Istjenesten  ved  Karrebæksminde/næstved havne

Etablering af Istjenesten

Afskrifter:


MINISTERIET  FOR  SØFART  OG  FISKERI
             (SØFARTSMINISTERIET)

København, den 7. November 1931                                                                                Journal nr. 2336/22
 
 

TIL  HAVNEBESTYRELSERNE
I  SAMTLIGE  PROVINSHAVNE MED
4 M. VAND OG DEROVER.    Idet Søfartsministeriet hermed fremsender nogle Eksemplarer af Bekendtgørelse af 28. Februar 1931 vedrørende Isbryd -
ningstjenesten skal man  -  under Henvisning til de i Bekendtgørelsen indeholdte Bestemmelser  -  udtale følgende:

    Som det blandt andet fremgaar af Bestemmelserne i Bekendtgørelsens § 1 bør Havne, der anmoder om Isbryderhjælp i Almindelighed oplyse, hvilke skibe, der ventes at ville indkomme til, eller er bestemt til Afgang fra Havnen, det forventede Tidspunkt for disse Skibes Ankomst henholdsvis Afgang, samt de paagældende Skibes Ladning (Art og Mængde).

    I Løbet af de siden Isbrydningsvæsenets Oprettelse indtrufne Isvintre er saadanne Anmodninger i adskillige Tilfælde indgaaet ikke alene fra vedkommende Havnemyndighed, saaledes som forudsat, men tillige fra de respektive Ladningsejere, Skibsmæglere eller andre, som maatte have Interesse i at opnaa Isbryderhjælp til Skibe. Det vil let forstaas, at saadanne talrige Henvendelser om Assistance til et enkelt Skib ikke alene bebyrder Ledelsen af Istjenesten med forøget og ofte ganske unød -
vendigt Arbejde og belaster Istjenestens Telefoner i meget høj Grad, men tillige kan give Anledning til Misforstaaelser, f.eks. i saadanne Tilfælde, hvor de fra forskelligt Hold modtagne Oplysninger ikke er samstemmende.

    Ministeriet har endvidere Erfaring for, at de Oplysninger, der ledsager Anmodningen om Isbryderhjælp, ikke altid er tilstrækkelige og navnlig ikke altid er fuldt korrekte. Det skal i saa Henseende anføres, at oplysninger om Skibes Afgang fra Havn eller forventede Ankomst ofte er endog meget unøjagtige, idet navnlig Tiderne for Afgang (hvadenten det drejer sig om Afgang fra fremmed Havn eller dansk Havn)  oftest opgives tidligere, end Afgangen faktisk finder sted. At saadanne utilstrækkelige eller ukorrekte Oplysninger i høj Grad besværliggør Arbejdet for Ledelsen af Istjenesten eller maaske endog kan give Anledning til Dispositioner, hvorved der ikke opnaas fuld Nyttevirkning af Isbrydermateriellet, behøver næppe nærmere Paavisning.

    Naar Søfartsministeriet har fundet at burde henlede Havnebestyrelsernes Opmærksomhed paa disse Forhold, skyldes det Ønsket om at faa tilvejebragt en Ordning, hvorved der skabes Mulighed for at undgaa de omhandlede Vanskeligheder i Fremtiden.

    En saadan Ordning vilde efter Ministeriets Opfattelse bedst kunne etableres derved, at hver enkelt Havn udpeger en dertil egnet, helst søkyndig Person ( f.eks. Havnefogeden), der overfor Ministeriet kan repræsentere ikke alene vedkommende havn, men tillige alle de Interessenter, der i denne Forbindelse maatte komme i Betragtning (Skibsredere, Ladningsejere, Mæglere, Speditører m.fl.). Den paagældende Person ( i det følgende for Kortheds Skyld betegnet som Havnefogeden) bør da samle alle Oplysninger om Skibe, der ventes til, eller skal afgaa fra Havnen, og videresende disse Oplysninger til Ministeriet i let overskuelig Form. (Det bemærkes i saa henseende, at Ministeriet paatænker at udarbejde Blanketter til dette Brug).
Endvidere bør Havnefogeden ved at aflytte de radiotelefoniske Meddelelser om Is- og Besejlingsforhold, som om vinteren udsendes fra Søfartsministeriet, holde sig ájour  med Isforholdende i de Farvande, hvorigennem Skibsfarten til og fra Havnen foregaar. Det skal i denne Forbindelse anføres, at Ministeriet med Hensyn til de i den fornævnte Bekendgørelses § 7 omhandlede radiotelegrafiske og radiotelefoniske Meddelelser om Is- og Besejlingsforhold ved Begyndelsen af hver Isvinter vil lade Havnefogeden tilgaa nærmere Oplysninger om disse Udsendelser (Tider, Bølgelængder m.v.).

    Havnefogeden forudsættes endvidere at optræde paa de interesserede Parters Vegne ved Fremsættelse af Anmodning om Isbryderhjælp og i det hele at være Samlingspunktet for de til Havnen knyttede Interesser i alle Forhold vedrørende Istjenesten (herunder at være raadgivende for Isbryderførerne med Hensyn til hvor og i hvor stor Udstrækning Isen i en Havn bør brydes).  Ved denne Ordning vil yderligere opnaas den meget betydelige Fordel, at Istjenestens Ledelse altid vil være paa det rene med, hvor den i paakommende  Tilfælde kan henvende sig for at faa nærmere Oplysninger med Hensyn til ventede eller sejlklare Skibe, ligesom Meddelelse fra Istjenestens Ledelse (f.eks. Raad og Anvisninger med Hensyn til Navigationen for de i Havnen værende sejlklare Skibe)  hurtigst vil kunne bringes til Kundskab for alle rette Vedkommende ved Havnefogedens Medvirken.
 

Afskriftens Rigtighed bekræftes.
NÆSTVED  HAVNEUDVALG, den 3. December  1931.

(underskrevet af)  A.M.Kristensen   (Borgmester i Næstved, Formand for havneudvalget).

Slut på afskrift


Afskrift:

NÆSTVED  HAVNEUDVALG                                                                                    J.nr. 2336/22
2. December  1931
 

    Under Henvisning til det høje Ministeriums Cirkulære af 7. ds.  angaaende Istjenesten skal man herved meddele, at man har udpeget Havnefoged P.Christensen, Karrebæksminde, til overfor Ministeriet at repræsentere de til Næstved og Karrebæksminde Havne knyttede Interesser i alle Forhold vedrørende Istjenesten.

    Det tilføjes, at Havnefogedens Telf. Nr. er:  Karrebæksminde 45, og at der kan opnaas telefonisk eller telegrafisk Forbindelse med ham som Regel hele Dagen.

P.H.V.

Ministeriet for Søfart og Fiskeri.

NÆSTVED  HAVNEUDVALG,  den. 3. december 1931 (underskrevet)  A.M.Kristensen (Borgmester/formand for Havneudvalget).

Afskrift slut.


Afskrift:

STATENS ISBRYDNINGS- OG ISMELDETJENESTE                                    København K. d.  13 Nov. 1937
Postadresse: Kristiansgade 12
Telegramadresse: ISKONTOR
Telefoner: C. 8697  og Statstelefon  138
 
 

Havnefogeden  Karrebæksminde

        Gennem en Aarrække har Havnefogeden i Karrebæksminde velvilligt været Observator for Ismeldetjenesten.

        Da man imidlertid har erfaret, at Havnefoged P.Christensen er afgaaet ved Døden, vil Ismeldetjenesten gærne anmode Dem som hans Efterfølger om fremtidig at ville udføre Observationstjenesten i Overensstemmelse med vedlagte Vejledning m.m.
 

(underskrevet af 2 personer, ulæseligt).

Afskrift slut.


Afskrift af håndskrevet svarskrivelse:

Statens Ismeldingstjeneste
Kristiansgade 12
København K.
 

        I besiddelse af Deres ærede skrivelse af 13 ds. skal jeg meddele at jeg er villig til at overtage forhv. Havnefoged P.Christensens hverv, som Observator for Ismeldetjenesten.
 

Karrebæksminde d. 15.11.37
P.Svarre Nielsen
Havnefoged
Konst.
Telefon Karrebæksminde  45.
 

Afskrift slut.


Jobbet som Observatør for Ismeldetjenesten, bliver stadig varetaget af havnefogeden i Karrebæksminde. Følgende personer, alle ansat ved Karrebæksminde/Næstved havne/bro, har været Isobservatører:

P.Christensen (den første)
P.Svarre Nielsen
Kaj Hellebjerg
Gert Christensen
Rainar Jokela
Ole Andersen (nuværende, feb. 2002).

Tilbage til  oversigt