Bropenge

Bropenge ved Store Bro (Fønix-krydset) i Næstved

Store bro i Næstved har været opført/hovedrepareret flere gange. En Store Bro nævnes første gang i år 1420.

I år 1769 var broen i så dårlig forfatning at en ny skulle bygges. Et københavnsk firma opførte broen af hugne kampesten, 4 alen lange ( ca. 2,4 m.) og 6 alen brede (ca. 3,7 m.).
Vandsluget under broen, mellem bropillerne, blev kun 15 alen ( ca. 9,3 m.).

I oktober 1769gjorde de eligerede (valgte) borgere afregning med håndværkerne. Udgifterne ved broens opførelse blev
1468 rdl. ( 2.900 kr.), et meget stort beløb i forhold til byens ordinære årlige budget, der var på godt 1000 rdl.

For at få dækket sine udgifter, sendte man ansøgning om opkrævning af Bropenge  ved passage af Store Bro.

Den 12. januar 1770 svarede kongen (Christian VII), at byen for et tidsrum af 10 år måtte opkræve følgende bropenge:

4 skilling for en karet (ca. 8 øre)
2 skilling for en almindelig vogn (ca. 4 øre)
1 skilling for en hest, en ko eller en stud ( ca. 2 øre).

I 1780 udløb tilladelsen for opkrævning af bropenge, der blev sendt en ny ansøgning til kongen om opkrævning af bropenge. Dette blev tilladt for en ny periode af 5 år.
I 1785 udløb 2.periode for opkrævning af bropenge, byens Raad ansøgte atter kongen om opkrævningen af bropenge. Denne gang fik man ingen bevilling til opkrævning af bropenge.

Tilbage til oversigt