Retur

Bestyrelsesmøde
15.11.2021Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 


 16.11.2021

Referat

Bestyrelsesmøde

Mandag 15. november 2021

kl. 9.30-12 på Museet

 

Til stede: Peter, Lise, Ralph, Henriette, Inge-Lise, Sonja og Palle samt Frank

 

1.     Godkendelse af referat af møde 11. oktober 2021

Godkendt.

 

2.     Økonomi m.m.

2.1  Medlemstal - 269

2.2  Status hos bank – 277.255,24 kr.

2.3  Kassebeholdning – 1.655,50 kr.

2.4  Liste over sponsorer, v. Frank og Sonja – udsat til næste møde.

2.5  Listen over bestyrelsens medlemmer, v. Palle                                       ./.

2.6  Opfordring om ny ansøgning til Hoff-Clausens Familiefond modtaget 13.11.2021

Forslag: 2 nye vinduer i nordsiden og varmepumpe til køkkenet, i alt ca. 55-60.000 kr.

Forslag: genskabelse af vippefyr, som har stået ved Karrebæksminde i 1812.

Palle holder kontakten med fondet.

3.     Bygningen

3.1  Elforbrug sidste måned 365 KW (sidste år 432 KW)

3.2  Håndværkergruppen

Der males podier og trawlspilere.

Man foreslår, at trawlspilerne hænges op på hegnet bag museet, hvilket blev vedtaget.

Forslaget om at sætte glas i nordsidens læsseluge i forbindelse med nytækningen i 2022

for at skaffe dagslys ind i foredragssalen undersøges fortsat af bygningssagkyndige folk.

Vore to træer beskæres tirsdag 16.11.2021.

Greenline har leveret spots og lysdæmpere som bestilt til opsætning.

3.3  Beslutning i sag om evt. salg af én af tre originale vandstandsmålere fra Karrebæksminde Havn.

Bestyrelsen vedtog ikke at sælge originale museumsgenstande.

3.4  Facebook, oplæg fra Henriette. Bestyrelsen fortsatte en lang diskussion om,

hvordan vi skal gøre brug af sociale medier – uden endelig afgørelse. Henriette mangler hjælp,

hvis vi fortsat vil være på Facebook.

3.5  Gode forslag til slogans/taglines – mangler indtil videre, vi tænker videre.

3.6  Ideer til salgsvarer til børn. Sonja foreslog trælegetøj af god kvalitet.

Med inspiration fra et fødselsdagstog fra firma Lars Nielsen,

hvor man fx køber en vogn hvert år, tænkte vi umiddelbart i små kuttere, som kan sejle kapsejlads!

Palle mindede om vore tidligere tanker om at få produceret skalamodeller

af bevaringsværdige huse i Karrebæksminde – men hvor? Trip Trap er lukket.

 

4.     Smakkejollen Anna, v. Peter

Peter og Frank har været til møde med repræsentanter for Museum Sydøstdanmark.

Man tilbyder os smakkejollen Anna kvit og frit, men uden medgift.

Palle redegjorde kort for jollens historie: Jollen er bygget af Magnus Jacobsen i Karrebæksminde ca. 1905

til familien Martens, senere ejet af Frede Olsen, skænket til Næstved Museum af hans enke i 1982,

restaureret ved fondsmidler på Vikingeskibsmuseets værft i Roskilde, siden hjemmehørende i Suså Havn

med et smakkelav under ledelse af museumstekniker Jens Olsen. Men lavet svandt ind over årene,

og nu har Museum Sydøstdanmark udskrevet jollen af samlingerne.

Vi ved, at Leif Fredebo er interesseret i at overtage jollen.

            Bestyrelsen besluttede at sige nej tak til jollen.

            Det er nu op til Museum Sydøstdanmark at afgøre jollens skæbne.

 

5.     Banko 2022, v. Sonja 

I lyset af den store risiko for en opblussende corona med afledte, velkendte følger

besluttede bestyrelsen at aflyse Banko lørdag 26. februar 2022 på Smålandshavet.

Sonja ringede direkte til Ellen, 3F Smålandshavet, som glædede os ved at stryge bestillingen uden videre.

Der bliver altså ikke krav om afbestillingsgebyr.

 

6.     Artefakter, der er tilgået museet siden sidst, v. Inge-Lise

Inge-Lise påpegede det uholdbare i, at der ikke er overblik over, hvilke genstande, der tilbydes museet,

ej heller over, hvem der har det afgørende ord i beslutningen om, hvad museet tager imod.

Vi minder om, at enhver gave har konsekvenser i forhold til plads og bevaringsomkostninger.

Bestyrelsen fastslår, at det er bestyrelsen, der afgør, om vi skal tage imod nye genstande.

Eksempel: de under pkt. 3.2 omtalte trawlspilere har ikke været forelagt bestyrelsen,

men der er nu brugt tid og maling på dem, og de skal rimeligvis bevares,

det er det principielle, der berøres her.

Bestyrelsen venter fremover at få forelagt forslag til modtagelse af nye genstande til samlingen

med historik og proveniens i forhold til Karrebæk Sogn

og gerne med idéer til vedligehold og opbevaring.

En foreløbig standardtak til kommende givere omfatter:

foreløbig tak, flest mulige oplysninger ønskes, vi forelægger sagen for bestyrelsen,

du hører derefter museets svar.

 

7.     Næste bookinger

21.11. kl. 9.45 – 12 Lungshave ??                     Store Mødelokale, Peter

23.11. kl. 19-          Grundejerf. Mikkelhøj       Store Mødelokale, Ralph

30.11. kl. 19-          Sct. Georgsgilderne           Museet, Alfred, omvisning

 

8.     Næste møder

08.12. kl. 12-          Julefrokost i museet, Inge-Lise er tovholder

                                Peter og Frank                    dækker bord i Store Mødelokale

Inge-Lise                            brød, smør, fedt og ost

                                Sonja og Inge-Lise             sild og fiskefileter

                                Fru Sørensen                      leverpostej med det løse

                                Lise                                     frikadeller

                                Ralph                                  æbleflæsk

                                Palle                                   grønlangkål

                                konservator Urth                kød til grønlangkål – NB nyt

                                Henriette                            frugtsalat

                                Ralph                                  øl og vand

                               

Vi regner med 15-20 deltagere i julefrokosten.

 

28.11.2021 kl. 15   Juletræstænding på Ankerpladsen.

                                Inge-Lise er tovholder og står for indkøb.

                                Henriette, Lise, Frank og Palle hjælper fra kl. 13

 

18.01.2022              Bestyrelsesmøde kl. 9.30 - 12                               

            

9.     Eventuelt

Vore to træer beskæres tirsdag 16.11. fra morgenstunden, Frank følger processen.

Vi har vundet den store pris på 25.000 kr. i GoOn, hvilken overdrages tirsdag 16.11. kl. 14,

alle, der kan, deltager sammen med Peter og Frank. Hurrah.

Vi har fået afslag på en ansøgning til Den lille Bikuben i Fuglebjerg.

 

Forslag vedrørende husstandsmedlemsskab tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Referat ved Palle Birk Hansen


 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Bestyrelsen 2021

Formand                                      Peter Christiansen

formand@kbm-museum.dk

 

 Næstformand                            Henriette Schøn

naestformand@kbm-museum.dk

 

 Kasserer                                       Sonja Hansen

kasserer@kbm-museum.dk

 

 Sekretær                                      Palle Birk Hansen

sekretaer@kbm-museum.dk

 

 Medlem                                       Inge-Lise Frost

ilf@bfv.dk

 

Medlem                                       Lise Møller

lise@galartery.dk

 

Medlem                                       Ralph Schøndorff Asmund

rsasmund@stofanet.dk

 

 Suppleant                                   Willy Christiansen

wilchris@mail.dk

 

 Suppleant                                   Frank Sørensen

franks@post9.tele.dk

 

Museets hjemmeside              www.kbm-museum.dk

Mail                                         info@kbm-museum.dk