Kommercelæsten ,  historisk


Kommercelæst, oprindelse i Fransk: commerciel, fra latinsk  com'mercium = handel, ret til at drive handel.

Udtales: kom-mer-ce-læst.
 

Kommercelæsten

Enheden anført i målebrevet var  kommercelæsten, her omtalt som kmcl. eller blot læst.  Skønt der var tale om en veldefineret størrelse på 5200 Hollandske pund, nåede man frem til denne "vægtangivelse" ved en art rumfangsberegning,
hvilket har skabet megen forvirring for eftertiden.
I realiteten må man betegne kommercelæsten som en art hybrid , et forsøg på med en og samme måleenhed at tage højde både
for vægt og rumfang.
Historisk set opstod den som et resultat af forhandlinger med Nederlandene omkring trælasttolden i Norge i 1660-erne.
Resultatet blev her en trælastlæst på 4000 pd. for skibe, der hentede tømmer.

Den tilgrundliggende formel gengives her i den enklest mulige udgave, nemlig for et skib med eet dæk:

                                                     L x (B1 + B2 + B3)  x  (D1 + D2 + D3)
                                                                        242½ x 3 x 3     se anm.
 

En såre enkel formel, blot en multiplikation af længde, gennemsnitlig dybde og bredde - det hele divideret med 242½. Sidst-
nævnte divisor var selvfølgelig altafgørende for resultatet. Målene for bredde og dybde blev taget på midten og yderligere
halvvejs mod for- og agterstævn. Mere kompliceret bliver det, når man gør sig klart, at samtlige mål af traktatmæssige grunde
skulle tages i Amsterdamfod og tommer, dvs. med 11 tommer pr. fod. I praksis vil det altid være nødvendigt at regne om i tommer, hvorfor divisoren også skal ændres til et tal ikke mindre end 322767.
Samtidige regneeksempler bliver derfor ganske frygtindgydende indviklede. Men ikke nok med det, resultatet af beregningerne
var en størrelse af enheden trælastlæst ,  men til brug i Danmark og til fødevarer fandtes denne ikke særlig egnet. Man regnede med, at der til en traditionel dansk ruglæst  svarede 24 tønder og dermed en vægt på 5200 pund. Altså regnede man
om til den velkendte danske læst ved at multiplicere med 4000 og dividere med 5200 og nåede derved frem til et mere tilvant
mål for skibes størrelse.

Men hertil kom ved metodens indførelse i Danmark i 1672, et ønske om at favorisere den indenlandske skibstrafik. Man lavede derfor et svært diskriminatorisk og yderst hemmelig regel om at trække en sjettedel af læsttallet fra og kun indføre
5/6-del af det reelt målte i fartøjets målebrev.
Af diskretionsmæssige grunde blev denne regel kun meddelt skibsmåleren i København, som derfor var den eneste, der måtte
kende og bruge den formel, som i virkeligheden blev anvendt:

                                      L x (B1 + B2 + B3) x (D1 + D2 + D3) x 4000 x 5
                                                        242½ x 3 x 3 x 5200 x 6

Når det var skibsmåleren i København, som indviedes i hemmeligheden, var det sikkert også udtryk for ønsket om en central kontrol med målebrevene. I resten af landet måtte Toldere eller and Taksere, som de bedst kunne, før eller siden, mente man,
ville ethvert skib alligevel komme til hovedstaden, hvor de var pligtige at lade sig eftermåle ,  hvorved de - uden nærmere
oplysning herom, forståe - også ville komme til at nyde godt af den hemmelige regel, senere kendt som "Sjettedelsmoderationen".
Hvor godt den centrale kontrol i det lange løb virkede er et åbent spørgsmål, ligesom det også forekommer mindre sandsynligt,
at man ikke på et eller andet tidspunkt rundt omkring gennemskuede den "geheime" praksis ved skibsmåling i København.
Hvorom alting er, så blev tilstandene hen i 1720-erne - sikkert som følge af krig, mv. - sådan, at en reform var tiltrængt. Forudsætningen om, at alle fartøjer før eller siden kom til København har næppe heller holdt stik, slet ikke for skibe hjemme-
hørende på Vestkysten. Derfor satte man nu samtlige toldbetjente til at kontrollere målebreve og eftermåle, hvad der kom artige ting ud af.

For det første måtte dog hemmeligheden stadig bevares, så tolderne fik kun formlen for trælastlæsten suppleret med omregningen til kommercelæst. Ikke eet ord om sjettedelsmoderationen.
Rent administrativt ordnedes det på den måde, at indkøb af målestokke og brændejern -  herunder både tal og et kronet
monogram F4 - skulle betales ved udlæg fra tolderen selv, som så efterhånden skulle have refusion af indtægterne ved skibs-
målingen. Taksten for målingen havde hele tiden været fastsat til 6 skilling pr. læst, så der skulle måles en 60-70 læster, for at tolderen kunne have de godt 4 Rdl. hjemme, som målestokke og brændejern typisk kostede.
Da reformen sattes i værk 1726 - et følgefænomen til forordningen om de 4 species (de 4 regningsarter) - var der derfor mange miligheder for problemer og misforståelser. Nogle toldere på steder med meget få skibe og ringe besejling betragtede disse udgifter som ganske uoverkommelige, sine steder hævdede man også, at det ville være umuligt at få lokale håndværkere til at
forfærdige det "instrumentarium". Mest pikant måtte det naturligvis vise sig, når resultaterne uundgåeligt var forskellige i provinsen og i København.
En dybt såret tolder i Aalborg spurgte forundret, hvad der dog var galt med hans sidste resultat en del af de som her fra er ekspederet med slige passer har højfornemme Ven forefundet det at være for højt sat.
Hvad den højfornemme ven, skibsmåleren i København, Peder Nielsen svarede, vides ikke, men det har sikkert været beroligende, for endnu et brev kom fra Aalborg med tak for given efterretning, og hvad angik de begærede 2 td. sild, så var de blevet udvalgt af de bedste, der var at bekomme det år og ville forhåbentlig være efter behag. En lille kommission sikkert til glæde for begge parter.

Det er heller ikke uden interesse at se de lister over kontrolmålte skibe, som i 1726 og følgende år sendtes til København.
I Aalborg konstateredes, at af 30 fartøjer havde kun 11 et Københavnsk målebrev, 7 et Norsk, om 10 forklaredes udtrykkeligt, at de intet brændebrev har ,  mens 2 var på en længere færd til Østersøen og er derfor uoplyst.

Fra Middelfart indløb nedenstående ikke mindre opsigtsvækkende oplysninger:

-          En galioth forhen stået for               12½ læst          nu  20 læster
-          En galioth forhen stået for               10½ læst          nu  16 læster
-          En galioth forhen stået for               10    læst          nu  15 læster
-          En liden jagt forhen stået for             1½ læst          nu  2½ læster
-          En liden jagt forhen stået for             2   læst           nu  4 læster
-          En galioth, bygget,målt, brendt 1730                      nu  14 læster
 

Alt tyder på, at man fra Middelfart indtil da havde modereret med betydeligt mere end en sjettedel. Eksemplet er det mest
ekstreme, der er fundet øst for Grenen, men det skal erindres, at der fra slutresultatet skal fradrages netop den sjettedel for at få, hvad skibsmåleren i København ville være fremkommet til. Kalkulere man med dette, bliver resultatet for de 5 sammenlign-
elige skibe tilsammen 48 læster og ikke 57½.
Undervurderingen af skibene i Middefart lå således på 31,5 %.  Når dette overhovedet kunne lade sig gøre, må det skyldes, at ikke så få skibe, f.eks. i Norges-fart ikke på noget tidspunkt har været i København. Dette forklarer mangelen på målebreve i
Aalborg og andre steder med hyppig forbindelse nordpå.

Endnu mere nød man på Jyllands vestkyst godt af den lange afstand til København. I Ringkøbing nærmede fremgangsmåden sig
det overordentlig frække. Først foretog man målinger - "De Freede" sattes til 15 læster og "Haabet" til 16, men så syntes man at kunne skønne, at de på grund af alder, slitage etc, alligevel kunne sættes noget lavere. Dette meddelte den samlede magistrat til skibmåleren og man fandt det passende, at fartøjerne kunne være henholdsvis 10 og 13 læster. Der blev ikke opgivet aktuelle mål som begrundelse for denne procedure !

End værre i Hjørring tolddistrikt. I 1737 forklarer en tolder dèr, at skibsmåling, det havde han aldrig før hørt om, hvorefter han
måtte eftermåle et par fartøjer i Blokhus. Myndighederne fik efterhånden et godt øje til det nordvestjyske og i nabodistriktet Thisted kom det senere i århundredet til en sag, som kun kan skyldes, at tolderen simplethen i længere tid må have undladt enhver form for efterlevelse af påbudet om måling. En eftermåling af Laurs Sands skude på Thorup strand gav mere end en fordobling - før sat til 4½ læst, i 1751 forhøjet til 9¾ læst. Herefter rullede sagen, kontrolmålinger iværksattes af samtlige distriktets fartøjer ved Thorup strand, Tranum og Klitmøller samt også i Hjørring tolddistrikt.
Sjettedelsmoderationen forstyrrede imidlertid også her, for man kunne jo ikke lade kontrolmålingerne stå ved magt uden uretfærdige virkninger, så måleresultaterne indsendes til København, hvor skibsmåleren så regulerede nedad. Sjettedelmode-
rationen pr. korrespondance. Nettoresultatet blev for 25 sammenlignelige fartøjer en stigning på knap 28 %. Konklusionen på alt dette må være, at jo længere væk fra hovedstaden, des mindre kan man fæste lid til måleenheden kommercelæst - i det
mindste i tiden til over midten af århundredet.
Kommercelæsten udmærkede sig ellers ved at være defineret ens perioden igennem og blev målt på samme måde. Først i 1825
ophæves sjettedelsmoderationen og 5 år efter kom en ny og forbedret målemetode. - Hvor længe reformen af 1726 havde gunstige virkninger, er svært at vurdere. Som så mange andre administative tiltag - f.eks. indkaldelse af årlige skibslister - havde den sikkert kun virkning for en tid. Stadige indskærpelser af nødvendigheden af kontrol med målebreve fra den senere del af århundredet kan ikke tolkes som andet end godtgørelse af, at der på dette felt til stadighed har været visse muligheder for initiativrige skippere, omend skibsmålerens kontrol med tolderens beregninger må have sat visse grænser for, hvad disse kunne komme afsted med uden at bringes i knibe, som toldbetjentene i Thisted i 1750-erne.
At en del sportelindtægter (gebyrer) fulgte læstetallene kunne pege hen imod en økonomisk interesse for høje læsteangivelser fra tolderens side, men mange andre forhold kan have trukket den anden vej.

Endelig skal om kommercelæsten understreges, at den havde indbyggede svagheder. Når beregningen kun foretoges på grundlag af et længdemål, tre breddemål på dækket, hvortil tre dybdemål, havde følgelig selve skrogets form kun indvirken på
resultatet. I samtiden forekom da også klager over, at meget fladbundede, fyldige fartøjer slap relativt langt billigere end de mere "skarpe".
Forholdet vil have betydning, hvis skibsbygningen og handelsflådens typesammesætning ændredes væsentligt det 18. århundrede igennem.
 

Eksempler på måling af forskellige skibsstørrelser:
 
"Fortuna"
af Odense
"Lindormen"
af Mariager
"Chatharine"
af Grenå
"Laurs Sands"
af Thorup strand
skibstype Skib Krejert Skude Skude
længde 60' 2'' 57'10'' 45'3'' 44'6''
br.midt 16'8'' 16'9'' 15'5'' 13'4''
br. for 17'1'' 16'3'' 15' 13'8''
br. agter 14'9'' 15'6'' 14' 12'5''
dybde midt. 7'6'' 7'9'' 7' 5'5''
dybde for 7'10'' 7'10'' 7'4'' 5'5''
dybde agter 8'6'' 8'3'' 7'6'' 5'4''
Målt
år 1716 21 læster - - -
år 1720 - - 12½ læster -
år 1740 - 19 læster - -
år 1743 21 læster 19 læster 12½ læster -
år 1754 - - - 4½ læst, senere ændret til
9¾ læst, moderet til 8½ læst, efter
Sjettedelmoderationen

anm:
jfr. generelt Anders Monrad Møller:
Skibsmålingen i Danmark 1632 - 1867, H & S årbog 1974, side 16-47. Den der gengivne formel er fejlagtig. For et skib med to hele dæk skal den eksklusive omregning til kmcl. og sjettedelmoderationen rettelig være som følger. Een Amsterdamfod =
28,3133 cm.:

                            L x(B1 + B2 + B3) x (D1 + D2 + D3) + (H1 + H2 + H3) x 3
                                           3                          3                             3            x 4
                                                                          242½I "Instruction for Skibsmaalingen i Danmark" dateret General Toldkammer og Commerce-Collegium d. 7de  Juni 1838, omtales metoder til opmåling af forskellige skibe, f.eks. fiskefartøjer, træskibe, flodpramme, jernskibe mv.
I Danmark brugte man mere og mere det engelske målingssystem: B.O.M. = Builders Old Measurement. I England ændres målereglerne i 1836.
Den danske Skibsmaaling efter "Commercelæster" á 150 Kubikfod var gjældende, indtil Loven af 13de Marts 1867 indførte "Register Tons" à  91,59 Kubikfod = 100 Cubicfeet (2,83 kubikmeter) efter den engelske Maalemethode af 1854, hvilken i alt væsentligt blev antagen af næsten alle søfarende Nationer.

Kilde: "Fra Hjulskibenes dage"  1919, side 133


Kilder:
"Fra Galeoth til Galease" af Anders Monrad Møller
Gyldendals fremmedordbog
Politikkens betydnings ordbog
Ole Nørgaard

Tilbage til oversigt