Løst og fast om  Karrebæksminde / Næstved


1834

Lars Sørensen, Lods og gaardmand, bor i Karrebæk, matr.nr. 69a, født 1793, ( fader til Frederik Christian Sørensen).

Rasmus Møller, skibstømmermand, 47 år gl., bor i Karrebæk, matr.nr. 72
 

1840

De som have deres næring af søen ( skippere, søfarende, fiskere, færgefolk, prammænd, lodser o.s.v., andrager 50 personer).

6 Skibs- og baadebyggere bosiddende i Karrebæk sogn

Gotlieb Eriksen, skipper, 39 år gl., bosiddende i Karrebæk, matr.nr. 21
Adolph Eriksen, skibsfører, 36 år gl., bosiddende i Karrebæk
Lars Sørensen, lods, 47 år gl., bor i Karrebæk
Christian Sørensen, skibsfører, født 1818, bor i Karrebæk (søn af lods Lars Sørensen).
Peder Hansen, skibsfører, 38 år gl.
Jens Jørgen Hornbeck, 51 år gl., skibsmægler
Tønnd Tønnesen, 35 år gl., lods, bor i Karrebæk sogn

I Karrebæksminde bor 7 familier i 7 huse, i alt 47 personer.
 

1845

De som have deres næring af søen ( skippere, søfarende, fiskere, færgefolk, prammænd, lodser o.s.v., andrager 50 personer).

6 skibs- og baadebyggere bosiddende i Karrebæk sogn

I Karrebæksminde er 13 huse med 16 familier, i alt 72 personer
 

1855

Ferdinand Nielsen, havnefoged, 45 år gl., Karrebæksminde
Lari (Lauritz ?) Hansen 40 år gl. (oprindelige fra Nyborg) skibsbygmester, matr.nr. 83
 

1865
 

Jørgen Ring Andersen, formand for skibsværftet i Karrebæksminde
 

Onsdag 2. april 1919

En skonnert til 80.000 kr.
Som et eksempel på, at der på Karrebæksminde skibsværft (jvnf. omtalen af det nye jernbeton-skibsbyggeri i Aaderup ved Næstved)  kan bygges skibe, skal anføres, at skibsbygger Jacobsen, Karrebæksminde, har solgt den paa bedding staaende skonnert til skibsmægler Carl Hansen, Svendborg, for en pris af 80.000 kr., den nye skonnert ventes at kunne løbe af stabelen hen paa forsommeren.
 

1. juni 1919

Et rederi i Karrebæksminde

Der er i Karrebæksminde startet et aktieselskab med hr. Carl Hansen, Svendborg, som korresponderende reder med det formaal at drive fragtfart paa ind som udland med Karrebæksminde som hjemsted. Man har allerede sikret sig en skonnert "Palma"  for 39.000 kr., man paatænker endvidere at købe den under opførsel værende baad paa skibsbyggeriet i Karre -
bæksminde.
Aktiekapitalen er endnu ikke fuldt tegnet.
 

14 juni 1919

Rhederiet i Karrebæksminde har købt en galease af skibsbygger Jacobsen, Karrebæksminde, galeasen er paa 60 bruttotons,
120 ts. d.w.  Iøvrigt arbejder selskabet ihærdigt paa erhvervelse af yderligere tonnage, da man især agter at lægge an paa udenrigsfart.
Selskabets aktiekapital bliver paa 100.000 kr., der er fuld sikkerhed for dette beløbs tilstedeværelse ved starten; men 50.000 kr vil dog blive udbudt i offentlig tegning med det allerførste.
 

30. august 1919

Indbydelse til tegning af 50.000 kr. aktier

Rhederiet a/s "Apollo", underskrivere:
                                                          H.Karl Emil Hansen, Svendborg
                                                         Skibsbygmester E.M.Jacobsen, Karrebæksminde
                                                         Gaardejer Hans Jørgensen, Enø
                                                         Fiskeeksportør Carl Martens, Karrebæksminde
                                                         Fiskeeksportør Robert Martens, Karrebæksminde

Indkøb af skonnert paa ca. 70 brt.,  købesum  39.000 kr.
Skonnert (nybygning i Karrebæksminde), købesum 80.000 kr.  ("Gaunø" ?).

Rhederiet "Apollo"  har hjemsted i Karrebæksminde
 

4. November 1919

Skonnert "Pampa"  forlades synkefærdig i Nordsøen, hele besætningen, 5 mand, reddes af svensk "Margrethe", under store
vanskeligheder i østenstormen.
Skibet var paa rejse med en ladning kul fra England til Svendborg.Fra Karrebæk sogn:
Karrebæk Plejehjem er bygget 1880 som fattiggaard, fattiggaarden var oprindeligt en firelænget gaard, med landbrugsjord.
Omkring 1920 indrettes gaarden til Plejehjem. I den ene ende af bygningen havde Sogneraadet deres kontor, indtil 1969, da Karrebæk sogn lægges ind under Næstved Kommune.

Rødkilde lejrskole Indtil 1939 blev denne bygning (Kirkebakken 8) anvendt til skole. 1950 sælger Karrebæk sogneraad bygningen til Københavns kommune, der anvender bygningen som lejrskole.

Karrebæk  vandværk er stiftet i 1912. Der blev lavet en boring ved Højbogaard. En vindmotor trak vand op i en beholder, den laa højt, derfor kunne man bruge det naturlige tryk.  Omkring 1916 fik området elektricitet og man fik eliktriske pumper.

Elværket blev oprettet i 1916, i bygningen på Karrebæk nr. 961. Bestyreren boede i nr. 965. Elværket lavede jævnstrøm. I 1939 bliver elværket nedlagt, da SEAS overtog forsyningen, man gik da over til vekselstrøm.

Gadebelysningen bliver sat i værk af "Gadebelysningsforeningen"  hvis formål var, at der etableres gadebelysning i sognet.

Frysehus  bliver bygget i 1950, hvor borgerne kan leje sig ind med deres frysevarer. Frysehuset nedlægges 1970.

Tilbage til oversigt