Retur

Bestyrelsesmøde
27.04.2016 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


  27. april 2016


 Bestyrelsesmøde


kl. 15 – 17 i Museet

 

Referat

 

Til stede: Inge, Sonja, Knud, Willy, Robert, Bodil, Grethe og Palle.

 

1.0  Godkendelse af referat fra møde 23. marts 2016

      Godkendt.

 

2.0  Økonomi og medlemstal

2.1 Der indestår 84.466,66 kr. på kontoen.

2.2 Foreningen har 265 medlemmer, heraf 2 nye.

2.3 Sonja har arbejdet med budgettet for 2017, hvor hun nu opererer med et overskud på årets

 drift på 1.200 kr. Flot!

2.4 Inge havde udarbejdet et udkast til en indmeldelsesblanket til nye medlemmer.

      Blanketten gav anledning til en fornyet drøftelse af forholdet vedrørende

·       medlemmer, enkelt 100 kr. eller husstand 175 kr.

·       foreninger, som gerne vil bruge huset mod et bidrag på p.t. 500 kr.

·       sponsorer, som giver sponsorater á 500 kr. mod god omtale

Blanketten indrettes, så den udelukkende gælder medlemskab af foreningen.

2.5 Foreninger med lokal tilknytning kan bruge huset til et begrænset antal møder

á op til 4 timers varighed, indtil nu mod et årligt bidrag på 500 kr., eventuelt fremover 700 kr.

Man drøftede igen et beløb på 1.000 kr., men nogle frygtede, at foreningerne så vælger os fra.

Da der ikke er tale om et kontingent, så kan bestyrelsen beslutte størrelsen af bidraget, når vi er enige.

2.6 Grethe rejste spørgsmålet, om firmaer mod at tegne medlemskab kan bruge museet

til personalemøder, men vi opererer ikke med firmamedlemskaber.

Grundholdningen er, at vi ønsker at holde administrationen på et minimum.

 

3.0  Bygningen

3.1 Istandsættelsen nærmer sig kraftigt sin afslutning. Der manglede på dagen 1/3 gulv i Veststuen.

3.2 Vi drøftede igen varmekilde på 1. sal. Willy havde undersøgt prisen på en varmepumpe,

som i en dobbelt udgave beløber sig til ca. 88.000 kr. To enkelte pumper kan købes for ca. 20.000 kr. pr. stk.,

i alt mindre end 40.000 kr. Luftindtag vil kunne monteres under taget i bådskuret bag huset.

Bestyrelsen nåede frem til, at en elovn, tændt en time før pågældende møde,

i hvert rum må kunne klare behovet for opvarmning.  Vi prøver i hvert fald!

3.3 Vi har ud over jernkronen fået yderligere en lampe fra Kroen i Karrebæksminde,

nemlig en trækrone med sejlskib. Giver er Ulla Enø. Jernkronen hænger allerede i Veststuen,

trækronen skal hænge i det andet fag. Når møblerne er på plads, vil vi tage stilling til

i hvilken højde, de to lysekroner skal hænge.

3.4 Spørgsmålet om magasineringsplads til værktøj, udstyr og ikke udstillede genstande blev berørt.

Der blev bevilget en ramme på max. 6.000 kr., som kan anvendes til problemløsning.

Der blev nævnt to muligheder, et aflåseligt halvtagshus, bygget til formålet, eller en container,

beklædt med brædder af hensyn til det visuelle miljø ved museet.

3.5 Vi ønsker et skab til ovnene i køkkenet. Det skal findes.

 

4.0  Generalforsamling 10.05.2016

4.1 Inge havde udarbejdet dagsorden til generalforsamlingen.

4.2 Vi holder generalforsamlingen i Salen på 1. sal.

4.3 Søren Knudsen har indvilget i at modtage valg som dirigent.

4.4 Der foreslås uændret kontingent, enkelt 100 kr., husstand 175 kr..

4.5 Valg til bestyrelsen, Robert og Bodil forlader bestyrelsen, Alfred Olsen (nu revisor)

og Peter Kristiansen stiller op som bestyrelsens kandidater til de to poster.

4.6 I fald de begge vælges, er der to kandidater i forslag til revisorposterne, nemlig Dorthe og Ralf.

 

5.0  Udstillingsarbejdsgruppen

5.1 Museet råder over et begrænset antal museumsgenstande, hvoraf en stor del nu

kommer til at indgå i fast udstilling. Men det, der ikke udstilles, skal opbevares,

og vi har ikke magasinplads i selve huset, se derfor pkt. 3.4. Det er vigtigt,

at vi begrænser antallet af genstande mest muligt, dels ved i muligt omfang at kassere i det,

vi allerede har fået, dels ved fremover at sige nej tak til ting, som vi ikke har direkte gavn af.

Vi prioriterer typiske genstande, helst med historie.

5.2 Model af Karrebæk Mølle (med tegninger), udført af modelbygger Rosenkvist (?) og Erik Hansen,

kom i spil. Modellen står hos Sonja og Erik Hansen, modellen kan lånes først til generalforsamlingen,

dernæst i en periode til den faste udstilling.

5.3 Bodil havde syet de fineste hørlærredsposer til et pænt antal af vore synk.

 

6.0  Sommerudstilling og aktiviteter

6.1 Inge havde programmet klart. Perioden begynder 18. juni og slutter 19. august.

6.2 Første udstiller er Minna Andersen, næste Jens Barlund og så fremdeles.

 

7.0  Næste møder

7.1 Generalforsamling afholdes tirsdag 10. maj kl. 19.

       Vi mødes kl. 18 for at forberede aftenen.

       Vi mødes lige efter generalforsamlingen i Veststuen for at konstituere bestyrelsen.

7.2 Vi deltager med en stand i årets Høstmarked i Præstegården 10. september kl. 10 – 15.

 

8.0  Eventuelt

Intet.

 

Referat  ved Palle Birk