Pilotmanden

10 april 1620           Saltø Gods anviser en plads for opførsel af et hus, der anvises et stykke jord på Lungshave 16 x 16 favne
                               ( ca. 30 X 30 m.).
                               Der opføres et hus som kaldes "Mindehuset". Der ansættes en opsynsmand der skal føre tilsyn med
                               ind/udførsel af varer, ved Dybsø,Mindet og Bisserup. Denne mand kaldes Pilotmanden.
                               (Det må antages at han har hjulpet skibet ind/ud ved Mindet )

år 1680                    Der opføres en bolig for en tolder. En tolder fra Næstved stationeres på denne toldstation.
 

år 1686                    Tolderen klager over, at Pilotmanden ikke er til stede, når hans tjeneste behøvedes, og hjalp de søfarende
                                ind og ud ved Mindet.
                                Rentekammeret befalede øvrigheden at pålægge ham at gøre sin pligt, så de søfarende ikke for hans skyld
                                skulle liden nogen nød.
 

år1690                     Knud Jørgensen og Knud Nielsen var ansat som lodser ved Nestved Minde, lodsede søopmåler
                                Jens Sørensen`s  galiot "Søhesten" i juli måned 1690.
 

år 1704                   Piloten i Mindehuset, pålægges at ise pælene ved Mindet, samt føre tilsyn ved fartøjers fortøjninger
                               ved dårligt vejr.
 

år  1749                 Der blev rimeligvis i 1749 bygget lodshus ved Mindet på Saltø`s grund og en lods blev ansat, Poul Eriksen,
                              der. Ejeren af Saltø var misfornøjet hermed, og det kom i 1749 til proces mellem ham og Magistraten i
                              Næstved. Ved Stiftamtmand Reventlovs mæling blev der sluttet følgende forlig mellem Saltø og Næstved,
                              den 12. februar 1750: Lodshuset med grund og have, saaledes som det nu findes, skal fremdeles
                              tilhører Næstved uden afgift og være som tidligere uhindret beholde sin losse- og ladeplads.
                              Lodsen maa ikke holde kro eller skænke for Saltøs bønder; men han maa sælge mad og drikke til
                              fremmede søfolk.
                             Processens omkostninger ophævedes.
 
 

Ordet pilot stammer fra den tid hvor de store opdagelsesrejsende, Columbus,Gama osv. drog ud, ordet henviser til personens kendskab til at finde vej, i det her tilfælde over havene.

tilbage til oversigt