Retur

Bestyrelsesmøde
25.02.2020 Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

 27.02.2020 

 

Bestyrelsesmøde

tirsdag den 25. februar 2020

kl. 13 - 16 i museet

 

Referat

 

Til stede: Inge, Merete, Ralph, Inge-Lise, Peter, Sonja og Palle samt Frank og Willy.

 

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 07.01.2020

Godkendt.

 

2.     Økonomi og medlemstal

Status 150.742,07 kr.

Kassebeholdning 1.500 kr.

Medlemmer, som har betalt kontingent: 244 (heraf 3 nye fra Bankoaftenen)

 

3.     Regnskab 2019 og budget 2021

Sonja uddelte og gennemgik begge papirer med afklarende kommentarer.

Bestyrelsen takker for den store indsats.

Regnskabet går nu videre til revision.

 

4.     Bygningen og el

Håndværkergruppen melder, at

·       4 nye hjul til netvognen er færdige til overfladebehandling (de er flotte!)

·       Der anlægges en ny flise- og skærveplads til netvognen

·       Smakkejollen rykkes fra Vestrummet ud på sin plads ca. 1. april som aftalt

·       Vestgavlen vil blive malet og kalket til foråret

 

El:

Der er brugt 4536 KW i 2019 mod 4967 KW i 2018

Der er brugt 618 KW i januar 2020 mod 960 KW i januar 2019 

 

5.     Vedtægter, ved Palle

Palle præsenterede sit forlods udsendte, supplerende forslag til vedtægtsrevisionen

på den kommende generalforsamling. Formålet med dette forslag er at sikre,

at vi – i det tilfælde, at det ikke lykkes os at finde en formandskandidat på forhånd

ikke tvinges til en hovsa-løsning på selve generalforsamlingen,

men får lejlighed til at drøfte situationen og fordele posterne

i god ro og orden efter generalforsamlingen, når vi ved, hvem der faktisk er blevet valgt.

Forslaget blev drøftet pro et contra. Vi afgør sagen på næste bestyrelsesmøde,

idet vi i mellemtiden forsøger at finde den manglende formandskandidat.

 

På valg i 2020 er Inge-Lise, valgt 2018, og Ralph, valgt 2019 for ét år.

Desuden skal vi have fundet en kandidat til den post, som Inge efterlader i 2020.

Frank og Willy er begge villige til at modtage genvalg som suppleanter.

En rundspørge afslørede, at ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer

vil overtage formandsposten efter Inge.

Inge undersøger, om Jette Ourø kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen.

 

6.     Orientering om målrettet hvervekampagne, ved Frank

Frank foreslår, at han står for omdeling af den ny folder til ejendommene på Mikkelhøj

med personlig kontakt, hvor det er muligt.

Frank kontakter Alfred for gode ideer desangående. Vedtaget.

 

7.     Forslag til udstilling i efterårsferien 2020, ved Frank

Frank foreslår en udstilling med Michael Stolt og Runa Hellesøe, Nyord,

og Ralph Eschrig, Berlin.

Betingelserne er, at udstillerne melder sig ind i foreningen

og erlægger 1000 kr. for ugen.

Eventuelle salgsindtægter går ubeskåret til udstillerne. Se websiderne:

nyord.com (Michael Stolt), runas.dk (Runa Stolt Hellesøe)

og eschrig-kunstportal.de (Ralph Erschrig).

Frank kontakter kunstnerne med vor accept.

 

8.     Musholm A/S – film og plakater om havbruget i udstillingen

Inge, Peter og Palle havde haft et møde med Thomas Hansen, Musholm A/S,

som kom med et forslag om,

at havbruget Musholm A/S viser en præsentationsfilm og eventuelt

en plakatserie om de 4 stadier

i ørredens liv i vort museum i den kommende sommer (15/5 – 1/9).

Musholm sørger for den fornødne skærm m.m.

Vi drøftede betimeligheden i at åbne museet for dette initiativ, der kan anskues som ren reklame,

men endte med i højere grad at se initiativet som en præsentation af en vigtig side

af det moderne fiskerierhverv i vore farvande. Musholm A/S opdrætter økologiske ørreder

i sommerhalvåret, dels 2 steder i Storebælt, dels ud for Bisserup (Musholm Karrebæk).

Alle tre lokaliteter ligger uden for Natura 2000-områder, men skal som alle de 19 danske havbrug

underkastes foreløbigt manglende habitatkonsekvensberegninger i 2020 og 2021.

Willy redegjorde for, at den omtalte skærm fx vil kunne monteres på væggen

til højre for døren til køkkenet, hvor vi nu har fotografiet af skipperne omkring det runde bord.

Dette foto kan i perioden vises på en digital billedramme.

Plakaterne kan vises som selvbærende bannere på fod.

Se websiden musholm.com

Inge meddeler Thomas Hansen vor accept. 

 

9.     Evaluering af bankospil

Der var generel stor tilfredshed med afviklingen af årets bankospil.

Sonja kunne oplyse, at det gav et overskud til husets drift på ca. 17.000 kr.

En enkelt sponsor fik ikke den planlagte præsentation gennem opråb,

men vinderen af vedkommendes

produkter kunne dog klart se, hvem sponsor var. Vi gør det bedre til næste år ved,

at de resterende præmier præsenteres før uddeling.

Vi drøftede kort savnet af en sponsortavle med visitkort.

Vi afstår fremover fra at overtage salget af drikkevarer, da det giver for lidt.

Vi må næste år mødes senest kl. 17 for at få alle gennem indgangen, MobilePay tager tid!

Vi drøftede også muligheden af, at vi sælger billetterne på forhånd.

 

Formanden udfærdigede på mødet en takkeskrivelse til årets sponsorer,

som vedhæftes dette referat.

Hvert bestyrelsesmedlem kan hæfte brevet ved henvendelser til de sponsorer,

hver især har haft kontakt med.

 

10.  Billeder af ildsjæle, ved Ralph

Ralph viderebragte fra Håndværkergruppen et forslag om, at vi finder plads til billeder af personer,

som har gjort sig særligt fortjenstfulde i museets historie, fx Ole Nørgaard og Steen Urstad.

Bestyrelsen hilste forslaget velkomment og finder plads.

 

11.  Næste møder

Bestyrelsesmøde mandag 23. marts 2020 kl. 13 i museet.

 

Vagter

27.02. kl. 18.45 Mikkelhøj Grundejerforening                       Peter

26.04. kl. 9 Vandværket                                                          Frank

 

Næste års Bankospil lørdag 27. februar 2021.

 

12.  Eventuelt

 

Sonja præsenterer næste gang et forslag om indkøb af kuglepenne med museets logo.

 

Ralph foreslog en bogkasse ved skranken med brugte bøger á 10 kr. 

 

 

Referat ved Palle Birk