ReturGeneralforsamling 2022


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generalforsamling 2022

 Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Formandens beretning 2022

 

Sidste år holdt vi generalforsamling i september på grund af corona og covid-19.

I år er vi sluppet ud af coronaens jerngreb og kan dermed holde generalforsamling i henhold til vore vedtægter, og derfor er vi samlet her i april måned. Det betyder, at beretningen dækker 7 måneder. Den må derfor nødvendigvis blive lidt kortere end sidste år, men hvem skulle protestere over det?

Vi har arbejdet med en fuldtallig bestyrelse siden sidst, dvs. 7 bestyrelsesmedlemmer, suppleret med 2 fuldt arbejdende suppleanter.

Bestyrelsen har efter konstitueringen 07.09.2021 bestået af følgende:

·       Peter Christiansen, formand

·       Henriette Schøn, næstformand

·       Sonja Hansen, kasserer

·       Palle Birk Hansen, sekretær

·       Inge-Lise Frost

·       Lise Møller

·       Ralph Asmund

Suppleanter:

·       Willy Christiansen

Frank Sørensen

 

Bestyrelsen har i de 7 forløbne måneder holdt 9 møder inklusive sidste års generalforsamling med konstituerende møde. Der foreligger referat af alle møder på hjemmesiden.

 

Håndværkergruppen

Har haft travlt som sædvanligt.

Der er løbende ført tilsyn med bygningen, som har fået en del reparationsarbejde udført.

Listen over udførte opgaver omfatter:

Nyt udhængsskab ved Ankerpladsen

Vore to store træer, egetræet og Weichseltræet, er beskåret, så de ikke skader stråtaget, Woodpeckeren har gjort det fint, så man tænker ikke over, at der er skåret.

Podier og bådmotorstativ i udstillingen er malet.

To trawlspilere til friluftsudstillingen er malet.

Skabslågerne i køkkenet er malet.

Porten til Vestrummet er som led i klimaskærmen isoleret og malet udvendigt.

Jollen Berit er klargjort til sæsonen.

 

Billedgruppen

Gruppen, som består af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, er ved at have en samlet, digital registrering af samlingerne klar.

Nu spekuleres der på, hvordan registranten kan komme i spil også for publikum, når de besøger udstillingerne.

En kommende studietur til museerne på Amager skal give inspiration til arbejdet.

Der er til registreringen investeret i lidt udstyr, som letter overblikket over samlingerne.

Sideløbende arbejdes der med bestemmelser af personer og bygninger på de gamle fotografier, som vi får til samlingerne i original eller kopi.

 

Bygningen

Stilhed før stormen: Vi lægger an til udskiftning af stråtaget på husets nordside, som indledes om få dage, nemlig i dagene omkring 1. maj, i kraft af fondsmidler. Vi har gennem et par år godt og vel sikret midlerne, som skal til for at dække de ca. 250.000 kr., som tilbuddet lyder på.

En idé om at få glas i læsselugen på nordsiden, som kunne give lidt dagslys ind til foredragssalen, er opgivet, da det gik op for os, at bag den gennemgående væg ligger gulvet i salen midt for den lille luge.

Vi har i kraft af fondsmidler fået installeret en varmepumpe i østenden af huset, så vi kan få varme i køkkenet og værkstedet. Pumpen bidrager sammen med de to tidligere anskaffede pumper til varmen i hele huset. Vi tilstræber en grundtemperatur i vinterhalvåret på ca. 10 grader af hensyn til husets og samlingernes velbefindende.

Vi har over driften fået udarbejdet en klimarapport for huset, som lægges til grund for kommende investeringer i husets klimaskærm m.m. Rapporten er udarbejdet af firmaet Norca, som er anbefalet af Næstved Kommune.  Den ny varmepumpe følger rapportens anbefalinger, og næste punkt bliver at investere i klassiske forsatsruder til alle vore vinduer, som lige nu kun kan mønstre ét lag glas mellem os og vinterkulden.

Rengøringsordningen med fru Sørensen fortsætter indtil videre som et glimrende tiltag til glæde for begge parter.

Vi har fået suppleret antallet af spotlights i foredragssalen, så vi har fået lidt bedre lys i salen.

 

Den faste udstilling

Der har ikke været nye tiltag i perioden. Udstillingen fungerer lige nu tilfredsstillende efter hensigten, men ingen kan forhindre os i at få nye idéer i fremtiden!

 

Udendørs: I foråret 2021 etablerede Mona Eilschou og Anette Tranbjerg en førsteudgave af et vildbed med vilde planter i praktisk økologi. Bedet ligger i nordsiden af museets grund med fuldt solindfald. Det første år er der fjernet muldjord og sået et bredt udvalg af vilde planter. De kommende år regner vi med, at vildbedet finder sin balance. (Tilføjet efter generalforsamlingen).

 

Vore særudstillinger

Efterårsudstillingen i efterårsferien ved Hans Ole Holscher gav godt besøg.

 

Den 24. oktober afholdt vi lodtrækning til sommerudstillingerne i 2022. På forslag fra udstillerne på sidste generalforsamling rykkede vi lodtrækningen frem, så der er lidt bedre tid til planlægning af den kommende sommers ugelange udstillinger.

 

Vi har øget antallet af udstillinger med én, så der nu i 2022 er 15 udstillinger.

Den første åbningsdag er 27. maj, og den sidste er 8. september.

Vi har forlænget åbningstiden fra kl. 11 til kl. 17, og vi har ændret skiftedagen, så udstillingerne nu åbner fredag og varer til og med torsdag.

To nye sandwichskilte med tekst er anskaffet, uden at det har kostet museet noget.

 

Arrangementer

Vi gennemførte den traditionelle Juletræstænding 28. november.

Igen i år valgte vi at aflyse Banko på grund af frygt for en eventuel dyr corona-aflysning.

Til gengæld har vi allerede nu reserveret plads og bestilt mad til Banko 2023 på Smålandshavet, datoen bliver lørdag 25. februar 2023.

 

Hjemmesiden

Opdateres og finpudses løbende af Willy.

Der føjes stadig nye billeder til afsnittet ”Karrebæksmindes Historie”.

Der er også udvidet med en ny artikel om ”Dobbelthusene i Karrebæksminde” v. Palle Birk.

 

Samlingerne

Vi fik i efteråret tilbud om at overtage Smakkejollen Anna af Karrebæksminde, bygget af skibsbygger Magnus Jacobsen i Karrebæksminde til familien Martens omkring 1905. Jollen er udskrevet af Museum Sydøstdanmark af deres samlinger. Da jollen ville være en af den slags gaver, som man ikke har råd til at tage imod, valgte vi at sige nej tak. Vi har ikke helt overblik over, hvad der så sker med Anna, som efter vor mening principielt burde være forblevet i det store, statsanerkendte museums samlinger.

 

Udlån af lokaler

Lokalerne i Museet har 17 gange været anvendt af andre foreninger på de 7 måneder, så vi fungerer fortsat fint som kulturhus for lokalområdet.

 

Administration

Bestyrelsen har vedtaget et nyt slogan: ”Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum – museum og kulturhus under stråtag”. Vi sætter fokus på dobbeltheden i vor funktion – og på det traditionsbundne og frilandsmuseumsagtige i vor bygning med det dyrebare tag.

 

Vi har besluttet, at husstandsmedlemskaber giver hver 2 stemmer ved generalforsamlingen. Dermed er der nu – så længe der er fri adgang til museets udstillinger - en principiel fordel forbundet med at tegne et husstandsmedlemskab.

 

Vi har fået et par store fondsbevillinger:

55.000 fra et anonymt fond til pleje af museet, som vi bruger til varmepumpe og forsatsruder.

25.000 fra GoOn til valgfri anvendelse, vi skal nok finde et godt formål!

Hertil kommer så fondsbevillingerne til det ny stråtag.

 

Der blev i marts i år udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer og til pressen.

 

Tak

Jeg slutter af med at takke:

Mine kolleger i bestyrelsen

Medlemmerne af Håndværkergruppen

Foreningens medlemmer for deres opbakning til bestyrelsens arbejde

Vore naboer for godt naboskab

Næstved Kommune, specielt Kulturafdelingen

Pressen for at bringe vore pressemeddelelser

Peter Christiansen

formand

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Bestyrelsen 2022


Formand                           Peter Christiansen

formand@kbm-museum.dk

                                           pelibo@post.tele.dk


Næstformand                    Henriette Schøn

naestformand@kbm-museum.dk

 

 

Kasserer                            Sonja Hansen

kasserer@kbm-museum.dk

 

 

Sekretær                            Palle Birk Hansen

sekretaer@kbm-museum.dk

palle@birkurth.dk

 

 

Medlem                              Inge-Lise Frost

ilf@bfv.dk

 

 

Medlem                              Mona Eilschou

                                           monaeilschoujensen@gmail.com

 

 

Medlem                             Bjarne Ditlevsen

katdit@live.dk

 

 

Suppleant                          Willy Christiansen

wilchris@mail.dk

 

 

Suppleant                          Frank Sørensen

franks@post9.tele.dk

 

 

Museets hjemmeside        www.kbm-museum.dk

Mail                                   info@kbm-museum.dk

Ralph Schøndorff Asmund takker af efter en lang periode som bestyrelsesmedlem