved hilste vi paa damperens kaptajn, hr. Christensen. Han havde som matros og styrmand faret hele verden rundt, men ønsker nu at slaa sig til ro i de hjemlige farvande.
Han var selvfølgelig ked af de uheld, der har tilstødt damperen til at begynde med, men roste ellers sit skib som et godt og manøvredygtigt skib.
Mandskabet om bord bestaar foruden kaptajnen af en styrmand, 3 matroser og 2 mand ved maskinen. Denne er paa ca. 100 hestes kraft.
Ved damperens ankomst til Næstved var der et par hundrede mennesker paa havnepladsen, og i løbet af dagen var der en mængde mennesker ombord for at se den.
Den afsejler herfra torsdag middag til København, for derpaa at tiltræde sin første ordinære tur onsdag aften.
Paa given foranledning skal vi oplyse, at damperen kun er indrettet til godstrafik, og ikke medtager passagere.

Torsdag 3. juli 1913:
Damperen "Næstved" ankom torsdag formiddag til Næstved efter at have udført sin første ordinære tur aldeles planmæssig.

Lørdag 19 juli 1913:
Havnetaksterne for damperen "Næstved".
Handelsforeningens formand, købmand Huus og Folketingsmand Andreasen havde, efter opfordring af Byraadet, Havneudvalget og Handelsforeningen, Audiens hos Trafikminister Hasling-Jørgensen i torsdag for at henstille, at brotaksterne maatte blive nedsat for dampskibet "Næstved" under hensyn til, at skibet sejler i fast rutefart. En saadan nedsættelse har Ministeriet tidligere givet tilladelse til andre steder. Taksterne i Næstved er i det hele højere end i andre byer; men da der sa godt som ingen skibsfart har været direkte til Næstved havn, har det hidtil ikke mærkedes synderligt.
Den ny damper antages derimod at ville faa en gennemsnitlig belastning af ca. 100 tons pr. gang i hver retning. Efter de nugældende takster ville bropengene løbe op til over 20.000 kr., et beløb, som selskabet umuligt kan udrede.
Af hensyn til konkurencen med Statsbanerne har Trafikministeriet imidlertid været mindre imødekommende hidtil, men Trafikminister Hassing-Jørgensen lovede dog at tage sagen under velvilig overvejelse. (Taksterne blev nedsat).

Onsdag 23 juli 1913:
Damperen "Næstved" gjorde nogle knuder til at begynde med, og dette bevirkede bl.a. at prøvesejladsen, hvortil der et par gange blev udsendt indbydelse, ikke blev til noget.
I stedet herfor havde skibets Rheder hr. Axel F.L. Petersen, til i tirsdag indbudt Havneudvalgets medlemmer, Repræsentanter for Næstved Handelsstand, Told-
væsenet, Pressen o.fl. til at sejle en lille tur med den ny damper.
Selskabet gik ombord i dampskibet i Næstved havn tirsdag eftermiddag og sejlede turen med til Karrebæksminde. Denne sejltur skulle imidlertid forfølges af uheld lige til det sidste. Nu var der ikke noget i vejen med skibet. Det har, siden det kom rigtig i gang, sejlet sine ture fuldstændig regelmæssig, og det gjorde det ogsaa paa denne tur sin pligt støt og sikkert, men det regnede under hele turen, saa den var nær ved at gaa "i vasken" bogstavelig talt.
I bedre vejr vil sejladsen ad aaen og fjorden med den ny damper ellers være en fornøjelig og smuk tur, idet man fra damperens høje kommandobro har et langt videre udsyn over landskabet end fra de baade, der ellers befarer Susaaen.
Men den ny damper er jo iøvrigt ikke beregnet til passagertrafik.
Paa turen gennem fjorden samledes selskabet paa skibets dæk til et glas champagne. Skibets rheder Axel Petersen, benyttede her lejligheden til at takke for den imødekommenhed, han fra alle sider havde mødt, og udbragte et Leve for Næstved by og dens Handelsstand.
Købmand Huus betonede betydningen af en regelmæssig dampskibsforbindelse mellem Næstved og København, og tillagde den ny damper støtte saavel fra Handelstanden som fra Havneudvalgets side, den ny damper og dens Rheder Leve. Redaktør Vejlø talte for Kaptajn Christensen, oh Axel Petersen udbragte et leve for Kbmd. Huus, idet han takkede ham for den hjælp, han som Hendels-
foreningformand og medlem af havneudvalget havde vist ham ved iværksættelsen af den ny rute.
Efter at have drukket kaffe i Karrebæksminde, vendte selskabet tilbage til Næstved, dels med damperen "Susaa" og dels pr. automobil.

Torsdag 21 august 1913, Annonce:

                                         s/s  Næstved
Laster i København onsdag og lørdag til kl. 5, i Næstved tirsdag og fredag til kl. 2.
Gods medtages til Karrebæksminde
Vognladningsgods bedes anmeldt.

Edv. Adelørn
Dampskibsexpeditionen, Godhaabsallè  23
Telefon: 563

Mandag 8 september 1913:
Fragtdamperen "Næstved" indkom søndag med den største ladning, den endnu havde haft, over 70 tons.
Da det tilmed var lavvandet, kneb det med at passere de mest grunde steder paa vejen fra Karrebæksminde til Næstved, ligesom damperen ikke kunne lægge helt ind til bolværket.
Da det ellers til de fleste tider kniber med at skaffe last til de to ugentlige ture, har rederiet under overvejelse at lade damperen anløbe en anden Sjællandsk havn paa turen herned lørdag nat.
Planen byder imidlertid paa adskillige vanskeligheder, da losningen og ladningen saa skulle foregaa i den paagældende havn om søndagen.

Torsdag 30 oktober 1913:
Damperen "Næstved".
Den tidligere omtalte udvidelse af damperen "Næstved" s rute vil nu finde sted i de nærmeste dage, idet der er truffet en ordning, saaledes at damperen paa den ene tur kan medtage fragt til Korsør. De to ugentlige ture mellem Næstved og København vil blive opretholdt uforandret, idet besørgelsen af den ny tur vil ske paa den maade, at damperen anløber Korsør om søndagen, losser og laster tidlig mandag morgen og er i Næstved mandag middag, hvor der ved lidt forceret arbejde bliver tid nok til losningen og indladningen inden afgang tirsdag eftermiddag.

Tirsdag 4. november 1913:
Dampskibet "Næstved"s rute vil som følge af den ny Korsør-forbindelse alligevel blive noget forandret. Skibet vil fremtidig afgaa fra København mandag og torsdag aften, fra Korsør fredag middag og fra Næstved onsdag og lørdag eftermiddag.

Mandag 10. november 1913:
Havnen og damperen "Næstved".
Midt i denne uge bliver fragtdamperens store skur, der har sin foreløbige plads ved siden af Gasværket, paa ruller transporteret hen til damperens fremtidige anlægsplads ved det nye bolværk. Her - som flere andre steder i havnen - er der imidlertid saa ringe vanddybde, at damperen ikke kan komme ind til bolværket, hvorfor der i disse dage bliver foretaget nogle nødvendige opmudringsarbejder.

26. november 1913, annonce:

                                   s/s Næstved
Laster i København mandag og torsdag til kl. 5
I korsør (til Næstved) fredag formiddag.
I Næstved onsdag og lørdag til kl. 12

Edv. Adelørn
Dampskibsexpeditionen, Godhaabsallè  23
Telefon: 563 Næstved

Onsdag 10. december 1913:
Damperen "Næstved" er nu ophørt med at anløbe Korsør, da det havde sine vanskeligheder med at gøre turene planmæssigt, uden at der skulle losses og lades om natten. Dette foraarsagede saa betydelige ekstraomkostninger, at turen ikke kunne betale sig, og man har derfor foretrukket at indstille den.

Lørdag 13 december 1913:
Damperen "Næstved"
Det har taget en brat ende med de forventninger, der næredes til den ny søværts forbindelse mellem Næstved og København. Til at begynde med saa det hele meget lovende ud, men der var i virkeligheden mange vanskeligheder at over -
vinde, og det var maaske ogsaa lykkedes, hvis rederen havde været i besiddelse af den tilstrækkelige driftkapital. Dette var imidlertid ikke tilfældet, og nogle for-
handlinger, der har været ført med den Næstvedske Handelsstand om yderligere støtte, er i disse dage bristede.
Da damperen lørdag forlod Næstved havn, var det derfor dens sidste rejse  -  i hvert fald foreløbig.
Der er imidlertid haab om, at forbindelsen kan opretholdes under andre former, idet en del af byens købmænd efter forlydende agter at danne et Aktieselskab med det formaal at købe damperen, saafremt den kan faas til en rimelig pris.
Det synes ogsaa at være den eneste fornuftige løsning paa spørgsmaalet. En by af Næstveds størrelse med en talrig og driftig Handelsstand bør ikke opgive et foretagende, der i længden vil være til gavn for hele byens næringsliv  -  og naturligvis i første række til gavn for den egentlige Købmandsstand selv.

Tirsdag 16. december 1913:
Damperen "Næstved"
"Sydsjællands Socialdemokrat" er bleven nervøs, fordi nærværende blad (Næstved Tidende) i lørdags bragte meddelsen om, at "Næstved"s fart var indstillet foreløbig.
Hr. Andreasen havde i sin egenskab af Havneudvalgsmedlem allerede længe anet noget derom, men havde efter henstilling undladt at omtale det.
Vi kan betro bladet, at vi ogsaa i nogen tid har været vidende om forholdet, men vi har ikke omtalt det, for ikke at skade en mulig ordning.
I lørdags var det imidlertid afgjort, at Rederen ikke kunne klare skærene, saa damperen allerede fra den dag maatte indstille sine ture, og vi fandt det derfor naturligt at avertere offentligheden om forholdene, for at ingen skulle løbe an paa at modtage gods fra damperen om tirsdagen.
Offentliggørelsen paa dette tidspunkt kunne under ingen omstændigheder gribe forstyrrende ind i den paatænkte nyordning, snarere kunne det tænkes at bidrage til at oparbejde en stemning for rutens bibeholdelse.

Naar "Sydsjællands Socialdemokrat" synes at mene noget andet, og naar bladet i denne sammenhæng falder over den tidligere minister for Offentlige arbejder, skal vi ikke tage det for andet eller mere, end det er: et udslag af daarlig lune og for byens ve og vel en slags "omsorg", hvilken sidste dag i dette tilfælde er saa hul i ryggen, at den meget let lader sig gennemskue.

Lørdag 14. marts 1914, annonce:

                                Damperen "Næstved"s  pakhus
Paa Næstved havneplads er snarest mulig til salg paa billige vilkaar.
Liebhavere bedes henvende sig til

                              Axel Petersen
                              Karl Johansgade  13
                              København
 

Damperen "Næstved" af Næstved, sælges den 23 marts 1914, til  Søkaptajn K. Pülins & Co., Riga, Letland.
Nyt navn: Maiga
Efter oktoberrevolutionen 1917 opstår der borgerkrig, i 1918 ligger "Maiga" i Riga, og er det første skib der hejser det Lettiske flag. Bolsjevikkerne hærger store dele af østeuropa, mange flygter fra Letland. Den nye regering flygter ad søvejen, med "Maiga" samt "Roma" og " Babylon", ombord ca. 6000 personer.
De tre fartøjer eskorteres af engelsk minestryger "Princess Margaret" til den vestlige del af Letland, til havnebyen: Liepaja (Libau).
I perioden 1918/19, foretog skibet flere rejser i Østersøen, herunder til Sverige, til trods for at området var mineret og en del is, slap skibet helskindet.
Efter krigen blev "Maiga" indsat i fragtfart på Østersøen. Den 20 august 1934 var skibet på rejse fra Riga til Degerhamn (S), med en fuld last gipssten, skibet sprang læk, ca. 40 sømil vest for Ventspils og sank. Den 7 mands store besætning gik i redningsbåden og senere samlet op af Svensk "Neptun", der ilandsatte dem i Ventspils.
(oplysningerne fra Letland, kommer fra Søkaptajn Harijs Fersters, Gøteborg).

Kilde: Næstved Tidende, årgang 1913-14
Salgsdato: 23 marts 1914 til Riga