Christian Sørens havn

Matr. nr.: 21 m,  ca. 5300 kvm.,  Fiskerlodden nr. 32  Karrebæksminde

Fra "Christians Søren havn" ved Karrebæksminde. Opkaldt efter grundlæggeren af havnen: Frederik Christian Sørensen, kaptajn, Tællingskontrollør, skibsbygger m.m.

Hvem var Christian Søren ?

Christian Søren blev født i Karrebæk sogn,28.1.1818, hans forældre var Lods og gårdmand Lars Sørensen og Anna Marie Eriksen, boende på Enø. Christian Søren blev døbt: Frederik Christian Sørensen. Han var den 2.ældste ud af en søskendeflok på 12, Poul Rasmus, Frederik Christian,Ernst Adolf, Niels Lauritz, Carl Ludvig, Ole Julius Gottlieb, Vilhelm Borgen Fabricius, Ane Caroline Elisabeth, Wilhelm Born Fabrisius, Louise Emilie, Eduard Theodor og Marie Kirstine Hermine Sørensen.
Lods Lars Sørensen flytter ind i lodsboligen (Alleen 36), ca. 1834.

Frederik Christian Sørensen bliver den 10. 2. 1842, gift med Johanne Petrine Petersen, født 10.2.1817 på Thurø, de bliver gift på Thurø, på Johannes 25 års fødselsdag.

Examineret som skibsfører af Københavns skipperlaug, den 3.5. 1834, 16 år gammel, løbenummer: 13565

De fire brødre, Frederik Christian og Ernst Adolf, Niels Lauritz og Edvard Theodor Sørensen går alle søvejen i deres tidlige ungdom, for senere at blive skippere,Lodser og redere på egne fartøjer.
Disse fartøjer sejlede hovedsagligt parketfart i mellem Næstved og København, herunder i den såkaldte brændesejlads.
Lods Lars Sørensen stod for en del køb og salg af brændet, der kom ned fra Tystrup/Bavelse søerne, via pramme på Den Danneskioldske Kanal.
Afstikkere til nabolandene, med bl.a. korn fra oplandet, støder man også på.

I midten af 1800-tallet begynder man at bygge flere huse i Karrebæksminde, hertil skal der bruges kalk og mørtel. Og da man i
Fakse netop er begyndt at bryde kalk, øjnede Christian en forretning.
På returrejserne fra København til Næstved/Karrebæksminde, lå det lige for at gå ind til Fakse Ladeplads og fylde skibet
med kalk.
Der var dog den hage ved projektet, at Næstveds købmænd på et langt tidligere tidspunkt ( 31.10.1837), havde fået en kongelig tilladelse, hvor det  tillades nogle købmænd fra Næstved, i magasiner i Karrebæksminde, at oplægge tømmer,
mur og teglsten, kalk, stenkul, jern, tjære og salt og at sælge disse varer en gros.

For at omgå denne tilladelse, skulle man så åbne en privat havn, på en privat grund, der i Karrebæksminde ikke hørte under Næstved havnekommission (matr. 60, ca. 100 tdr. land af Longshave).

I 1839 udstykkes der ca. 114.000 kv.m jord fra matr. 21, hørende under Saltø gods, til 5 Lodder, området blev kaldt Karrebæk mark, de første ejere af lodderne er følgende, regnet fra nord mod syd: matr.21b Skibsmægler Jens Jørgen Hornbegh,  21c  Ernst Adolf Sørensen (Christians broder),  21 d  Frederik Christian Sørensen,  21e  Lods Lars Sørensen, fader til Ernst og Christian, 21f  Skipper Adolf Eriksen. ( Lods Lars Sørensen er gift med Adolf Eriksens søster: Anne Marie Eriksen).
De fem Lodder er i dag udstykket til lidt over 100 parcelshusgrunde.

Da familien Sørensen råder over 4/5-dele af Karrebæk mark, og området lå  uden  for det område, hvor Næstved købmændene havde den kgl. bevilling, var sagen klar.
Der blev på Christian`s matr. 21d, gravet/etableret en lille havn, ud til den dybe naturlige rende, en kalkovn blev bygget, på området.
I "Mercantilcalender for 1869", omtales under industrivirksomheder i Næstved et kalkbrænderi, der lå i Karrebæksminde, og Kalkbrænder F.C.Sørensen reklamerede med friskbrændt Fakse steenkalk.

I 1869 indkøber Christian Sørensen, et dampfartøj fra Gøteborg, dampslæberen hedder "Hekla" på 3,75 c.l. (ca. 7,5 brt.) og en dampmaskine på 4 Hk. Der tilbydes slæbning af pramme, 1 skilling pr. tønde sæd, såfremt vejret og strømmen tillader dette.
Endvider tilbydes følgende:  Dampskibet "Hekla" , udgang fra Næstved til Karrebæksminde, hvis vejret tillader det, hver tirsdag, torsdag, søndag eftermiddag kl. 3. I tilfælde af ugunstigt veir bortfalder touren.

"Hekla" var for lille, både i størrelse og maskinkraft, derfor blev skibet solgt i 1872.

Frederik Christian Sørensen har ført følgende skibe:
 
Skibsnavn                      Skibstype                                                       Periode Ejerforhold
"Herluf Trolle" Topsejlskonnert 1852-56 Partreder
"Reedtz Thott" Skonnert 1856-57 Partreder
"De To Søstre" Skonnert (Københavnsfarer) 1858 Partreder
"Petrine" Skonnert 1867-73 Eneejer
"Birgitte Gøye" 2-mastet fore and aft skonnert 1875 Partreder

Ovennævnte skibe er alle bygget i Karrebæksminde, man kan ikke afvise, at flere kan være bygget i "Chr. sørens havn", fra skibslister står Frederik Christian Sørensen, som bygmester af "Birgitte Gøye", de øvrige blev bygget af den navnkundige og iderige skibsbygmester Lars Hansen, der havde part i de fleste skibe han byggede i Karrebæksminde.

Det fremgår ikke, om Christian selv sejlede med dampslæberen "Hekla", hans broder har ført følgende skibe:
 
 
"De Seks Søskende" Jagt 1853-55 Eneejer
"Frederikke"   (Københavnsfarer) Jagt 1855-60 Eneejer
"Isis" Skonnertbrig 1864 Partreder
"Mester" Slup 1865-69 Eneejer

Ernst Adolf Sørensen går senere i land og bliver mægler og vognmand.

På et tidspunkt har Christian Sørensen også været lods i Karrebæksminde. På sine ældre dage var han så anset i Sognet, at han fik hvervet som Tællingskontrollør i Karrebæk sogn.

Kirkeskib

I 1844 bygger Frederik Christian Sørensen, en model af et famileskib, modelskibet får navnet "Lodsen", opkaldt efter hans fader Lars Sørensen. Skibet bliver indviet til kirkens ejendom, februar 1844, af pastor Münter.
I februar 1856 bliver "Lodsen" istandsat, af bygmesteren Fr. Chr. Sørensen.

Frederik Christian Sørensen blev gift med Johanne Petrine Petersen, de fik børnene: Herluf Trolle (1852), Johannes Lauritz (1854) og Niels Lauritz Sørensen (1856).

Man kan stadig se Frederik Christian Sørensens ejendom, den ses fra Karrebækvej ud for Skipperlodden, et stort gult hus med årstallet på sydgavlen: 1848.

I en alder af 68 år, dør Frederik Christian Sørensen, den 18 maj 1886 på Præstø Amtssygehus i Næstved

Chr. Søren og Petrine, fik følgende børn:
1.    Jens Christian Sørensen
2.    Peter Wilhelm Sørensen Westborg
3.    Laura Marie Sørensen
4.    Carl Ludvig Sørensen
5.    Herluf Waldemar Sørensen
6.    Johannes Lauritz Sørensen
7.    Niels Laurits Sørensen
 

Ny ejer af Chr. Sørens havn

Omkring 1883 kommer fiskeren Robert Carl Joachim Martens, født i Gristow Pommern 1856, til Karrebæksminde. Robert
udbygger et større fiskeri. Han gifter sig med Thora Emilie Camilla Bønnelycke, Kanehøj ved Eggeslevmagle(Skelskør sogn). De får børn: Carl Robert Johan, Robert Christian Ferdinand, Clara Christine Louise,  Emilie Irene Augusta, Valdemar Reinholdt Hermann, Irene Hermine Marie, Hermann Charles, Clara Augusta Ida og Emilie Valborg Johanne Martens.

Fiskeriet gik godt og forretningen eksporterede/importerede bl.a. ål, saltede sild mmm., i 1914 køber Robert  Martens så "Christian Sørens havn" i kompagniskab med sønnerne Carl R.J. Martens og Robert Chr. F. Martens, havnen er stadig i familie Martens eje.
Prisen var 2.500 kr., havnen har sikkert været i en slet forfatning, idet man ofre 50 kr. på uddybning, bøgepæle 48,59 kr., egepæle 34,16 kr. og et hjulbor til 12 kr.
Iøvrigt var der udgifter til Landmåleren og korttegning på 135 kr.
 

Fiskerfamilierne Dibbert (kom fra Eckernförde ca. 1840) og Martens, tilførte områdets fiskere ny viden om moderne fiskeri.
Det kan nævnes, at man fra Karrebæksminde bl.a. eksporterede saltede sild, til De Dansk Vestindiske øer.

Med henvisning til de tidligere Dansk Vestindiske øer, kan det nævnes, at en sømand ved navn Wilhelm Gandrup, født
1840 på St. Croix, boede i Karrebæk sogn 1870.

Fotoserie fra Christian Sørens havn

(3 første foto, analoge, resten digitale foto)

©
bradespil fra "Ires" tv.                                                           "Betty" tv.     "Else" i midten  og  m/y "Clipper" th.
© 
Det "skæve" hus           før                                              Det "skæve" hus           efter

©
x
©
x
©
x
©

Alle foto: Ole Nørgaard

tilbage til oversigt