ReturGeneralforsamling 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Generalforsamling  2019

 

                                                                                            

Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum.

DAGSORDEN til ordinær generalforsamling,

tirsdag den 7. maj 2019 på Museet.

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Regnskabsaflæggelse

5.    Behandling af indkomne forslag (ingen)

6.    Godkendelse af budget 2020

7.    Fastsættelse kontingent. Bestyrelsen foreslå uændret:

enkeltmedlem 125 kr, husstand 200kr og foreninger 1.000 kr.

8.    Valg af kasserer for 2år – Sonja Hansen er villig til genvalg

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:

Merete Lorenzen – villig til genvalg

Peter Christiansen – villig til genvalg

Palle Birk Hansen – villig til genvalg

Alfred Olsen ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Ralph Asmund for 1 år.

Valg af suppleanter for 1 år:

Willy Christiansen – villig til genvalg

Frank Sørensen – villig til genvalg.

9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Dorthe Rosenkrantz Jensen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lis Laugesen.

Ralph Asmund – villig til genvalg.

Revisorsuppleant Bente Madsen – villig til genvalg.

10.Eventuelt.


Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

                                                                                                             07.05.2019 

Ordinær generalforsamling

Museet den 7. maj 2019

 

Referat 

I generalforsamlingen, som blev indledt kl. 19, deltog 23 personer.

 

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.   Valg af stemmetællere

     Punktet blev udsat til det evt. blev aktuelt, hvilket det ikke blev.

 

3.   Formandens beretning, se bilag

     Beretningen blev godkendt uden kommentarer, men med applaus.

 

4.   Regnskabsaflæggelse

     Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2018.

     Regnskabet udviser et overskud for året på 3.458 kr. og en egenkapital 69.599 kr.

     Regnskabet blev godkendt.

    

5.   Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.   Godkendelse af budget for 2020

Kassereren gennemgik budgettet for 2020, som balancerer med 94.000 kr. og et overskud på 3.700 kr.

Budget 2020 blev godkendt.

 

7.   Fastsættelse af kontingent 2019

     Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således at kontingentet for personligt medlemskab er 125 kr.,

 for husstande 200 kr. og for foreninger 1.000 kr.

     Forslaget blev godkendt.

 

8.   Valg af formand

Punktet udgår i 2019.

 

9.   Valg af kasserer for 2 år

     Sonja Hansen blev genvalgt med applaus.

 

10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var Merete Lorenzen, Peter Christiansen og Palle Birk Hansen,

som alle blev genvalgt med applaus.

Alfred Olsen trak sig midt i sin periode. Bestyrelsen foreslog i stedet Ralph Asmund,

som blev nyvalgt for 1 år. 

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år

     Willy Christiansen blev genvalgt med applaus som 1. suppleant.

     Frank Sørensen blev genvalgt med applaus som 2. suppleant.

 

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Lis Laugesen blev valgt.

Alfred Olsen blev valgt.

Bente Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Alle valgt med applaus.

 

12.  Eventuelt

     Formanden takkede Alfred Olsen for hans store indsats og engagement gennem en årrække,

ikke mindst i forbindelse med det årlige bankospil, og udtrykte glæde ved,

at han forbliver medlem af Håndværkergruppen. Formanden overrakte derefter Alfred en vingave.

     Alfred Olsen takkede for ordene og vinen.

 

     Formanden takkede derefter Dorthe Rosenkrantz Jensen for hendes indsats som revisor

og overrakte hende en vingave.

Dorthe takkede. 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen 19.45 med tak for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og overrakte ham 2 flasker vin som erkendtlighed for indsatsen. 

 

Efter generalforsamlingen var der vin, pølse og ost.

 

Som afslutning på aftenen holdt Palle Birk en halv times foredrag

om Sigrid Kähler og Laurids Andersen Rings første bolig 1896-1898 på Gammel Posthusvej 3

i Karrebæksminde efter, at de var blevet gift i 1896. Foredraget var ledsaget af lysbilleder

af L.A. Rings billeder i relation til grundplanen af deres bolig. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen 

 

Dirigent Søren Knudsen