"Ires"  -  2-mastet skonnertbrig (Brigantine)
 

Historien om skonnertbrig  "Ires"  forlis  på  Venegrunden, Smålandsfarvandet.


2-mastet skonnertbrig

"Ires" blev bygget hos skibsbygmester T.G. Litangen, Kragerø, Norge, i 1878. Skibet blev bygget af eg og fyr, med følgende dimensioner:

            Bruttotons:  201
            Nettotons:  174
            Dødvægt:   300 tons
            Dybgang:   ca. 3,7 meter
Skibet blev bygget til Skibsreder C.Børresen, Kragerø, skibet blev døbt: "Bonus", skibets kaptajn: O.Hansen. Fra 1886 står kaptajn O.Hansen som reder, Kragerø.
1896 - 1898 ejes "Bonus" af Bernhard Johnsen, Kragerø.
1899 ejes "Bonus" af  a/s Bonus, v. S.Danielsen, Kragerø.
I marts 1900 sælger Bernhard Johnsen, "Bonus" til Skillinge, Sverige, pris: 12.000 kr. Skibet er solgt til et partsrederi, hvor Købmand Palle Edvard Peterson (med 2/52 part) udpeges som korresponderende reder, kaptajn bliver Alfred Persson, Östra Hoby, med en andel i skibet på 12/52-dele.
I forbindelse med flagskifte, fra Norsk til Svensk, bliver "Bonus" omdøbt til "Ires". I  forbindelse med flagskifte, navneændring, kan man stille sig spørgsmålet, om navnet "Ires" er skrevet / registreret med den Skånske dialekt for "Iris" der udtales: "Ires" !
I de svenske assurancebøger anvender man både "Ires" og "Iris" i forskellige sammenhænge, men officielt var skibsnavnets stavemåde: IRES.
I 1917 dør Købmand / reder Palle Edvard Peterson, her efter står skipperen Anders Olsson, Kvarnsby, som ny hovedreder.

Da skibet blev indført i svensk skibsregister, er følgende anført:
 
Skibstype: Skonnert
Call sign.:
Kontrol nr.:
J L F C
3609
brt.: 208,15
loa.: 30,98 m.
br.: 7,4 m.
dbg.:
Byggemateriale:
3,02 m.
eg og pitch pine

"Ires" var hjemmehørende i Skillinge, Sverige (mellem Simrishamn og Ystad) fra marts 1900 til hun bliver solgt i januar 1920.
Skonnertbrig "IRES" kom under dansk flag i Januar 1920, da det blev opgivet på Sprogø Østerrev, hvor det var strandet.

Skibet havde en pæn størrelse efter datidens målestok, man har kendskab til, at skibet har været beskæftiget med sejlads på de amerikanske kontinenter. I disse farvande kan der være mange overraskelser, f.eks. tyfoner, uopmålte farvande, pirater og ej at forglemme, alle ubeskyttede skibes mareridt: pæleorm, de stortrives her i de temperede vande.
Når nu "Ires" alligevel bliver 42 år gammel, da hun forliser på Venegrunden, kan det have 2 forklaringer, enten har skibet været godt beskyttet af kobberforhudning eller også er der ofte skiftet borde i skibet.
Da "Ires" blev bygget, var det som rent sejlskib (der kom aldrig motor i "Ires"), sikkert for at holde omkostningerne nede, kan det være tvivlsomt, om man har ofret en Kobberforhudning !
Til gengæld var det meget almindeligt, at "langfartssejlerne" ofte lå oplagte i deres respektive hjemmehavne, det meste af vinterhalvåret og da Norge som bekendt er godt forsynet med (billigt) træ, er det en oplagt mulighed, at man løbende har "levetidsforlænget" skibet løbende under dets vinterhi i Sydnorge !

Grundstødningerne, i Danmark

I november 1919 afgik skonnerbrig "Ires" fra en Østersø-havn, med en ladning træ, skibet var bestemt for Vejle.
"Ires" kommer dog ikke længere end til Sprogø Østerrev, hvor det strandede medio November. Man opgiver åbenbart at gøre noget videre ved skibet, det var jo en ældre "dame".
Et konsortium i Korsør, bestående af Skibsreder R. Einer Petersen, Direktør V. Aaberg, Kaptajn H.P. Petersen og Hotelejer Hasle, køber skibet "as is", (som det henlægger) for 25.000 DKR.
"Ires" bliver herefter slæbt af grunden og gik til Vejle for oplosning af sin trælast. Senere bliver skibsreder R.Einer Petersen`s slæbebåd, "Korsør" sendt til Vejle, hvor den i februar måned slæber "Ires" til værft i Svendborg. Eftersyn osv. er tilendebragt i sidste halvdel af februar 1920, skibet bliver optaget i "Danmark Skibsliste" 1921 med følgende oplysninger:
 

Kaldesignal: N B P Q
Kontrol nr.: K 44
Skibsnavn: IRES
Kaptajn: V. Nissen
Skibstype: Skonnertbrig
Byggested: Kragerö, (Sydnorge, red.)
Byggemateriale: Fyr og eg
Byggeaar: 1878
Dybgang: 11.9 fod (ca. 3,7 m., red.)
Bruttotons: 201
Nettotons: 174
Dw.: 300
Rederi: R.E. Petersen, Korsør

Alt taget i betragtning, så har konsortiet i Korsør nok lavet en god forretning, idet firmaet Aaberg og Nissen havde flere andre skibe i søen, bl.a. en bugserbåd "Korsør" og "Flora" m.fl. der kunne indsættes ved ved bjærgningen af "Ires" på Østerrevet.

Den 25 februar 1920 ankommer "Ires" til Korsør, fra værftet i Svendborg, og er fragtsøgende. Den 14 juni 1920 afgår "Ires", med kaptajn Nissen om bord, fra den engelske kulhavn: Seaham (syd for Newcastle), lastet med 275 tons kul, bestemt for Nykøbing Falster. Skibets sidste rejse er påbegyndt !

Det meste af rejsen foregår tilsyneladende uden problemer, man kommer i nærheden af  Venegrunden, (ca, 5 sm. vest af Knudshoved) her afventer man sikkert et gunstigt øjeblik, for at passere Skellerev osv. på vej til Nykøbing Falster.
Vejrmeldingen fra Næstved Tidende, fredag den 25 juni 1920. Udsigt: Vestlige vinde. Upaalideligt, temmeligt køligt vejr.
I afventen på at anduve Skellerev, trækker der pludseligt et kraftig tordenvejr op, der får katastrofale følger for "Ires", man bliver simpelt hen overrasket af vejret, inden man får reageret (skibet var uden motor) er det strandet på Venegrunden.

Næstved Tidende 26. juni 1920
En Stranding i Karrebæksmindebugten
Natten til Fredag er Skonnert "Ires" fra Korsør, paa rejse fra England til Nykøbing F., med gaskul strandet paa Venegrund, ca. 1½ mil udfor Karrebæksminde. Nogle Fiskebaade gik straks ud for at assistere, men da skibet stod ret haardt, tilkaldte Kaptajnen Switers Assistance.
Firmaet Aaberg og Nielsen, Korsør, der ejer skibet, har imidlertid selv en lille Damper, som det straks sendte til hjælp.
Samtidig snkom nogle Lægtere, og man begyndte at losse de ca. 300 tons Kul over i disse.
Da Switers Damper "Bien" ankom, blev den straks sendt tilbage. Skonnerten er ret gammel. Da det blæser stærkt, er forsøgene paa at slæbe den af grunden ikke lykkedes.
Hvorledes grundstødningen er sket vides endnu ikke, men en antagelse gaar ud paa, at Styrmanden har taget fejl af Fyrvinklerne.

Korsør Avis, mandag 28 juni 1920
Skonnerten "Ires" er bleven vrag.
Den paa Venegrunden ved Karrebæksminde strandede skonnert "Ires" af Korsør er nu bleven vrag.
Af kullasten, der var bestemt til Nykøbing F., og som var paa 275 tons, er ca. 135 tons bjerget og indbragt til Nykøbing af tre smaaskibe, som Firmaet Aaberg og Nissen havde afsendt herfra til strandingsstedet.
"Ires" var paa 300 tons; den tilhørte et selskab, bestaaende af Skibsrheder Einer Petersen, Direktør Aaberg og Hotelejer Hasle.

Næstved Tidende, tirsdag 29 juni 1920
Strandingen paa Karrebæksminde-Bugten.
Den paa Venegrund Fredag Nat strandede Korsør-Skonnert "Ires" er nu fuldstændig Vrag, og i løbet af nogle Dage vil den rimeligvis komme til at ligge under vandet. Det er lykkedes at redde det meste af lasten om Bord i Lægterne, og i løbet af Tirsdagen arbejdede man paa at faa Rigning, Tovværk o. lign. bragt om bord i Motorbaade. Skibet er ca. *) 26 aar gl. og menes at være ret godt forsikret.
 
 

Næstved Tidende, mandag 5. juli 1920
Kan "Ires" bjerges" ?
Assurandørerne i den paa Venegrund ved Karrebæksminde strandede skonnert "Ires", har nu sat sig i bevægelse for at faa skibe til at bjerge vraget, der som bekendt er opgivet af rhederne.

Korsør Avis, lørdag 11 september 1920
Vraget af Korsør-skonnerten "Ires", som for et par maaneder siden sank ved Karrebæksminde, blev ved Auktionen forleden solgt til Fisker Martens, Karrebæksminde, for  670 kr.  Han vil prøve at bjerge resten af kulladningen i vraget.
Avis citat slut.

I 1920 køber fisker Carl Martens som nævnt, resterne af "Ires" mv., ålekvasen "Minerva" der var i Martens eje, bliver indsat som en slags bjergningsfartøj. "Minerva" slæbte en gammel pram ned til "Ires", hvor man via det ombordværende krøbelspil, lossebom mv. fik monteret en grab, hvorefter man fik bjerget en del af kullasten, samt alt hvad der kunne frigøres fra vraget. Flere ting fra "Ires" ses stadig i Karrebæksmindes "bybillede", f.eks er hoveddøren i Alleen 37 (tilhørende Jens Ditlevsen, 2001) fremstillet af een af masterne på "Ires".
Det fortælles, at "Ires" på en af sin amerika-rejser, havde haft et mast-havari, man fik denne mast udskiftet med noget stærkt, holdbart og synligvis Pitch Pine. Denne mast blev bjerget, skåret op og sat sammen til en prægtig hoveddør.  I hoveddøren har kunstneren Hans Thirslund, udført et elegant træskærearbejde, forestillende et stiliseret sejlskib, en blanding af en hanseatisk Kogge og en Middelhavs Karrak, omkranset af udskåret tovværk, på hver side er angivet det år huset er opført: anno 1924. Over hele motivet, i en halvbue, er udskåret følgende: *Albert Ditlevsen 1924*.

Yderligere en dør skulle være fremstillet, til ejendommen Karrebækvej nr. 993-995, denne dørs skæbne er ukendt.

I baghaven af Alleen 39 (Fisker Knud Martens) findes Gangspillet, med plads til 6 spager, fra "Ires", drivakselen er nedgravet og toppen af gangspillet står som et maritimt klenodie i haven, til minde om en svunden tid.

I "Christian Sørens havn", hvor fiskerne Carl og Knud Martens (hvis far købte vragte af "Ires") har en del af deres redskaber mv., her findes et krøbelspil fra "Ires", dette spil var hånddrevet og finder anvendelse til flere formål, bl.a. lastning, losning, forhaling, hejsning af sejl osv.  Spillet blev anvendt indtil slutningen af 1990-erne, til optagning af fartøjer.
Et krøbelspil er simpel af konstruktion, men én mand kan alligevel, via spillet, yde den samme kraft som 12- 14 mand kan trække på een tamp.

Og ikke mindst af alt, så findes navnebrædtet fra "Ires" endnu, dette navnebrædt satte mig igang med at søge på oplysninger om dette navn og historien om, hvordan det var endt på denne gavl i Karrebæksminde.
Navnebrædtet fra "Ires" findes på nordsiden af redskabsbygningen, tilhørende fiskerne Martens og nabo til røgeriet i Karrebæksminde.
Underparten af navnebrædtet mangler, det har måske været skåret over, da "Ires" skiftede hjemsted til Korsør, man kan sagtens forestille sig, at der har været plads under navnet til dets nye hjemsted.

xxxxx
Gangspil    (ex. "Ires")                                 Krøbelspil (tilgroet) (ex. "Ires")

xx

                         Hoveddør af træ fra "Ires"                 Stokanker fra "Ires", placeret ved Martens Røgeri i Karrebæksminde
 
 


Fiskerne Carl og Knud Martens, Karrebæksminde

*)
Skibet blev 42 år gammel !

Omkomne ved strandingen: ingen oplysninger om dette, sandsynligvis en "god" stranding !

Kilder:
"Fra sejl til diesel", III
Statsbiblioteket i Aarhus
Nykøbing Falster Bibiliotek
Korsør Avis
Næstved Tidende
Carl og Knud Martens
Richard Carlsen Næstved (Richard Carlsen var ombord i "Ires" flere gange, da man skulle bjerge mest muligt fra vraget)
Torsten Hagnéus, Sverige
Redigering og foto: Ole Nørgaard