Retur

Bestyrelsesmøde
21.09.2020


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 

 22.09.2020 

 

Bestyrelsesmøde

Mandag 21. september 2020

kl. 13-15 på Museet

 

Referat

 

Til stede: Peter, Sonja, Palle, Merete, Inge-Lise samt Willy og Frank

Næstformand Peter ledede mødet.

 

1.     Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4. august

Godkendt

Godkendelse af konstituerende bestyrelsesmøde 8. september

Godkendt

Referat af generalforsamlingen 08.09.2020 er efter vedtægterne godkendt af dirigenten.

 

2.     Økonomi

2.1 Antal medlemmer                  272

2.2 Status, bank                           110.183,74 kr.

2.3 Kassebeholdning                   1.517,20 kr.

2.4 Opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsbrev

       Hvad vi skal kalde denne orienterende skrivelse med vedlagt kontingentopkrævning?

Vi bliver ved nyhedsbrev/orientering.

2.5 Beløbsstørrelser til eventuelle gaver ved fødselsdage og mærkedage?

       Bestyrelsen enedes om et gaveleje på 3 flasker rødvin eller op til 300 kr.

ved bestyrelsesmedlemmers afgang, op til 500 kr. ved formænds afgang.

Vi markerer ikke hverken fødselsdage eller andre mærkedage blandt bestyrelsesmedlemmer med gaver.

 

3.     Bygningen

3.1 Sagen om porten til Smålandshavet

       Frank redegjorde for sine undersøgelser hos landinspektørfirma Toft og Malmskov.

Museet har adgang via fællesvej foran museet, naboen har adgang via vej vest for Alleen 42.

Grundstykket mod nord, som bliver brolagt, tilhører Smålandshavet, men er siden 2007 stillet til rådighed

for Alleen 40-42. Inge-Lise redegjorde for sine sonderinger angående en mulig fornyet port

mellem museet og grundstykket, men da Håndværkergruppen på hendes forespørgsel

ikke ser noget behov for en ny port, så lukker vi hermed sagen med det ny plankeværk.

Til gengæld ser det ud til, at vor ny nabo vil erstatte skjulet for vore affaldscontainere med et nyt skjul

i samme udførelse som plankeværket. Naboen afstår også fra at kræve museet for halvdelen af udgiften

til plankeværket, hvilket bestyrelsen naturligvis er taknemmelig for. 

 

3.2 Indkøb af lysskinner til Vestrummet

       Palle redegjorde for det indkøbte system, som er konvertibelt med de tidligere indkøbte lysskinner og spots.

De ny skinner monteres omkring midterstolpen i Vestrummet.

Alfred og Mogens fra Håndværkergruppen hjælper med monteringen.

Skinnerne tages i brug ved udstillingen i efterårsferien. Bestyrelsen vedtog

at udvide med en skinne med spots over skranken, Palle indkøber.

3.3 Elforbrug

       Ok efter planen.

 

3.4 Håndværkergruppens arbejdsopgaver

       Vestgavlen og vindskederne i øst får en overhaling.

       Jollen males grå indvendigt.

 

3.5 ”Santa Maria 1492”-lysekronen fra Kroen

       Bestyrelsen besluttede, at lysekronen renoveres og ophænges i første fag i det store mødelokale

i samme højde som de to andre lysekroner. Willy står for arbejdet. 

 

4.     Forslag til generel oversigt over arbejdsopgaver

Bilag, Inge-Lise gennemgik listens 15 punkter, hvortil føjes pkt. 16 nyhedsbrev.

Listen danner grundlag for det kommende arbejde i bestyrelsen. 

 

5.     Udstilling i uge 42 – efterårsferien 10. – 18. oktober

Frank er tovholder.

Der er tre udstillere: Runa Hellesøe, Michael Stolt og Ralph Eschrig.

Udstillingen er åben hver dag fra kl. 11 til kl. 16.

Bestyrelsen passer skranken i åbningstiden.

5.1 Åbning lørdag 10. oktober

       Vi ferniserer udstillingen kl. 11.

       Vi serverer vin, øl og indpakkede? snacks. Frank står for de nødvendige indkøb.

5.2 Vagtplan for de 9 dage:

       Fredag 9. okt.  ophængning                        Frank

       Lørdag 10.       fernisering                          Frank, alle

       Søndag 11.                                                  Merete

       Mandag 12.                                                 Sonja

       Tirsdag 13.                                                  Palle

       Onsdag 14.                                                  Willy

       Torsdag 15.                                                 Inge-Lise

       Fredag 16.                                                   Frank/Ralph

       Lørdag 17.                                                   Peter

       Søndag 18.       efter kl. 16 nedtagning       Frank 

 

6.     Julearrangement søndag 22.11.2020

Bestyrelsens formål med julearrangementet har fra tidligere været dels at åbne huset

for lokalbefolkningen, dels at opnå en vis indtjening til museet.

Bestyrelsen nedsatte en lille arbejdsgruppe, som har til opgave at udtænke godt indhold i dagen.

Udvalget tager kontakt til andre lokale foreninger for at undersøge muligheden for en fælles indsats.

Det ligger fast, at dagen rummer julemandens ankomst til Karrebæksminde og tænding af årets juletræ.

Formand for udvalget er Inge-Lise. Merete er medlem af udvalget, som supplerer sig selv efter behov.

Thomas Hvitfeld Hansen inviteres med.

 

7.     Banko - lørdag 27.02.2021

Vi har siden primo 2020 reserveret Smålandshavet.

Reservationen kan i henhold til kontrakten afbestilles uden udgift ind til 6 uger før 27.02., dvs. senest i uge 2.

Denne oplysning er naturligvis af vigtighed i forbindelse med corona-situationen, når vi nærmer os dagen.

På næste møde tager vi fat på planlægningen.

 

8.     Efterårets bookinger m.m., datoer

LM - Lille Mødelokale, SM - Store Mødelokale

07.09.-05.10.?                              Hjemmeplejen låner 2-3 parkeringspladser foran Museet

21.09.                      Peter             Vinterbaderne

22.09.                      Peter             Lokalrådet

23.09.                      Frank            Grundejerforeningen Mikkelhøj             kl. 18.30

25.09.                      Inge-Lise      Lise Nielsens ny initiativ                        kl. 14-18

10.10.                      Frank            Grundejerforeningen Lundegård             kl. 10                      LM

25.10.                      Peter/Ralph   Karrebæk Vandværk                                kl. 10                       SM 

 

9.     Næste møder

Bestyrelsesmøde tirsdag 20.10. kl. 13

 

Årets julefrokost afholdes fredag 18. december kl. 13

 

10.  Eventuelt

          Inge-Lise indleverede 2 skåle af Lars Kähler, som hun havde fået i forbindelse med sommerudstillingen.

De står nu i det lille mødelokale, pris pr. skål 150 kr.          

          Peter afleverede mappen med udstillerne fra sommerudstillingen til Palle, som opbygger

en distributionsliste til det videre planlægningsarbejde vedrørende sommerudstillingen 2021.         

          Frank leder efter en person, som eventuelt vil kunne stå for rengøring i museet 2 timer pr. måned.

Dette initiativ ses som et supplement til, at alle fortsat holder rent efter sig. 

 

Referat ved Palle Birk    

 

Bilag til pkt. 4 

Oversigt over arbejdsopgaver

for bestyrelsen ved Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

1.     Sekretær

2.     Regnskab

3.     Varetagelse af museets hjemmeside og andre teknologiske aktiviteter

4.     Kontakt til og omsorg for museets arbejdshold

5.     Arbejdsgruppe til sortering og arkivering af billeder og andet materiale, der tilgår museet

6.     Museets vedligeholdelse, årligt syn og skøn

7.     Udstillinger i sommerperioden: Kontakt til udstillere, skema, vagtplan for os og regnskab

8.     Museumsbutikken: Indkøb og vedligehold og regnskab

9.     Uge 42: Valg af udstiller og vagtplan

10.  Julearrangement, forslag om at drøfte formen, samarbejde med de handelsdrivende?

11.  Julefrokost

12.  Bankospil i februar

13.  Modtage anmodninger om afholdelse af møder og aftaler om lukke/åbne til disse

14.  Rengøring af møderum og køkken: vaske gulv og tørre støv af én gang om måneden i 2 timer

15.  Rugekasse: Omsorg for sponsorer, så vi ikke mister dem

16.  nyhedsbrev i november 

 

ILF 09.09.2020