Sejlsporten i Næstved-området

Næstved Tidende, Lørdag den 4. Juli 1936:

Kapsejladsen i Morgen
29 Baade møder til Start i de 5 Løb. Til Sejlklubbens Kapsejlads i Morgen paa Fjorden er der anmeldt 14 Motorbaade og 15 Sejlbaade, ialt 29 Fartøjer, der ved Kapsejladsen fordeles i 5 Løb.
    Kapsejladsen er forlagt til Broen ved Gaunø (Gaunø Hoved Ladebro), hvor Start og Opløb finder Sted. Havnevæsenets Damper "Susaa" afgaar kl. 12½ fra Havnen og medtager gratis Klubbens Medlemmer.
---

Beretning fra een af de årlige kapsejladser, afholdt af Næstved sejlklub søndag den. 5. juli 1936.

Næstved Tidende, tirsdag 7. juli 1936:

De fire kapsejladser

Næstved Sejlklubs Kapsejlads
Mange fine tider for saavel Motor- som Sejlbaade. Ideelt Sejlsportsvejr.
    Næstved Sejlklub holdt i Søndags Kapsejlads paa Fjorden med Gaunø Brohovedet som Startsted. Sejladserne begyndte først kl. 1½, men allerede længe før var de mange baade samlet paa Fjorden, hvor de i den friske Brise strøg af Sted med skum for Boven.
    Halvanden Times Tid før Starten afgik Havnevæsenets Damper "Susaa" fra Næstved Havn med Sejlklubmedlemmer og paarørende samt en del af de fungerende Officials, og mens Damperen stod Havnen ud, spillede Musikken paa Agterdækket
"Vift stolt paa Kodans bølge".
    Ved Ankomsten til Gaunø sattes Formanden, Postmester Nikolajsen, og Dommerne i Land. Brohovedet tjente som Dommerstade og Startplads; Dommere var Lærer O.Thiesen, Havnefoged Christensen, Karrebæksminde, og Overassistent Winther, Næstved.
    Startskuddet lød kl. 1,35, og en efter en strøg de mange Sejlere over Startlinien med Sejlene bugnede i den friske vind, der efter sagkyndiges Udtalelser var ideel: 5 Sekundermeter og S.S.V.
    De 29 Baade startede i 4 Starter, først Sejlbaadene og dernæst Motorbaadene. Alle skulde de sejle Banen rundt 2 gange, og medens det for Sejlbaadene gjaldt Hurtigheden, var Motorbaadenes Løb Præcisionsløb, og det gjaldt saaledes for disse om at sejle 2. omgang paa - om muligt - samme Tid som 1.
Vinder i Løbet for motorbaade blev Axel Andersens "Simba", der paa de 2 Omgange kun havde en Forskel i Sejltiden paa 6 sekunder - et meget fint resultat.

    Af Sejlbaadene var "Karen Hansigne", tilh. Hans Jacobsen, hurtigste Baad. Den erhvervede sig 1. Præmie i 5. Løb og fik som Dagens hurtigste Baad Byens Ærespr. "Karen Hansigne" sejlede Distancen paa 1,34,29.
En Startpræmie vandtes af "May", tilh. Aug. Corfitsen, der sejlede over Maal 3 sekunder efter Skudet.
    Ærespræmier for Motorbaade var skænket af "D.D.P.A.", "Nafta", "Shell" og "Det danske Oliekompagni".

Præmieuddelingen

    Om aftenen samledes Medlemmerne til fælles Kaffebord paa Eksportmarkedet (Kvægtorvet), hvor Formanden, Postmester Nikolajsen, bød velkommen, efter at man havde sunget "Der er et yndigt land". Postmesteren udtalte sin Glæde over den smukke sejlads, de fine Tider og den gode Bane og rettede en Tak til Havneudvalget, der saa velvilligt havde sat "Susaa" til Foreningens Disposition. Endvidere takkede Tal. Dommerne og Sejlerne og udbragte et leve for disse, hvorpaa Præmierne uddeltes.

    Havnefoged Christensen, Karrebæksminde, udtrykte sin Glæde over det smukke Syn, Fjorden frembød i Dag med de mange smukke Fartøjer for fuld Fart og i skarp Konkurrence, og motiverede et: Leve Sejlklubben !
    Direktør Kähler bragte paa Sejlernes Vegne en Tak til Karrebæksmindefiskerne og Havnemyndighederne samt takkede for den Velvilje og Hjælpsomhed, man altid fandt i Karrebæksminde, Karrebæksmindefiskerne Leve !
    Efter Præmieuddelingen og Taler læste Red. Harald Sørensen nogle fortællinger, og der sluttedes med en sving om.

Præmielæiste:

1.pr. fik Niels og Hermann Kählers "Nevermind"
2.løb: 1.pr. "Bitten", tilh. J.J.Rasmussen
3.løb: 1.pr. "Donja", tilh. Kurt Christiansen
4.løb: 1.pr. "Kik", tilh. Kjeld Nikolajsen
5.løb: 1.pr. (Byraadets Ærespr.): "Karen Hansigne", tilh. Hans Jacobsen

                       Motorbaade

1.pr.: "Simba", Axel Andersen
2.pr.: "Tip", tilh. Installatør Vernøe
3.pr.: "Inger", tilh. P.Lassen
4.pr.: "Snut", tilh. Otto Møller
5.pr.: "Klaus", tilh. Lærer O.Thiesen
6.pr.: "Komet", tilh. P.Larsen

citat slut

Næstved Sejlklub etableres/grundlægges den 13. februar 1934. I 1959 bygger man een bro i Karrebæksminde, (ved fiskernes
bedding), senere udvider man med flere broer i det man kalder for Karrebæksminde Inderhavn, i 1975 udbygger man Næstved sejlklub med endnu et nyt anlæg, nemlig Karrebæksminde Yderhavn.

1997 tages en ny havn i brug, udgravet ved Kanalens begyndelse da Næstved Sejlklubs "Kanalhavn" nedlægges for sejlfartøjer med master over 8 m., pga. af den nye Svingbro over kanalen, der er et led i den nye omfartsvej rundt Næstved.
 

Retur til oversigten