Den Danneskjoldske kanal,  senere ændret til Næsbyholm kanal


Da man i starten af 1800-tallet, påbegynder gennemgravningen af Longshave samt bygger en ny havn, ved det man i dag kender som Karrebæksminde, åbnes der mulighed for brændeudskibning, fra de store skove på midtsjælland, dette skulle foregå via en kanal/slusesystem ved Susåen. (en strækning på ca.25 km.).
I begyndelsen af 1800-året, var kravet til mere brændsel steget betydeligt, især til forbrugerne i Københavns området. Da vejnettet ikke var etableret/egnet til denne form for transport, så man en mulighed via søvejen.

De store skove på midtsjællands hørte under godserne Bavelse og Næsbyholm, hvis ejer Christian Conrad Sophus Greve
Danneskjold-Samsøe, var ejer af. Han ønskede for egen regning at bygge en farbar søvej, via Susåen, fra området Broby / Tyvelse området til den nye havn i Karrebæksminde. Brændet skulle da lastes i pramme, via små anløbsbroer i/ved skovområderne, for derefter at "prammes" ned til "sættepladsen" i Karrebæksminde. Der skulle brændet så sælges til skipperne på de søgående fartøjer. Den lokale lods Lars Sørensen, bosat på Enø, stod også for vidersalg af brændet.

I 1810 bliver der udstedt tilladelse for etablering af kanalprojektet, godkendt af Kanaldirektionen og Det Kgl. Rente- og
Toldkammer.
En sagkyndig fra Kanaldirektionen, Landinspektør og Landvæsenskommissær, Oberstløjtnant (senere major) Diedrich von der Recke, Fredenborg, blev stillet til rådighed med råd og vejledning ved det forestående kanalbyggeri, han bliver snart sat til andre opgaver i Danmark, hvorfor hans søn, søløjtnant Johan Adolph von der Recke, overtager det overordnet tilsyn. Endvidere ansætter man H.C.Møller fra Holmen, til at tage sig af det praktiske arbejde med sluse/prambyggeri. H.C.Møller bliver senere havnefoged i Karrebæksminde.
Under vejledning af Kanalmester H.C.Møller, der havde erfaring fra Flådens værksteder på Holmen, gik man igang med at bygge de første pramme( 2 stk.), som man anvendte til transport af kampesten, mursten, tømmer osv., der skulle bruges ved sluse/kanalbyggeriet.
På strækning fra søerne til Næstved, anlægges der to kammersluser:  Holløse og Næstved. Endvidere anlægges der to stopsluser (enkelt opdæmning med port) ved Nåby og Herlufsholm. Endvidere etablerede man stigborde ved Stridsmølle.
På strækningen fra Tystrup og Bavelse søerne ned til Næstved, kunne prammene hæves/sænkes ca. 7 meter ialt.
Endvidere blev der anlagt trækstier, fra Næstved til Stridsmølle. Først ca. 50 år senere anlægges trækstien fra Næstved til Appenæs.
Endvidere skulle Danneskjold-Samsøe, udrede erstatninger til henholdsvis ejerne af jorden, hvor trækstierne blev anlagt, foruden erstatning til ejerne af vandmøllerne ved Holløse og Magle mølle i Næstved, da de ikke kunne forvente samme mængde vand til møllerne, som før kanalen blev anlagt.
Den 11. september 1812 bliver Den Danneskjoldske Kanal så indviet, den første pram på åen/kanal, afgik fra søerne med
22 favne brænde (ca. 49 kbm.), som skulle uddeles til de fattige i Næstved.

Kanalen er som nævnt tidligere, privatejet, men kunne anvendes af enhver, mod betaling af gods og pramme.
I maj måned 1812  modtog Danneskjold-Samsøe 5 pramme som samlesæt, fra Holmen i København, disse pramme blev samlet i Karrebæksminde. Senere på året ankommer end 2 pramme, de landsættes ved Gumperup klint, da der sandsynligvis har været Englændere i farvandet.
Endvidere fik den unge Recke bygget 2 pramme, en i Næstved og en ved Sorø. Ejeren af Kongskilde Møllegaard, Bache, der også var leverandør af brænde, byggede også en pram.
Før selve pramtransporten kunne sættes i gang, måtte Danneskjold-Samsøe købe tre store pramme, af købmændene i Næstved, incl. den kgl. bevilling der var udsted i 1794 på eneretten til pramsejladsen: Næstved-Karrebæksminde.
Disse pramme kunne ikke anvendes på Den Danneskjoldske kanal, da de var for store, de første år blev brændet omladet i Næstved, fra de små kanalpramme til de tre større pramme, der så lossede brændet på Sættepladsen i Karrebæksminde.
Grundet til denne omladning i Næstved var denne, at kammerslusen/sluget efter slusen krævede en større indsats, end forudberegnet, pga. af hård bundforhold i åen ved Storebro området.
Da man endelig kom igang, var der sat 10-12 pramme ind i kanalfarten, hver pram var bemandet med 2 erfarne mænd samt en hestekører på "trællestien", som trak prammen, via et tov fastgjort til prammens mastetop, for at opnå en god styring.
Fra Søens nordlige ende til Karrebæksminde, incl. losning af ca. 20-25 kbm. brænde, tog 3-4 dage. På søen kunne man i pænt vejr anvende et lille sejl, fra Stridsmølle til Næstved, i medstrøm, anvendtes heste. Fra Næstved til Karrebæksminde, stagning, roning evnt. det lille sejl, hvis vejret var til det.

Prammændene mødte flere problemer på deres ture, vejret spillede naturligvis ind, endvidere var der tørre somre, hvor vandstanden i søen, åløbet var reduceret, dette medførte at man ikke kunne sejle med fuld ladning, idet normal lastet pram stak ca. 95 cm., og til andre tider var der store problemer ved sluseportene, når vandet stod ekstremt højt i åen, endda med oversvømmelse på trækstierne.
Normalt ophørte pramsejladsen hen i december og blev genoptaget i marts måned, afhængig af isen. Om vinteren blev prammene, een efter een trukket på land i Karrebæksminde, for at bunden kunne blive renset, malet mv., for straks at blive sat i vandet igen, da prammene var bygget af bøgetræ , ville "aldeles oprådne".

Den 6. juni 1823, dør Danneskjold-Samsøe, 49 år gammel. Den ældste søn, Frederik Christian Danneskjold-Samsøe, blev i henhold til fundatsen, overdirektør for Gisselfeldt, som faderen tidligere havde købt.

Ved boets opgørelse fik man øje på den store gæld der var, man regner med, at de første 3-4 år ved kanalens bygning, blev der anvendt ca. 375.000 rdl., hvoraf den kgl. Kreditkasse havde ydet lån for 250.000 rdl., mod pant i godserne Bavelse og Næsbyholm. Da boet ikke var i stand til kontant til at tilbagebetale det store lån, til den kgl. Kreditkasse, blev sagen ordnet i mindelighed.
I henhold til kgl. resolutio af 17. januar 1824, blev de to pantsatte godser, Næsbyholm og Bavelse, samt kanalen med fartøjer, indretninger og inventar og alle indtægter heraf, solgt  og overtaget for Kongelig regning for 500.000 rdl. sølv, og boet fik de udstedte panteobligationer tilbage i kvitteret stand
Foruden ovennævnte besiddelser, havde Danneskjold i årene løb yderligere indkøbt: Gisselfeldt, Holmegård, Ravnstrup samt
Nordfelt og Ålebæksgård på Møn. Disse godser samt grevskabet Samsø forblev i slægtens eje.

Godserne, kanalen osv. som Kongen havde overtaget, udnævnte justitsraad Einar Richter til Godsinspektør, som så skulle drive kanalen, godserne videre. Recke blev ansat  som bestyrer af kanalen og brændetransporten, og H.C.Møller blev havnefoged i Karrebæksminde. Kanalen blev omdøbt Næsbyholm kanal, herefter skulle det hele sættes i system, Told- og
Consumtionsvæsenet skulle føre kontrol med kanalafgiften.
Der blev indført kontrolposter, fragtbeviser og alle prammene skulle have et nummer, hvidmalet på sort bund. Pramførerne blev stillet til regnskab for mangler ved transporten, herunder urigtige angivelser af ladningen. Der kunne idømmes bøder for disse forseelser, ca. 10 rdl..

Brændetransporten var den bærende faktor, der blev i mindre omfang transporteret korn ud. For opgående var det minimalt hvad der kom op, via Susåen. I 1852 blev der bl.a. sejlet ca. 250.000 røde mursten, fra Karrebæksminde til Herlufsholm.

I 1835 bliver godserne Bavelse, Næsbyholm samt kanalen solgt til den Københavnske grosserer Christian Rønnenkamp, for 320.000 rdl.
Prammene var efterhånden overgået til Recke og H.C.Møller, der selv stod for indkøb/transport af brænde, fra skovene til sættepladsen i Karrebæksminde.
Efter at Rønnenkamp havde overtaget godserne og kanalen, brød utilfredsheden ud, med bønderne langs kanalen og mølleejerne, man kunne ikke enes om erstatningerne. Fra de første år man fragtede brænde ned, lå man på ca. 7-8000 kbm. pr. år, efterhånden faldt det til 3-4000 kbm. og i 1832 var man nede på kun ca. 1000 kbm., hvilket igen medførte lavere indtægter for kanalejeren.
Omkring 1865 ophører pramfarten helt, og Rønnekamp vil gerne af med kanalen, men der skal gå en række år med forhanlinger om Susåens nye ejerskab. Man bliver til sidst enige om oprensninger, nedlæggelse af sluser osv., hvor de implicerede parter hver må betale sit.
Først i 1872 bliver Susåen/Kanalen overdraget til det offentlige, nemlig: Præstø amt og Sorø amt.

Den Danneskjoldske kanal  /  Næsbyholm kanal, fik således en levetid som kommerciel vandvej i ca. 55 år.

Idag har Susåen stadig en kommerciel funktion, idet et stort antal kanoer nu udlejes, med sejlads fra Vetterslev til Næstved, med diverse teltpladser undervejs.
 

Tilbage til oversigt