Retur

Bestyrelsesmøde
24.04.2019



































































































































































Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum   


  28.04.2019


Bestyrelsesmøde, onsdag den 24. april 2019

Kl. 14 - 16 på Museet

 

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Inge-Lise, Peter og Palle samt Willy og Frank 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 27.02.2019

Godkendt.

 

2. Regnskab og medlemstal

     Konto 106.995,72 kr.

     Kassebeholdning 960,00 kr.

     Medlemstal p.t. 270

 

3. Bygningen og el

     Håndværkergruppen har sat smakkejollen ud på plads efter vinterens arbejde.

     Elforbruget i marts har været mindre end tilsvarende måned sidste år.

     Forårsrengøring er fastsat til 15. maj kl. 9 til vi er færdige.    

De nye, sorte plader til udstillinger ventes i uge 27 til opsætning i de kommende uger.

Palle, Frank og Håndværkergruppen hjælpes ad med at montere pladerne,

som leveres afskåret i 2 m’s længde (højde).

Vi investerer i bærehåndtag til plader, Palle får fat i dem.

 

4. Jubilæum 2019

     Som tidligere noteret kan vi i år fejre 210 års jubilæum for huset (1809) og 15 år for museet (2004).

Bestyrelsen besluttede at fejre begivenheden med et åbent hus arrangement 22. september kl. 13 – 16.

Palle tilbød at holde en times foredrag kl. 15-16 som led i eftermiddagens program.

Vi håber bl.a. på at få gemte fotografier frem fra gemmerne denne dag.

 

5. Eventuelt indkøb af smartboard

     Vi har fået afslag på vor ansøgning om 10.000 kr. til et smartboard.

     Bestyrelsen drøftede derefter mulighederne:

a.      En router til vore tablets m.m., pris ca. 300 kr. og derefter 99 kr. pr. måned.

b.     En ny pc til måske 3.000 kr.

c.      Endelig en digital billedramme til 1.500 -2.000 kr., som kan vise billederne

fra vor hjemmeside i udstillingen via en usb-nøgle.

Bestyrelsen valgte foreløbig at samle sig om den sidste mulighed.

Palle finder og køber en passende billedramme inden for den nævnte budgetramme.

 

6. Orientering i relation til ansøgning om reduktion af elafgift

     Frank er i gang med at undersøge, om vi kan få reduktion.

     Man opfatter os indledningsvis som erhvervsvirksomhed, men vi er en almen kulturel forening

     og derfor fritaget for ejendomsskat. Frank arbejder videre med sagen. 

     Frank har desuden fået opdateret oplysningerne om Museet i BBR

     ved henvendelse til rette kontor i Næstved Kommune. 

 

7. Kommentar i relation til bankospil 23/2

Frank udtrykte skuffelse over bestyrelsens reaktion efter aftenens afvikling med de problemer, som det gav.

Han bad om, at beskrivelsen af forløbet med let genkendelige personer udelades fra referatet fra sidste møde,

som er offentligt tilgængeligt via hjemmesiden. Bestyrelsen efterkom undtagelsesvis

og mod formandens anbefaling hans ønske, idet referatet som nævnt blev godkendt indledningsvis jf. pkt. 1.

 

8. Generalforsamling 7. maj kl. 19

     Bestyrelsen mødes kl. 18 for at rigge an til aftenen.

     Søren Knudsen modtager valg til dirigentposten.

     Vi enedes om at servere pølse og ost som pindemadder med vin.

     Inge køber vinen, Sonja køber madvarerne.

     Vi gennemgik de obligatoriske gaver til de involverede.

 

9. Næste møde

     Bestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen 7. maj.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag 29. maj kl. 14-16.

 

10. Eventuelt

     Studietur til Omø 23. april, 6 personer fra bestyrelsen og håndværkergruppen deltog.

     Vi tog færgen fra Stigsnæs, hvor vi mødte fyrmester Bruno, som tog gruppen med i sin trailer

     og viste os rundt i fyret. Anledningen var, at vi via Gert Vestergaard har fået

     det gamle ur fra Omø Fyr til museets samling. Omø Fyr er en del af indsejlingen til Karrebæksminde. 

 

Folder: Palle udarbejder teksterne og billedoplæg til en længe savnet orienterings- og hvervefolder

vedrørende vort museum. Inge og Palle sætter resultatet op sammen med Martin Jensen

på Visuel Grafisk, når vi har styr på økonomien i projektet.

 

     Forslag fra formanden om en sponsortavle i udstillingen. På hjemmesiden kan man læse,

     hvem der er sponsor, og hvem der har doneret større beløb til museet. De samme oplysninger vil vi gerne

     gøre tilgængelige i udstillingen, hvilket sker ved at redigere oplysningerne ind på et eller flere bannere

     til ophængning i udstillingen. Inge og Palle mødes med Martin, Visuel Grafisk om sagen.

 

     Inge sørger for, at Alfreds brev til nye medlemmer forefindes ved bestyrelsen, når Alfred forlader denne.

 

     Salgsvarer under overvejelse. Vi skaffer flere glasting (fisk og sejlbåde), som sælger godt.

     Samt overvejer andre varer, herunder et nyt oplag af caps (kasketter).

 

     Palle foreslår, at vore synk genlanceres under overskriften: ”Støt Museet, køb et synk til 100 kr.”

 

     Der indkøbes en gave til vor sponsor Hans Larsen i anledning af hans 70-års fødselsdag.

 

     Frank tager en vagt i forbindelse med en grundejerforenings møde 27. maj kl. 18.30.

 

 

Referat ved Palle Birk