Retur

Bestyrelsesmøde
 19.08.2015Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                                     

Bestyrelsesmøde 19. august 2015

kl. 14-17 i Museet 

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Bodil, Grethe, Knud, Willy og Palle

 

Godkendelse af sidste mødereferat

Godkendt.

 

1.      Medlemstal

Der er p.t. 276 medlemmer i foreningen.

 

2.      Økonomi

Status viser en beholdning på 88.600 kr.

Der er i forbindelse med sommerudstillingen indløbet 3.673 kr. ved salg og 4.000 i husleje.

Sonja kontakter forsikringsselskabet med henblik på en gennemgang af vore forsikringer,

som kan reducere udgiften, når den fordyrende byggeproces er overstået.

Forsikringen udløber 01.12.2015 og skal nyforhandles.

 

3.      Nyt fra bygningen

Formanden for Byggeudvalget indbydes til bestyrelsesmødet i oktober med henblik

på gensidig orientering om byggeplanerne og det tilhørende behov for finansiering.

Der vil blive lagt trægulv i den ny sal på 1. sal efter sommerferien.

Vi tager kontakt til brandmyndighederne med henblik på at få afklaret,

hvilke konkrete muligheder vi har for brug af den færdige sal.

Inge påpegede behovet for måske en forsatsrude til det gamle, utætte vindue med sammenstødte glasstykker

i udstillingsrummets nordside, eftersom vinduet efter alles mening er bevaringsværdigt.

 

4.      Evaluering af sommerudstillingen

Inge præsenterede evalueringsskemaerne fra udstillerne, som generelt er godt tilfredse med udstillingslokalet.

Der er dog behov for at arbejde med lyset og herunder mulighed for spots på de udstillede genstande.

Vi har behov for at præcisere kravene til rengøring.

Vi har også behov for at præcisere reglerne vedrørende emballage og udstillingsudstyr

såsom borde, podier og reoler. Hvem slæber og placerer, og hvad har vi overhovedet plads til i museets lokaler og depot?

 

5.      Udstillinger og aktiviteter

Plancheudvalget fungerer fremover som aktivitetsudvalg. Udvalget består af

Inge (formand), Sonja, Robert, Willy, Knud og Palle. Udvalget supplerer sig efter behov.

 

Grethe har arbejdet med årets julemarked. Bjarne Vibo leverer juletræ, Steffen er julemand.

 

Inge foreslog, at vi overvejer en række tiltag:

Foredrag?

Musik- og sang-arrangementer?

Udstillinger? Palle pegede på det oplagte i at lave et par plancher om de 4 broer

og de tilhørende vejføringer som næste års tilføjelse til vore plancher.

Palle har fået en grundplan og skitserer til næste møde en masterplan for en fornyet udstilling i stueplanet.

Nye og spændende kioskvarer?

Folder med oversigtskort over Karrebæksmindes herligheder, herunder pakhusene, savnes.

 

Sonja og Erik har en model af Karrebæk Mølle, udført af nu afdøde Rosenqvist.

Vi drøftede muligheden af at udstille modellen i museet, hvilket kræver en montre.

Det vil være en flot tilføjelse til udstillingen.

 

Inge og Palle tager kontakt til VISUEL Grafisk for at få en præcis pris på et fornuftigt beachflag

til skiltning ved indkørslen til museet.

 

6.       Karrebæk Mølle

Palle orienterede om møllen, som ejes af Næstved Kommune.  Kommunen må som ejer

holde møllen tæt på tag og fag. Der er problemer med en stærkt utæt møllehat, manglende spån på siderne

og en tiltrængt overhaling af omgangen. Stig Håkonsson, som er Næstved Kommunes mand på sagen,

har indhentet tilbud på de nødvendigste reparationer. Havnen har tilbudt at betale halvdelen.

Sideløbende forsøger lokalsamfundet gennem Lokalrådet at samle et møllelaug, som kan passe møllen

og skabe aktiviteter i den. Lokalrådet afholder Høstmarked i Præstegården lørdag 26. september kl. 10-16.

Lokalrådet har bedt Palle vise interesserede rundt i møllen denne dag. Dagen bruges til at forsøge

at samle en kreds af interesserede, som kan stifte et møllelaug.

Vi yder moralsk støtte til bestræbelserne. Det samme forventes menighedsrådet at gøre.

 

 

7.      Rundvisning 5. september


Bodil åbner museet for Henning Jensen og hans gruppe denne dag.

 

8.      Høstmarked

Vi deltager i Lokalrådets Høstmarked i Præstegården lørdag 26. september kl. 10-16.

Inge og Sonja bemander en stand (pris 100 kr.), hvor de sælger så mange bøger som muligt.

Forslag: 1 stk. 75 kr., denne dag 2 stk. 100 kr. (én til eje, én til julegave).

Palle hjælper, når han ikke viser rundt i møllen, se pkt. 6.

 

9.      Næste møde

Bestyrelsesmøde mandag 21. september kl. 15-17 i museet.

 

10.  Eventuelt

Intet.

Referat ved Palle