Retur

Bestyrelsesmøde
 17.06.2015


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


Bestyrelsesmøde 17. juni 2015

kl. 14-17 i Museet

Referat 

Til stede: Inge, Sonja, Knud, Willy og Palle (den sidste med ankomst kl. 15)

  

Godkendelse af sidste mødereferat

Godkendt.

 

1.      Medlemstal

Der er p.t. 252 medlemmer.

 

2.      Økonomi

Sonja får fornyet sin fuldmagt til at stå for økonomien i forhold til banken, nu Sydbank.

Bilag på over 2.000 kr. attesteres af Inge som formand.

Sonja kontakter forsikringsselskabet med henblik på en gennemgang af vore forsikringer,

som kan reducere udgiften, når den fordyrende byggeproces er overstået.

 

3.      Nyt fra bygningen

Der vil blive lagt trægulv i den ny sal på 1. sal efter sommerferien.

Vi besluttede, at hvert bestyrelsesmedlem får udleveret en nøgle til Museet mod behørig kvittering.

Inge får nøglerne lavet, og Knud slår numre i de 10 nøgler.

 

4.      Skiltning

Vi har søgt kommunen om et skilt til Museet ved krydset Alléen/Brosvinget.

PBH foreslog, at vi søger om at få et skilt i samme stil som skiltet foran Løveapoteket på Axeltorv –

med henvisning til alle Karrebæksmindes seværdigheder.

Vi drøftede desuden muligheden af at få lavet et beachflag til opsætning på hjørnet af indkørslen

til Museet overfor Kabyssen. Palle har indledningsvis undersøgt prisen på et beachflag.

Det leveres med jordspyd og koster i 230 cm’s højde med opsætning ca. 12-1300 kr.,

se eventuelt www.skrifttegn.dk/beachflag. Flere tilbud indhentes.

  

5.      Udstillinger/udstillingslokaler

Man drøftede den fremtidige brug af salen på 1. sal, Palle foreslog, at salen, som er uden vinduer

og dermed uden lys, anvendes til fremvisning af billeder på en ophængning af løse vægge.

Samtidig kan pladsen under skråvæggene eventuelt anvendes til aflåselige skabe, som kan rumme de

ikke udstillede dele af samlingerne. Endelig skal der være plads til, at man kan passere frem til det ny mødelokale i østenden af huset.

Inge påpegede behovet for nye udstillingslamper eller spots, når salen skal indrettes.

Palle præsenterede printene til de 3 ny plancher om pakhusene i Karrebæksminde, som forventes ophængt i Museet lørdag 20. juni.

 

6.      Opfølgning på generalforsamlingen

Et forslag fra salen om at filme udstillingerne i museet for at sikre dem for eftertiden førte til erkendelsen af

en vis usikkerhed om forslagets indhold. Er det de skiftende særudstillinger, der skal filmes?

Hvem skal filme udstillingerne? Hvordan skal filmene opbevares? Skal filmene være tilgængelige på hjemmesiden?

Palle anførte, at de nu 8 plancher, suppleret af de kommende års plancher, vil kunne trykkes

som et hæfte eller en bog på et passende tidspunkt. Foreløbig ligger de hos VISUEL Grafisk.

Willy bad om at få de 3 ny plancher digitalt til at lægge ud på hjemmesiden,

Palle sørger for at få dem fra Martin på VISUEL Grafisk.

 

7.      Valg af næstformand

Robert påtager sig næstformandsposten.

 

Palle spurgte til indholdet af sekretærposten. Sekretæren skriver referaterne af møderne.

Udkast til referat sendes til formanden, som læser korrektur. Derefter udsender sekretæren referatet til bestyrelsen.

Willy lægger som webmaster den åbne del af referatet på hjemmesiden.

Formanden beslutter, hvad der er åbent og hvad der er lukket del af referatet.

På førstkommende bestyrelsesmøde er referatet til godkendelse.

 

8.      Kalenderen

Willy satte bestyrelsen ind i, hvordan man bruger den digitale kalender på vor hjemmeside.

 

9.      Eventuelt

Foreningen råder over 20 m2 grund med forfaldent blikskur på Longshave lige bag Fiskehuset Enø.

Kommunen har stillet grunden til rådighed til 30.09.2020. Der er ingen planer om anvendelse af blikskuret foreløbig.

 

10.  Næste Møde

Onsdag 19. august 2015 kl. 14 i Museet