Retur

Bestyrelsesmøde
 30.08.2017


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  31.08.2017


 Bestyrelsesmøde

onsdag den 30. august 2017

kl. 15-17.30 på Museet  

 

Referat 

Inge-Lise, Sonja og Palle.

Under behandlingen af pkt. 1 deltog Thomas Hansen som eventuel giver

og Gert Vestergaard fra DUNK.

  

1.     Arne Hansens bundgarnsjolle Ternen

Arne Hansens søn Thomas Hansen har tilbudt museet, at vi må få båden til museet.

Bestyrelsen indledte mødet med at besigtige Ternen ved Thomas’s bro i Kanalen.

Den selvlænsende bundgarnsjolle, som er bygget i 1962 i Stubbekøbing til ålefiskeri i Karrebæksminde,

er i meget fin stand og bør absolut bevares i vandet som et godt eksempel på lokal bådekultur.

Punktet blev derefter taget op som sidste punkt på dagsordenen, idet vi ventede på,

at Thomas kunne deltage. Som mulig interessent deltog også Gert Vestergaard fra DUNK

i behandlingen af punktet ud fra en idé om, at jollen muligvis kunne indgå i et kommende

aktivitetscenter ved Kanalen. Palle kunne desuden fortælle, at der i Karrebæksminde Privatskole

er interesse for en båd, som kunne bruges i skolens undervisning.

De tilstedeværende drøftede i fællesskab mulighederne, herunder de reelle, betydelige driftsudgifter til båden.

Vi nåede ikke en konklusion, men tager punktet op til beslutning på næste møde i september.

I mellemtiden undersøger Thomas, om der er realiteter bag ideen om en privat overtagelse af båden,

eventuelt med en klausul om, at båden tilbydes Museet i tilfælde af et fremtidigt salg.

Sideløbende overvejer bestyrelsen, om der kan etableres et bådelaug,

der vil kunne forvalte båden enten selvstændigt eller for Museet.

(Formanden oplyser 31.08., at en privat køber båden og holder den flydende,

så vi behandler alligevel ikke punktet på næste møde).

 

I fortsættelse af denne sag drøftede vi et stående tilbud om at overtage dele af

afdøde Arne Hansens private samling af effekter fra Karrebæksminde. I henhold til testamente

er samlingen tilbudt til Næstved Museum, som imidlertid ikke har svaret på gentagne henvendelser fra Thomas.

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum har allerede tidligere fra Arne Hansen modtaget udvalgte genstande

fra samlingen, og en henvendelse til Skifteretten har godtgjort,

at sådanne personlige gaver går forud for testamentets bestemmelser.

Knud gennemgår samlingen sammen med Thomas med henblik på en vurdering af,

om der er genstande, som vi ikke kan undvære.

  

2.     Godkendelse af referat fra møde 07.06.2017

Godkendt.

 

3.     Økonomi og medlemstal

Kontoen udviser 90.229,85 kr.

Dertil kommer en kassebeholdning på 500 kr.

Medlemstallet er 302!

Under sommerens udstillinger er der solgt kioskvarer for netto ca. 3000 kr. i skranken.

Der er lagt frivillige bidrag på 1.050 kr. i trækassen på skranken.

Der har været 4.916 besøgende.

Udstillerne har lagt 7.500 i husleje.

Palle har foræret 4 eksemplarer af bogen ”Karrebæksminde – Næstved Ladeplads” til eleverne i 5-8. klasse

på Karrebæksminde Privatskole i forbindelse med besøg dags dato.

 

4.     Donation fra SPAR samt orientering om andre ansøgninger

Vi har uden ansøgning fået en donation fra SPAR på 16.496,50 kr. Applaus!

Formanden har søgt SEAS NVE om 10.000 kr. til Museet.

Formanden har søgt Næstvedegnens Landbofond om et tilskud til Museet.

 

5.     Bygningen

Alfred har bestilt tækkemand til udskiftning af mønningen på Museet i september.

Vi kan konstatere et stort fald i elforbruget (næsten en halvering) sammenlignet med sidste års forbrug,

som vi tilskriver overgangen til LED-pærer. For juli måned er tallene 425 KW i 2016 mod 260 KW i 2017.

Vi vendte problemet med, at der ikke er frit til kip i den store sal under taget.

Flere bestyrelsesmedlemmer ser gerne, at loftet løftes ved given lejlighed.

 

6.     Evaluering af sommerudstillingerne

Det er gået godt i de 10 uger, som udstillingerne har varet.

Der er nu 10 udstillere på venteliste ved siden af dem, som allerede er med.

Vi drøftede, hvordan næste sommers uger skal fordeles mellem udstillerne. En mulighed er ren lodtrækning.

En anden er den kendte praksis, hvor formanden fordeler ud fra sine kriterier.

Vi nåede ikke en konklusion på dette møde.

Sonja rejste problemet vedrørende rengøring af Museets lokaler i vinterhalvåret.

Hun appellerer til, at bestyrelsesmedlemmerne tager del i opgaven, så det ikke kun er formanden, der gør rent.

På mødet tegnede følgende sig: Merete tager september. Inge-Lise tager oktober, november og december.

Opgaven omfatter ugentlig rengøring af køkken, trappe samt de tre lokaler og toilettet på 1. sal. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer melder sig til rengøring i de efterfølgende måneder.

 

7.     Henvendelser siden sidst

En gæst har påpeget en fejl i en af plancherne i udstillingen. Palle ser på sagen.

Vi har fået en henvendelse fra Bjarne Bosgaard-Pedersen om lokalhistorie. Palle besvarer henvendelsen.

  

8.     Arrangementer

Formanden spurgte, om vi skal gentage sidste års arrangement i begyndelsen af efterårsferien uge 42,

hvor Mads Beldring stod for en koncert på den første søndag. I år kunne det foregå ved, at vi tager entré på 50 kr.,

hvoraf 25 kr. er til Mads og 25 kr. til Museet. I forbindelse med koncerten er der tale om en lille udstilling

et par dage af værker af Mads Beldring, hvor Mads selv står for åbningstiden.

Bestyrelsen sagde ja til forslaget. Inge kontakter Mads.

 

Inge spurgte til et julearrangement søndag 26. november 2017. Karrebæk Mølle åbnes denne dag kl. 11-13.

Det endte derfor med et forslag om, at vi åbner Museet fra kl. 15 til kl. 17. Palle læser julehistorier,

andre gør andre ting. Endelig beslutning er udsat til næste møde.

 

9.     Næste møde

Onsdag 27. september kl. 15 – 17 i Museet.

 

10.  Eventuelt

Inge-Lise efterlyste lyden af en Hundested-motor i udstillingen, den velkendte dunk-dunk-dunk.

Der var flere gode forslag til at virkeliggøre idéen i udvidet form, så der arbejdes videre med sagen.

  

Referat ved Palle