ReturGeneralforsamling 2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Generalforsamling 2020

 

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

 09.09.2020 

 

Ordinær generalforsamling

Museet den 8. september 2020 

 

 Referat

Der var 23 deltagere i generalforsamlingen, som blev afholdt i tiden kl. 19 – 19.45.

Deltagerne var grundet corona placeret i foredragssalen med behørig afstand. 

 

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt med applaus.

     Han konstaterede, at den på grund af corona udsatte generalforsamling var lovligt indkaldt.

    

2.   Valg af stemmetællere

     Udsat til påkommende tilfælde, som udeblev.

    

3.   Formandens beretning

     Inge Eriksen aflagde beretning for 2019 og 2/3 af 2020.

     Beretningen blev godkendt uden bemærkninger, men med applaus.

    

4.   Regnskabsaflæggelse

     Kasserer Sonja Hansen gennemgik det uddelte, reviderede regnskab for 2019,

     som blev godkendt uden spørgsmål.

     Årets balance er kr. 117.131,50, årets resultat kr. 18.247,70,

     egenkapitalen ved årets udgang kr. 87.847,22.

 

5.   Behandling af indkomne forslag

Ingen

 

6.   Godkendelse af budget 2021

     Kasserer Sonja Hansen gennemgik det uddelte budget for 2021.

     Budgettet blev godkendt uden spørgsmål.

 

7.   Fastsættelse af kontingent 2021

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: Enkeltmedlem 125 kr., husstand 200 kr.

     Sponsorer 500 kr. eller mere, foreninger 1.000 kr.

     Godkendt.

 

8.   Valg af formand

     Inge Eriksen modtog som forud meddelt ikke genvalg.

     Der var ingen kandidater til formandsposten.

     Bestyrelsen arbejder derfor med ildhu videre på at finde mindst én kandidat til posten,

     som i givet fald vil kunne opstilles på en ekstraordinær generalforsamling.

 

     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

     Ralph Asmund modtog genvalg.

     Inge-Lise Frost modtog genvalg.

                     

     Valg af 2 suppleanter for 1 år

     Willy Christiansen modtog genvalg.

     Frank Sørensen modtog genvalg.

    

9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Alfred Olsen modtog genvalg som revisor.

Lis Laugesen modtog genvalg som revisor.

Lise Møller modtog valg som revisorsuppleant.

 

10.   Eventuelt  

       Sekretæren takkede den afgående formand for hendes store indsats

       som medlem af bestyrelsen siden 2012 og især naturligvis for hendes indsats

       som formand siden 2015.

       Takken blev fulgt op af en boggave og en buket blomster.

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen.

Den afgående formand takkede dirigenten og honorerede indsatsen

med et sæt af årets nye dækkeservietter med lokale motiver.

 

Under generelforsamlingen var der adgang til øl og vand.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe, te og kage i det store mødelokale. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen 

 

Dirigent Søren Knudsen

 


Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum

Beretning for 2019

Museets ordinære generalforsamling skulle have været afholdt den 28. april i år,

men pga af Covid-19 fandt bestyrelsen det rigtigst at udsætte denne indtil videre.

Det blev året hvor statsministeren besluttede, at det ikke var lovligt

at samle mere end 10 personer i samme lokale.

BYGNINGEN:

Der er arbejdet og der bliver stadig arbejdet på Smakkejollen.

Det er et større projekt at sætte jollen i stand

Der er lavet låge til hegnet ind mod 3 F

Der blev opsat sorte MDF-plader til udstillinger. Når vi ønskede at sætte sorte plader op

i udstillingsrummet, var det dels for at skåne væggene for søm og skruer og dels for

at de udstillede effekter kunne fremstå bedre. Der har været mange positive reaktioner

på de nye plader, men på den anden side er det tydeligt, at mange ikke har taget sig tid

til at læse de nye retningslinjer, der er udarbejdet omkring parkering, brug af skruer osv.

Vinduer er tætnet, fuglene er meget glade for isoleringen, som de bruger til reddebygning.

Fuglene er også meget glade for at opholde sig i vest gavlens tag. 

Udskiftet relæ og mange småreparationer og almen vedligeholdelse, således at huset fungerer.

Ny kalkspalter til blødgøring af vandet til opvaskemaskinen.

Udvendigt bliver græsset slået og de udstillede effekter passet. Der er lagt en stålrist

foran værkstedsdøren, hvilket gerne skulle afhjælpe, for meget snavs inden døre.

Der arbejdes på hestevognen og nu er der sat 4 nye flotte hjul på og den er malet.

Som jeg nævnte sidste år skal Stråtaget på vestsiden udskiftet i løbet af et par år,

hvorfor vi har indhentet 2 tilbud. Det ene lød på ca. 290.000 kr. og det andet på ca. 210.000 kr.

vi har søgt fonde, da vi ikke selv kan betale et sådant beløb og vi har fra fonden

”Else og Regner Sommers fond til glæde, gavn og støtte til foreninger med socialt formål”,

fået tilsagn om et større beløb til hjælp.  Nu håber vi, at andre fonde også vil være med.

I år har vi bl.a. indkøbt:

Nye havemøbler, bord, 2 bænke og 2 stole.

Glas og kurve til service

En meget smuk keramikskål af keramiker Lilian Bannister,

skålen pryder det store mødebord i Bødestuen.

En digital billedramme. Tanken er at billedrammen skal monteres i udstillingslokalet.

MODTAGET EFFEKTER:

Vi har også modtaget effekter fra flinke givere, bl. a. har vi fra Ib Dahl, Helnæs

fået en original træøse. Øsen er mærket KM for Karl Martens.   Ib Dahl havde

for rigtig mange år siden besøgt Karl og Karl havde givet denne øse til Ib.

Nu mente Ib Dahl, at øsen skulle tilbage og det rette sted var til Museet.

Fra Peter Christiansen har vi også modtaget flere effekter, bl.a. 2 stykker flint

fra bondestenalderen, som angiveligt er fundet ved møllebakken bag Enø Fiskehus –

disse kan ses i en af museets udstillingsmontre. Tanken er at der skal bygges en særskilt montre,

så disse oldsager kan udstilles standsmæssigt.

AKTIVITETER:

Palle, Peter og undertegnede har været til orienteringsmøde om behovet forhøjede diger

her på sjællandssiden. Vi afventer den færdige rapport med beskrivelse af forslag til finansieringen.

Vort udgangspunkt er, at Museet ingen penge har afsat til digebygning

og vi følger sagen med opmærksomhed.

6 personer dels fra bestyrelsen og håndværkergruppen var i april måned på studiebesøg på Omø,

hvor de mødte fyrmesteren. Anledningen var, at vi via Gert Vestergaard

har fået det gamle ur fra Omø Fyr til museets samling. Omø Fyr

er en del af indsejlingen til Karrebæksminde. Det har senere vist sig,

at vi ikke kunne finde anvendelse af uret på museet,

hvorfor det er tilbageleveret til Gert Vestergaard.

Vi har udarbejdet en meget flot – syntes jeg - orienterings-og hvervefolder – 

Den er delt ud i flere områder i Karrebæksminde og hos lokale handlende.

Nye Retningslinjer for udstillere og brugere af huset, som vi forventer vil blive fulgt.

Vi har holdt det årlige bankospil i februar måned med 145 deltagere,

god mad fra 3F, skøn musik af Jazzlight og fantastiske flotte præmier.

En stor tak til de mange sponsorer. Det gav et overskud på ca. 17.000 kr.

Det eksakte tal kommer Sonja nærmere ind på under regnskabet.

Sommerudstillinger – vi holdt åbent fra 30. maj – 30. august med i alt 37 udstillere

og ca. 6.500 besøgende. Der blev også holdt foredrag  ”Kahler i Næstved 1839-1974”

af Palle Birk og Lars Rosgaard holdt et foredrag der hed ”Kom og oplev en pose blandede bolsjer

i form af foto, især natur – fugle og vartegn fra Karrebæksminde og Omegn. Begge foredrag var velbesøgt.

Udstillingen ”10 mesterværker fra Grafisk Værksted” i uge 42 havde vi entreret

med Jan Kiowsky fra Grafisk Værksted. Jan havde udvalgt de 10 værker af forskellige

kunstnere i værkstedets arkiv.

Bygningen og museet havde h.h.v 210 år og 15 års jubilæum. Det skulle naturligvis fejres

og der blev udformet en pressemeddelelse. Jubilæet blev sat til 19. oktober fra kl. 13-16,

hvor vi dels efterlyste gamle billeder, der blev der serveret vin, øl og vand med chips.

Palle holdt et foredrag. Desværre er der ikke så mange der holder Sjællandske

og Ugeavisen for fremmødet var til at overskue.   Vi mente jo ikke at man kunne overse

denne invitation for det er jo et dejligt hus, hvilket skulle fejres.

Sidste søndag i november holdt vi traditionen tro ”julearrangement” med besøg

af de flotte pyntede heste fra Louise, Anders og Christian, en julemand og dans om træet.

Vi serverede gløgg – der blev sponsoreret af 3F, og saftevand til børnene.

Det var en kold eftermiddag, men alligevel kom der små 100 besøgende.

Grundejerforeninger og lokalrådet  og andre foreninger har flittigt brugt lokalerne

her på første sal ligesom vi har haft en del private rundvisninger.

En arbejdsgruppe i bestyrelsen arbejder på revidering af museets vedtægter,

den er sat lidt i bero.

Billedudvalget arbejder stadig på historier og fortællinger om området.

Vi er stadig meget interesseret i at låne/modtage billeder og historier om billederne.

Det er disse billeder/historier der vi gerne vil vise i den digitale billedramme.

Vi har holdt julefrokost for bestyrelsen og håndværkere samt hjælpende hænder udefra.

Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder og et antal udvalgsmøder.

Og så vil jeg fortælle lidt om 2020, da vi nu er nået langt hen på året:

Året startede med fuld energi fra både håndværkere og bestyrelse:

Smakkejollen kom ind i varmen og der påbegyndte en restaurering, et stort arbejde,

hvor alle håndværkerne knoklede hver onsdag formiddag.  Da Covid-19  blev kendt,

arbejdede håndværkerne individuelt. Resultatet er flot og kan nu ses ude i haven.

En opgave var bankospillet i februar, det havde Alfred været tovholder på,

men alfred sluttede som bekendt ved sidste generalforsamling, så der blev mere arbejde

til resten af bestyrelsen, vi skulle jo ud til sponsorer og andre . Det gik godt med

150 deltagere på 3F, igen musik af Jazzligt og flotte præmier.

Igen et overskud på ca. 17.000 kr.

Sommerudstillingen startede lidt senere pga af Covid-19, planen var at starte 30. maj – 31. august,

men blev udsat til start 13. juni. 30 udstillere og 6.663 besøgende. Det må siges at være flot

når vi kun havde åbent i 12 uger. I vores museumsbutik var det helt store ”trækplaster”

vores dækkeservietter med motiver fra Karrebæksminde, de gik som ”varmt brød”

(kan for øvrigt også købes i aften, hvis der er interesse).

Mødeaktiviteten både hos medlemsforeningerne og i bestyrelsen har af naturlige årsager

været mere begrænset i dette forår, men vi fik en aftale med Thomas Hvidtfeldt Hansen,

der i juli måned holdt et spændende foredrag om opstart af museet.

Billedrammen er installeret med gamle fotos og kan ses i udstillingen

og et TV har i sommer vist film fra Musholm om havbrug.

Vi har fået nye naboer, flinke folk, og det har ved en grundig undersøgelse af Frank nu vist sig,

at den låge vi fik lavet i 2019 ind mod 3F, ikke tilhører museet

og derfor ikke er vores indgang, vi har indgang via Alleen.

I forbindelse med Brolukning i september måned, har vi i perioden

udlånt parkeringspladsen foran museet til Næstved kommunes hjemmehjælpere.

Vi har søgt flere fonde for at skaffe penge til taget. Udover den tidligere nævnte fond,

har vi fra Erhvervsforeningen fået 2.000 kr. Vi håber naturligvis,

at andre fonde vil være villige til at hjælpe.

Det var lidt om, hvad der er sket i 2019 og 2020.

En stor tak til medlemmer, sponsorer, givere, besøgende og ikke mindst til bestyrelsen

og håndværkergruppen for godt samarbejde. Det er et dejligt hus med mange aktiviteter,

opgaver, grin og sjov, og her er en god ånd.

Jeg har været med i bestyrelsen i ca. 9 år, startede som suppleant, derefter næstformand

og de sidste 6 år som formand. Jeg har nydt det og jeg har lært meget.

Hvad vidste jeg om en udlæggertang, en gammel flintøkse og kunstudstilling ,

da jeg startede. Det har jeg lært af jer. Men nu er det også tid til at sige farvel.

Jeg har valgt ikke at genopstille til bestyrelse.

Så en stor tak til jer for 9 spændende og dejlige år

og et held og lykke med museet fremover. Pas godt på huset!


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

  09.09.2020 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

Tirsdag 8. september 2020

Kl. 19.45 – 20 i det lille mødelokale 

 

Referat 

Til stede: Sonja, Merete, Inge-Lise, Peter, Ralph og Palle samt Willy og Frank 

 

1.     Konstituering 

I situationen uden formand mødtes vi under ledelse af nestor,

det ældste bestyrelsesmedlem, nemlig Sonja.

Vi konstituerede os ved at videreføre den gældende orden.

 

Formand:                                                            vakant

Næstformand:                                                     Peter Christiansen

Kasserer:                                                            Sonja Hansen

Sekretær:                                                            Palle Birk 

Øvrige medlemmer:                                           Merete Lorentzen

                                                                           Inge-Lise Frost

                                                                           Ralph Asmund 

Suppleanter med fuld møderet:                         Willy Christiansen

                                                                           Frank Sørensen

 2.     Næste møde

 

Mandag 21. september kl. 13

Palle samler stof til en dagsorden, input modtages. 

 

3.     Andet

 

1.     Inge havde under generalforsamlingen afleveret sin nøgle til museet,

hvilket blev noteret i den relevante mappe, hvor nøglen nu forefindes.

 

2.     Foreløbig tager næstformand Peter mod henvendelser udefra,

som han efter behov kanaliserer til os andre efter sagens art.

 

3.     Inge har afleveret en kort liste over kommende gæstemøder:

10. oktober kl. 10 mødes grundejerforeningen Lundegaard i det lille mødelokale.

25. oktober kl. 10 mødes Karrebæk Vandværk i det store mødelokale.

På næste møde skal vi have fordelt disse vagtopgaver.

 

4.     Inge oplyser, at i perioden 7. september til og med 5. oktober

låner Næstved Kommunes hjemmepleje 2 parkeringspladser foran Museet.

 

5.     Tirsdag 22. september kl. 14-18 er vi inviteret af Næstved Turistforening

til en webshop med fremtidsvisioner v. fremtidsforsker Anne Skare Nielsen på Holmegaard Værk.

Vi har 2 frie pladser, flere á 200 kr. kan tilkøbes. Bindende tilmelding senest 18. september.

Interesserede henvender sig til Palle.

 

6.     Uge 42 Efterårsferien - særudstilling i Vestrummet, v. Frank.

Vi detailplanlægger på næste møde.

 

7.     Palle og Sonja har købt 8 m lysskinner med 14 spots til Vestrummet.

Skinnerne monteres under loftet rundt om midterstolpen. Alfred hjælper med opsætning.

Arbejdet ventes at ske i løbet af kort tid, når inventaret er ankommet,

så det hele er på plads til efterårsferien. Systemet kan blandes med det eksisterende lysinventar.

 

 

Selv om vi lige nu mangler en formand, så skal vi nok klare det!

 

Referat ved Palle Birk