Retur

Fortællinger 4


Fiskerisager

Fortællinger


Næstved  Tidende,  Onsdag den 17. Juni 1936:

Højesteretsdom i Fiskerisagen.
Fisker R. Martens maa bøde 2224 kr.

    Højesteret har i Dag afsagt Dom i en Sag, som af Fisker H.P.Frølich, Masnedsund, var anlagt mod Fisker Robert Martens, Karrebæksminde.  I Sagen, som var forberedt ved Retten i Vordingborg, krævedes Martens dømt efter Loven om Saltvands -
fiskeri for forsætlig Overtrædelse af Loven. Frølich krævede sin Modpart dømt til at betale en Erstatning paa 2400 kr., subsidiært et mindre Beløb efter Rettens skøn.
    Fisker Frølich hævdede, at han havde lidt Tab ved, at Martens havde anbragt sine Garn for tæt ved hans Bundgarn.
    Østre Landsret gav Frølich Medhold og dømte Martens til at betale en Bøde paa 200 kr. og at betale Frølich 1500 kr. og Sagens Omkostninger med 200 kr.
    Fisker Martens appellerede til Højesteret, som stadfæstede Landsrettens Dom og desuden dømte ham til at betale Sagens Omkostninger ved Højesteret og Godtgørelse, 324 kr., til HRS. Bruun.
 

citat slut

Næstved  Tidende, 3. August 1936:

Fiskeriet ligger stille.
    Fiskeriet paa Karrebæksmindebugten har den sidste Tid været sløjt, og efterhaanden har de fleste Fiskere indstillet, da hver eneste Tur gav mindre Fangst end Driften af Baadmotorer m.v. kostede. Mange af Fiskerne har i Stedet taget Arbejde paa "Gymp" (*), der nu arbejder med 3-Holds Skift.
    De enkelte Fiskere, som fortsætter Fiskeriet, fisker hovedsagelig skrubber.

citat slut

(*)
"Gymp" var en hollandsk Spandgraver (uddybningsmaskine) der udgravede sejløbet / kanalen, i 1936-37.
 

 Fisker-familien Dibbern

    I 1840 flytter de første af Dibbert-slægten til Karrebæksminde, det er Mølleren Carl Frederik Dibbert og hans hustru Kirstine Dibbert, de får arvefæste (lejemål) på arealet: Ved Broen 6 (Karrebæksminde bageri) og Ved Broen 5 (fiskehuset Enø), hvor han opfører henholdsvis et bageri og en vejrmølle. Mølleren må have fortalt sin familie, om de muligheder der var på stedet.
    I 1848 kom endnu en Slesviger til Karrebæksminde, det var den 22 årige fiskeskipper Henning Ditlev Ernst Dibbert, idet han ikke ønskede at deltage i den truende 3 årskrig (1848-50) i mellem Slesvig-Holsten/Preussen og Danmark. Senere fulgte mere af Dibbert-slægten til byen.
    Henning Dibbert "fordanskede" sit efternavn til: Dibbern, han kom fra den lille fiskeflække, Eckernförde i Slesvig, han var dygtig og fremsynet mand. Straks han kom til Karrebæksminde, lejede han fiskeretten på store arealer, hvor han brugte sine moderne fiskeredskaber.
    De lokale husmænd fra Karrebæk, der også drev et mindre fiskeri især med ruser, lærte hurtigt kunsten af Dibbern, som må anses for at være den første der drev fiskeriet til noget stort.
    I 1851 får han fæste (lejemål) på matr. nr. 298, det vi i dag kender som Ved Broen nr. 2a ( is/grill-bar), her bygger han et større hus, samt indretter et røgeri. Det går godt for Dibbern, han har en del folk i arbjde. De røgede fisk, hovedsageligt sild, eksporteres bl.a. til de Dansk Vestindiske øer og nedsaltede fisk til Spanien.

    Henning Dibbern lejede en stor del af Longshave, hvor jorden bl.a. blev gødet med fisk, idet fangsterne ind imellem var større end hvad der kunne afsættes. Hvad der ikke kunne eksporteres, blev solgt lokalt eller på markedet i de større Købstæder, herunder Næstved.

    Dibbern-familien spillede en større og større rolle i bysamfundet, de stod bag byggeriet af stadig eksisterende huse, alle opført i Flensburger-sten og let kendelige på deres halvt afvalmede tagrykke.

    Der findes ikke flere efterkommere af Dibbern-slægten, den sidste Dibbert døde engang i 1930-erne, en frøken !