Åen, havnen og kanalen

                              
 

Næstved havn

Næstved havn var i middelalderen en af de nordtyske Hanse-købmænds vigtigeste havne. Men efterhånden som Hansaens magt blev mindre og mindre så faldt trafikken på Næstved også.

Der var også to andre forhold, der betød faldende trafik. Det var Susåens tilsanding og skibenes stadig større dybgang.
Derfor blev købmændene i Næstved efterhånden nød til at lade deres skibe laste og losse deres varer ved Mindet, åbningen til havet mellem Longshave og Enø. Og dernæst føre varerne frem og tilbage ved hjælp af pramme.

Åen sander til

I 1796 var det rent galt. For Susåen var nu så mudret til, at selv pramme havde svært ved at komme frem. Flere af dem blev beskadiget så købmændene led store tab.
Der var kun en løsning på problemet. Der måtte anlægges en ny havn ved Lungshave, og der skulle graves en ny kanal gennem Longshave, der ejedes af Saltø gods.
Men ingen ønskede at spytte penge i projektet, før godsejeren på Næsbyholm og Bavelse, Overdirektør for Gisselfeldt, amtmand over Præstø amt, greve Christian Conrad Sophus Danneskjold-Samsöe, gik ind i det.
Greve Danneskjold-Samsöe til Næsbyholm havde stor interesse i at få anlagt en ny kanal og havn, idet han kunne bruge den til at få fragtet korn og brænde fra de midtsjællandske områder ud til kysten, så han kunne få solgt det i København og udlandet.
Den ny kanal påbegyndtes i 1806, men forsinkedes undervejs af, at Englænderne i 1807 angreb Danmark.

Den nye havn

Kanalen og havnen stod færdig i 1812, og nu begyndte problemerne først for alvor. Borgerne klagede over at havnen var blevet så dyr, at byen havde svært ved at betale renterne. Godsejeren klagede også. For de syntes alle at taksterne var for høje.
Efterhånden viste det sig dog at pengene havde været givet godt ud. Skibsfarten på Karrebæksminde steg, så økonomien bedredes år for år, og i 1854, da åen igen uddybes, var der ingen vanskeligheder med at få kommunalbestyrelsen til at garantere for udgifterne.
Når man ser på byens indbyggertal, så viser dette sig tydeligt, at havnen i Karrebæksminde var en succes.
I 1824 boede der 1600 indbyggere i Næstved. Et tal der blev fordoblet frem til 1854. Hvorved byens omsætning også øgedes, f.eks. udførtes der i 1828: 37.000 tønder korn, hvor der i 1856 udførtes ca. 110.000 tønder korn, hvilket svarer til f.eks. 1100 tons hvede. (en tønde korn er ca. 139 liter, stuvefaktor for hvede er 1,40 kubikmeter til een ton).
Disse korntransporter kom langt omkring, bl.a. til England, Norge, Holland, Bremen, Preussen og Hamborg.
Men der foregik også en stor import til såvel købmændene som til Næstveds industrier, idet der indførtes salt, kaffe, vin, rom, trævarer, manufaktur (tøj), jern og kul.

Ny utilfredshed

Efterhånden som trafikken på Karrebæksminde steg, så steg også utilfredsheden hos købmændene og industriejerne. For det betød forøgede omkostninger for dem, når varerne skulle omlæsses fra skib til pram. Og dermed faldt deres konkurenceevne på de internationale markeder. Derfor gik man i 1884 i gang med at undersøge, hvad det ville koste at få gravet en ny kanal, der kunne føre de havgående skibe helt ind til Næstved.
Dog viste det sig at blive alt for dyrt, så planerne skrinlagdes indtil videre, og man begyndte at undersøge andre muligheder.
Næstved Tidende startede således i 1896 en kampagne for at få udbygget havnen i Karrebæksminde samtidig med, at man skulle bygge en jernbane fra Næstved til Karrebæksminde, så man ved hjælp af denne kunne få godset fragtet hurtigt og billigt frem og tilbage.
Den ny jernbane til Karrebæksminde nåede endog så langt, at Staten lovede at give en millionbevilling, hvis projektet blev ført ud i udført.
Dog døde disse planer efterhånden hen, og man koncentrede sig i stedet om kanalen, og fandt i 1921 frem til mange forskellige planer med priser fra3 - 12 millioner kroner. Men nu kom der i løbet af de næste adskillige år adskillige prisfald. Så det projekt, man ønskede, faldt fra 8 mill. kr. til 4 mill. kr., og da havnen i Karrebæksminde trængte til at udvides for 1,5 mill. kr., så fandt byrådet det klogest at vedtage det nye store havneprojekt, den 27.10. 1930.

Fra Næstved Tidende, den 28.10.1930: Næstved byraad vedtog i aftes kanalplanen. Sagen anbefales fra alle sider.

Pramning

De varer der skulle fragtes frem og tilbage mellem Næstved og Karrebæksminde, måtte omlades til pramme. Og disse pramme var ikke særligt sødygtige. Drillede vinden, og det gjorde den tit, så kunne man blive nødt til at fortøje prammene ved de pæle, der var anbragt med regelmæssige mellemrum, disse pæle blev også kaldt for brændevinspæle.
Ind til Appenæs foregik pramningen fra åkanten. Oprindelig havde man brugt heste, men fra 1856 brugte man "trækmænd" som trækdyr.
Det var en stor fordel for havnevæsenet, at man i 1892 anskaffede en dampbugserbåd, bygget i Gøteborg samme år, det fik navnet "Susaa", samtidig med at man overtog alle de private pramme. Man havde tidligere, på privat initiativ, forsøgt sig med dampdrevne/hjuldrevne bugserbåde, s.s."Dragen" og h.s "Hekla", maskinkraften var for lille og begge fartøjer led en økonomisk død.
Efter at traffiken på havnen fra 1912-1917 steg fra 28.000 tons til ca. 80.000 tons blev man nødt til at anskaffe en endnu større slæbebåd. Dampbugserbåden "Enø" blev bygget i Martenshoek i Holland i 1914.
Efter 1.verdenskrigs afslutning i 1918 faldt tonnagemængden, og havnevæsenet blev nødt til at skille sig af med s.s. "Susaa".
"Susaa" blev solgt blev solgt til Aalborg i 1939 og fik navnet "Goliat II".
"Enø" fik sin dampmaskine udskiftet med en Alpha diesel-motor i 1953. I 1979 var "Enø"s skrog så nedslidt, at isbrydningen denne vinter tog så hårdt på hende, at den måtte ophugges. Et nyere aluminiumsstyrehus, maskinen mv. blev overflyttet på et
nybygget fartøj, i Sakskøbing, denne bugserbåd/isbryder blev leveret i december 1979 og fik navnet "Enø". Dette fartøj er stadig i brug for Næstved havnevæsen (1999).

Kampen om havnen

Efter at projektet var vedtaget i byrådet den 27.10.1930 blev sagen sendt til ministeriet for offentlige arbejder. Her godkendtes projektet. Dog havde ministeren et forslag, idet man opfordrede Næstved kommune til at optage forhandlinger med De Forenede Papirfabrikker.
For ministeriet var klar over, at hvis havnen skulle løbe rundt, så måtte man sikre de størst mulige indtægter til den nye havn.
Her begyndte tovtrækkeriet. For hverken Papirfabrikken eller Næstved kommunes havneudvalg ønskede at komme med det første udspil. Alle var nemlig klar over, at de indrømmelser man gav nu, kunne blive dyre senere hen. Man kom derfor ingen vegne.
Forhandlingerne gik så trægt, at stadsingeniøren ikke troede på, at et resultat kunne opnås, hvorfor han udarbejdede et helt nyt projekt uden nogen ny havn i Næstved.
Om det var projektet, der gjorde udslaget, vides ikke. Derimod kom der i 1932 realitetsforhandlinger i gang, idet papirfabrikkens direktør i samarbejde med stadsingeniøren udarbejdede et udkast til en overenskomst mellem Næstved havnevæsen og papirfabrikkerne.
Denne overenskomst godkendes af alle parter og projektets detaljer blev nu udarbejdet, så kanalbyggeriet kunne begynde i 1935.
Papirfabrikken fik nu de arealer den skulle bruge, så fabrikken og dens område kunne indrettes bedst muligt. Samtidig hermed fik kommunen de ønskede garantier fra papirfabrikken, hvorved projektets økonomi blev sikret.

En havn bliver til

Det var et kæmpeingeniørarbejde at bygge en ny havn så langt inde i land. Arbejdet krævede, at man flyttede 2.300.000 kubikmeter jord, og det kunne have udryddet størstedelen af den sjællandske arbejdsløshed igennem mange år, hvis arbejdet skulle have været gjort med håndkraft. Men det blev i stedet udført med to af datidens største gravkøer, der hver kunne fylde tyve 2 kubikmeter tipvogne på to minutter. Og når arbejdsdagen for disse maskiner var 16 timer, så blev det til en del i løbet af en dag.
Al den opgravede jord, der ikke skulle bruges andre steder, blev ved hjælp af pramme sejlet ud til Stenbæksholm og anbragt i den inddæmmede "Pouls Vig", ved Fjordgaardens marker. Denne inddæmning blev på 50 tdr. land, dvs. ca. 300.000 kvadratmeter.
Den nye havn trak mange virksomheder til sig. Så dèr, hvor der i 1935 havde været en kæmpemæssig industriudstilling på Præstegaards-jordene ovre i Lille Næstved, lå der få år senere en af nordeuropas størst papirfabrikker, samt en mængde mindre industrier, der alle kunne se deres fordel i beliggenheden så tæt ved havnen.
Derfor var denne del af Næstved een stor arbejdsplads, også i tiden efter havnen stod færdig i 1937, for nye industrier blev ved med at komme til, efter at havnen den 3. juni var blevet forevist for pressen.
Havnens officielle indvielse skete først året efter, ved at kongeskibet "Dannebrog" sprængte en udspændt silkesnor, den 21. maj 1938.

Tilbage til oversigt