ReturGeneralforsamling 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Generalforsamling 2021

 Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum


 08.09.2021


 Ordinær generalforsamling

Museet den 7. september 2021

 
 Referat

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Museets foredragssal med 23 deltagere.

Der var kaffe og te, småkager, øl og vand til deltagernes disposition.

  

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt med applaus.

                     

2.   Valg af stemmetællere

     Punktet blev udsat, til det eventuelt blev nødvendigt (hvad det ikke blev).

                     

3.   Formandens beretning

     Peter Christiansen aflagde beretning som fungerende formand.

     Beretningen blev godkendt uden kommentarer og med applaus.

    

4.   Regnskabsaflæggelse for 2020

     Kasserer Sonja Hansen aflagde regnskab.

     Regnskabet blev godkendt uden kommentarer og med applaus.

 

5.   Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og forklaret af sekretær Palle Birk

i forhold til de gældende vedtægter fra 2015.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev godkendt uden kommentarer og med applaus.

 

6.   Godkendelse af budget 2022

     Kasserer Sonja Hansen gennemgik budgettet, som blev godkendt med applaus.

 

7.   Fastsættelse af kontingent 2022

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent:

Enkeltmedlem 125 kr.

husstand 200 kr.

     Sponsorer 500 kr. eller mere

foreninger 1.000 kr.

     Bestyrelsens forslag blev godkendt uden kommentarer.

 

I henhold til de under pkt. 5 vedtagne, nye vedtægter gik generalforsamlingen videre til valgpunkterne:

 

8.   Valg til bestyrelsen

Der skal efter de nye vedtægter hvert andet år vælges henholdsvis fire og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 

Valgt sidste år

Inge-Lise Frost                            på valg næste år                                                

Ralph Asmund                             på valg næste år                                                

 

På valg dette i år var Merete Lorentzen, som ikke modtog genvalg.

 

For at komme på omgangshøjde blev der dette år valgt følgende:

 

Peter Christiansen                      valgt med applaus for 2 år                      

Sonja Hansen                              valgt med applaus for 2 år                                

Palle Birk                                     valgt med applaus for 2 år                                

 

Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:

 

Lise Møller                                  valgt med applaus for 1 år

Henriette Schøn                          valgt med applaus for 1 år

 

Dermed var bestyrelsen fuldtallig efter de nye vedtægter med 7 medlemmer.

 

9.   Valg af to suppleanter

     Willy Christiansen                              valgt med applaus for 1 år

     Frank Sørensen                                   valgt med applaus for 1 år

    

10.   Valg af revisorer

Alfred Olsen                                      valgt med applaus for 1 år

Lis Laugesen                                      valgt med applaus for 1 år

 

Valg af revisorsuppleant

Jacob Kildeberg                                 valgt med applaus for 1 år

 

11.   Eventuelt  

Sonja Hansen takkede Merete Lorentzen for hendes indsats for Museet

og overrakte hende en afskedsgave,

bestående af en bog, en blomst, en flaske vin og chokolade.

 

Anette Strømsholt frembragte som repræsentant for sommerens udstillere

et ønske fra udstillerne om,

at lodtrækningen til næste sommers udstillinger flyttes så langt frem

som muligt af hensyn til planlægningen.

Sekretæren lovede at imødekomme ønsket, som tages op


på førstkommende bestyrelsesmøde til hurtig effektuering.

 

Referat ved sekretær Palle Birk Hansen

 

Dirigent Søren Knudsen


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

Årsberetning 2021


07.09.2021


v. fungerende formand Peter Christiansen                                                              

 Beretningen gælder perioden fra sidste generalforsamling, dvs. fra 8. september 2020 til nu.

Vi gik fra sidste generalforsamling uden den formand, som skulle have været valgt

i henhold til vedtægterne.

Der var -som man sikkert husker - ingen kandidat til posten,

og derfor kunne ingen vælges.

Vi har derfor i det forløbne år klaret os med vor næstformand, som trådte til

som fungerende formand.

Og det er – siger de andre - gået udmærket. Vi har svaret enhver sit

og har gennemført vort ønskede årsprogram.


Bestyrelsen
har bestået af disse seks medlemmer:

·       Peter Christiansen, fungerende formand/næstformand

·       Sonja Hansen, kasserer

·       Palle Birk Hansen, sekretær

·       Merete Lorenzen

·       Inge-Lise Frost

·       Ralph Asmund

Samt vore to suppleanter, som har deltaget i alle møder:

·       Willy Christiansen

·       Frank Sørensen

Årets arbejdsopgaver har således været løst af 8 hårdtarbejdende medlemmer.

Bestyrelsen har - medregnet generalforsamlingen - holdt 9 møder.

Der foreligger referat af alle møder på hjemmesiden.

Som alle, der aflægger beretninger på årets generalforsamlinger, kan også jeg minde om,

at corona og covid-19 har spillet en alt for stor rolle i år. Den har betydet aflyste møder,

og den har betydet aflyste arrangementer. Vi har måttet springe fra isflage til isflage

i forsøget på at få noget til at ske. Men nu står vi her, og de fleste restriktioner er aflyst,

så der var trods alt lys bag mørket. Men kun, fordi vi har opført os så eksemplarisk her i Danmark!

 

Håndværkergruppen

Gruppen omfatter i dag 8 medlemmer, hvoraf 2 deltager i bestyrelsesmøderne, den ene som medlem,

den anden som suppleant. Der er således sikret tæt kontakt mellem bestyrelsen og gruppen.

Vi har i øvrigt vedtaget at holde et forårsmøde og et efterårsmøde, hvor vi i fællesskab

gennemgår bygningen med henblik på at fange opgaver, som skal løses.

Gruppen har opnået gode resultater i året, der er gået.

Netvognen har fået nye hjul, og hvilke hjul. Vi har en hjulmager i vor midte!

Smakkejollen har fået en stor overhaling.

Bygningen er passet forskriftsmæssigt udvendigt og indvendigt.

Gruppen har hjulpet Karrebæksminde Eventcenter med at genopmure

en tjæregryde/barkegryde på Stejlepladsen.

 

Billedgruppen

Vi har en velfungerende billedgruppe, som dels kigger på gamle fotografier og andre billeder

med henblik på bestemmelse af motiv, personer m.m. Efterhånden som vi gennemgår billederne,

lægger vi dem på hjemmesiden, så alle kan have glæde af dem.
Gruppen ser også efter vore genstande og er ved at tage hul på en omfattende digital registrering af alt,

hvad vi har i samlingerne. Her bygger vi videre på Inge Eriksens pionerarbejde fra tidligere år.

Vi skal naturligvis have styr på alle de genstande, som vi vælger at beholde i vort museum.

Hvad ved vi om den enkelte dims? Så alt skal have nummer, der refererer til en protokol.

Vi har et stadigt problem i at afgøre, hvad vi skal tage imod, og hvad vi skal sige nej tak til.

Ganske vist er vi ikke stillet over for de samme strenge krav, som de statsanerkendte museer,

men man kan jo med rette forvente en vis konsekvens, når folk betror os deres ejendele.

Samtidig har vi et stort problem i manglende magasinplads, så vi må nødvendigvis begrænse os.

 

Bygningen

Årets store opgave har været at samle fondsmidler til udskiftning af stråtaget på nordsiden af huset.

Det har overlevet siden en gang i 20. århundrede, og nu trænger det virkelig til udskiftning.

Vi har efter en tilbudsrunde bedt tagtækker Palle Fobian om at udføre arbejdet fra 1. maj 2022.

Arbejdet er budgetteret til ca. ¼ million kr., og vi kan fortælle, at pengene er i hus på konto

eller som faste tilsagn, der udløses i forbindelse med arbejdets udførelse.

I forbindelse med nytækningen har vi vedtaget at undersøge, om kvisten i nordsidens tag

kan åbnes med glas, så vi kan få lidt dagslys ind i foredragssalen.

En anden stor opgave har været lysinstallationer. I Vestrummet har vi monteret skinner med spots

omkring midterstolpen, foran vor salgsmontre og over skranken. I foredragssalen har vi monteret skinner

med lysdæmpere i hver side af loftet. Det betyder, at vi kan lukke ned for lyset i den ende,

hvor vi viser billeder, og holde lys i den anden ende af salen, så man ikke falder i søvn.

Skinnerne er købt, så spots kan flyttes tvangfrit mellem alle skinner i huset.

Men vi tilstræber at have så mange spots, at vi ikke behøver at flytte i det daglige.
Det koster anlægsudgifter at installere lysskinner, men sparer driftsudgifter og giver væsentligt bedre lys.

Og så er vi sluppet af med de glimtende neonrør, som giver hovedpine og er dyre i drift.

Vi har vedtaget at betale os fra en månedlig grundrengøring i køkken og toiletter,

og den står fru Sørensen for til vor store glæde og tilfredshed. Denne rengøring suppleres

af Håndværkergruppens ugentlige oprydning efter endt arbejde

og af bestyrelsen ved den årlige hovedrengøring.

Vor sekretær har en kættersk tanke om en parallel til Håndværkergruppen:

En frisk rengøringsgruppe, som mødes en formiddag om ugen og gør rent og drikker kaffe

og vender verdenssituationen, men indtil den dukker op, klarer vi os som nu.

Vi har fået ny nabo, og der er bygget nyt skelhegn, hvilket gav anledning til en undersøgelse af,

hvad der egentlig er vor grund. Det førte til, at vi kunne sløjfe en port i hegnet ud mod Smålandshavet.

Naboens affaldscontainere bliver flyttet ned på bagenden af hans grund, og vore egne to containere

er blevet skjult bag en ny skærm, som naboen har givet. Tak til vor ny nabo!

Vi gav plads til et nyt initiativ i vore udendørsarealer, idet Mona Eilschou og Anette Grandjean

fik lov til at anlægge et nyt vildbed, hvor vort naturlige planteliv kan få lov til at vokse til glæde

for vore stærkt trængte insekter. Vi skal lige have bedet i god gænge, til næste år bliver det meget flottere!

Vi har placeret bedet, så det ikke bør genere naboen med flyvende frø.

Vi håber, mange bliver inspireret til at gøre tilsvarende derhjemme, så vi får reduceret

vore grønne ørkner (græsplæner) og erstattet dem mere eller mindre med sankemarker for vore insekter.

 

Den faste udstilling

Vi fik skiftet vore gamle montrer ud med 5 lette glasmontrer med ovenlys,

som vi har overtaget via Næstved Kommune fra Næstved Museum,

hvor de har været brugt i Boderne siden 1984. Montrerne er fremstillet på Hyllinge Møbelfabrik

efter museets egne tegninger, så de er lokal kulturarv.

Som det fremgår, så er der blevet plads til alle de gamle udstillingsgenstande plus noget mere,

og det hele ligger og står overskueligt med numre og tilhørende forklarende tekster. Vi er selv tilfredse!

De to store, gamle montrer, som stammer fra Holmegård Glasværk, er givet videre til en forening

af stensamlere i Vestsjælland, som nu har glæde af dem. Montrerne er altså ikke gået tabt!

Vi arbejder videre med den faste udstilling i det kommende år, bl.a. trænger vi til forbedret lys

i de centrale dele af den faste udstilling.

Vi skal også arbejde videre med audiovisuelle medier, film, videoer, digitale billedrammer m.m.

På det punkt er vi ikke i hus endnu, men vi er dog på vej.

Som en del af det faste inventar i huset har vi fået restaureret og renoveret den gamle lysekrone fra Kroen,

den, der bærer en model af ”Santa Maria 1492” mellem 6 lamper. Konservator Karen Urth har

som sponsorat restaureret skibsmodellen nænsomt, medens Håndværkergruppen har renoveret lysekronen

og fatningerne, nu med LED-pærer, og der er nu indbygget klokke under lysekronen,

som hænger i det lille mødelokale til glæde for alle, der bruger huset.

 

Vestrummet

Rummet fungerer glimrende som særudstillingslokale. De nye spotlys på skinner langs vægge

og midt i rummer gør rummet særdeles fleksibelt, og vi har kun hørt gode reaktioner fra vore udstillere.

De gråsorte plader har vist sig formålstjenlige, vi skulle lige over de velkendte problemer med,

at det var nyt og uvant, men nu kan de fleste se fordelene. En vigtig fordel er, at vi skåner det originale tømmer

i bindingsværket i vort bevaringsværdige hus. Foreløbig har de 10 sorte plader båret ca. 30 udstillinger

over de første to år. På et tidspunkt, når der er for mange søm- og skruehuller i begge overflader,

skifter vi pladerne og bruger de gamle i muligt omfang til hylder og lignende.

En anden nyhed er, at vi via Næstved Kommune har overtaget en halv snes podier fra Næstved Museum.

Podierne har været i brug hele sommeren i vore 14 udstillinger.

 

Arrangementer

Efterårsudstilling 2020 gennemført med billedkunst af Michael Stolt og Ralph Eschrig.

Julearrangement coronaaflyst

Bankospil coronaaflyst

Sommerudstillingerne, 14 i alt med 39 deltagere, blev gennemført med vajende faner!

 

Hjemmesiden

fungerer godt under Willys pleje.

 

Samlingerne vokser, følgende ting er kommet til i år:

Evald Ditlevsens fjordbåd ”Berit” fra 1972, en god udstillingsgenstand

til vor udendørs udstilling, fra Bjarne Ditlevsen.

En lille bådmodel, mere viden ønskes.

Støbegrej til støbning af zink-anoder, stammer fra ”Sorte Orla” i Karrebæk, fra Jørgen Pedersen.

Et par portrætfotografier fra Paradiset, formodentlig et ejerpar fra 1800-årene, fra husets ejer.

Udvalgte redskaber fra Poul Erik Ditlevsens pakhus, Alleen 41.

En regnskabsbog, ført af Hans Ditlevsen fra 1928 og en årrække frem, fra Poul Erik Ditlevsen.

Diverse malerier og fotografier.

Bestyrelsen fik et kursus i omgang med museumsgenstande v. konservator Karen Urth


 Lokaleudlån

Ca. 20 gange har vi hen over året lånt lokaler ud på 1. sal i Museet til foreninger, der er medlem af vor forening.

 

Administration

Bestyrelsen har arbejdet med forslag til vedtægtsændringer, som vi sætter til afstemning i aften.
Formålet er at opdatere vedtægterne, så de svarer til virkeligheden.

Sidste års generalforsamling viste med stor tydelighed, at det er uhensigtsmæssigt at basere sig på,

at generalforsamlingen kan kåre en formand og en kasserer. Bestyrelsen ønsker at bringe os i en situation,

hvor generalforsamlingen vælger medlemmerne af bestyrelsen, hvorefter medlemmerne

selv konstituerer sig under hensyntagen til virkeligheden.


 Tak

Jeg slutter med at takke:

Mine kolleger i bestyrelsen

Medlemmerne af vore arbejdsgrupper

Foreningens medlemmer for deres opbakning

Vore naboer for godt naboskab

Vore samarbejdspartnere i Karrebæksminde

Næstved Kommune, specielt kulturafdelingen

Pressen for at bringe vore pressemeddelelser


 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                                              08.09.2021

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

7. september 2021

Til stede: Peter Christiansen, Lise Møller, Henriette Schøn, Sonja Hansen,

Inge-Lise Frost, Ralph Asmund og Palle Birk.

 Mødet, som blev afholdt i Museet i forlængelse af generalforsamlingen 2021,

havde to dagsordenspunkter:

 

1.     Konstituering

 Formand:                            Peter Christiansen

 Næstformand:                     Henriette Schøn

 Kasserer:                            Sonja Hansen

 Sekretær:                            Palle Birk

 Medlem:                             Inge-Lise Frost

 Medlem:                             Lise Møller

 Medlem:                             Ralph Asmund

 

2.     Næste bestyrelsesmøde                                   

  Mandag 13. september kl. 13 – 15 i Museet

 

Referat ved Palle Birk