Retur

          Vedtægter
            Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 

Vedtægter 2021

 

§1 Navn og hjemsted:

stk. 1. Foreningens navn er Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

stk.2. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

 

§2 Formål:

stk. 1 Foreningens formål er

a.    at drive Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum i bygningen på del 2 af matrikel nr. 132

af Karrebæksminde, oprindelig ”Magazin-Huuset”, senere ”Den Gamle Materielgaard”,

Alleen 38A, 4736 Karrebæksminde

b. sideløbende at lade museet fungere i muligt omfang som et lokalt kulturhus.

 

§3 Medlemskreds:

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som ønsker at støtte foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Medlemskontingentet vedtages af generalforsamlingen.

Kontingent opkræves forud for hvert kalenderår.

 

§4 Generalforsamlingen:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned og indkaldes

med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i lokale trykte

og digitale medier og ved mail til medlemmer, som har oplyst deres mailadresse.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer,

der ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Formandens beretning for det foregående regnskabsår

4.     Regnskabsaflæggelse for det foregående regnskabsår

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

7.     Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

8.     Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, henholdsvis 3 og 4 hvert andet år

9.     Valg af 2 suppleanter for 1 år

10.  Valg af 2 revisorer (bilagskontrollanter) og 1 suppleant for 1 år

       11.  Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer

skal være formanden i hænde i skriftlig form inden udgangen af februar måned.

Stk. 6. generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes,

når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal,

der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen

om simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 8. Referat fra generalforsamlingen udfærdiges af bestyrelsens sekretær og underskrives

af dirigenten senest 2 uger efter generalforsamlingen.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det

over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter,

at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

 

§6 Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter

og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde,

hvor bestyrelsen fordeler de 4 poster formand, næstformand, kasserer og sekretær på 4 personer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Til varetagelse af opgaver kan bestyrelsen

nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, eventuelt suppleret med personer,

som ikke er medlemmer af bestyrelsen, med et bestyrelsesmedlem som formand.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker digitalt med angivelse af dagsorden. Herudover skal der indkaldes til bestyrelsesmøde,

når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest

3 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Sekretæren udfærdiger referat af møderne.

Referatet er til godkendelse ved førstkommende møde, hvorefter referatet lægges på hjemmesiden.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§8 Tegningsregler og hæftelser:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og

yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning

af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse

for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling,

hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10 Opløsning:

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte

på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens effekter Museum Sydøstdanmark, afdeling Næstved Museum.

Foreningens arkivalier tilfalder NæstvedArkiverne.

Foreningens bygning skal anvendes til almennyttige museumsformål til glæde for områdets beboere.

Ejendommen kan ikke overdrages til tredjemand, men alene tilbageskødes

til Næstved Havn for 1 kr. jf. skøde af 29.10.2004.

Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om evt. formues anvendelse.

 

§11 Datering:

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling, Karrebæksminde 07.09.2021.

 

Søren Knudsen, dirigent