ReturGeneralforsamling 2018


  Generalforsamling  2018

 
                                                                                            

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

  16.05.2018 

Ordinær generalforsamling

Museet den 15. maj 2018 

 

Referat

 

I generalforsamlingen deltog 20 personer

 

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.   Valg af stemmetællere

     Punktet blev udsat til det evt. blev aktuelt, hvilket det ikke blev.

 

3.   Formandens beretning, se bilag

     Beretningen blev godkendt uden kommentarer, men med applaus.

 

4.   Regnskabsaflæggelse

     Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2017.

     Regnskabet udviser et overskud for året på 7.381,56 kr. (eller 22.381,56 kr.,

se note) og en egenkapital på 58.759,53 kr.

     Note: Det blev fra salen påpeget, at udgiften på 15.000 til indkøb af varmepumpe,

som fremgår af konto ”4800 Hensat til varmepumpe”, rettelig bør indgå i årets resultat,

idet beløbet endnu ikke var udbetalt ved regnskabsårets slutning.

Dermed bliver årets resultat 22.381,56 kr.

     Uanset er beløbene korrekte, hvorfor regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

som retvisende regnskab for året 2017. De 15.000 kr. er efter hensigten anvendt til betaling

af varmepumpen i januar 2018, hvilket vil fremgå af regnskabet for 2018.

     Den 31. december 2017 havde foreningen ca. 275 medlemmer (13 foreninger

og ca. 260 personlige medlemmer).

     Regnskabet blev godkendt med applaus.

    

5.   Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.   Godkendelse af budget for 2019

Kassereren gennemgik budgetterne for 2018 og 2019, s

om balancerer med henholdsvis 78.500 (+ 15.000 til varmepumpe) og 80.750 kr.

Fra salen blev det fremført, at budgettet for 2018 blev godkendt i 2017,

medens budget for næstkommende år principielt ikke behøver godkendelse,

da det i sin natur må betragtes som vejledende retningslinje for bestyrelsens arbejde.

Punktet kunne derfor hedde ”orientering om budget”.

 Hertil er at bemærke, at formuleringen ”godkendelse af budget”

er hentet direkte i vedtægternes § 4.

Budget 2019 blev godkendt. 

 

7.   Fastsættelse af kontingent 2019

     Bestyrelsen foreslog efter mange års uændret kontingent en forhøjelse af kontingenterne,

således at kontingentet for personligt medlemskab hæves fra 100 til 125 kr.,

og kontingentet for husstande hæves fra 175 til 200 kr.

     Kontingentet for sponsorer på mindst 500 kr. og for foreninger på 1.000 kr. ændres ikke.

     Forslaget blev godkendt.

 

8.   Valg af formand for 2 år

     På valg var Inge Eriksen, som blev genvalgt med applaus for 2 år.

 

9.   Valg af kasserer for 2 år

     Sonja Hansen blev genvalgt i 2017 og er derfor på valg i 2019.

 

10.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var Alfred Olsen, som blev genvalgt med applaus.

På valg var desuden Knud Martens, som ikke modtog genvalg.

Bestyrelsen foreslog som hans afløser Inge-Lise Frost, som blev valgt med applaus.

 

     og 2 suppleanter for 1 år

     Willy Christiansen blev genvalgt med applaus som 1. suppleant.

     Frank Sørensen blev nyvalgt med applaus som 2. suppleant.

 

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Dorthe Rosenkrantz Jensen blev genvalgt som revisor for 1 år.

Ralph Asmund blev genvalgt som revisor for 1 år.

Bente Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Alle med applaus.

 

12.  Eventuelt

     Formanden takkede Knud Martens in absentia for hans mangeårige indsats

som bestyrelsesmedlem i foreningen og fremhævede hans store viden, humor og charme.

Hun bekendtgjorde, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Knud Martens til æresmedlem

af foreningen og ville have overrakt ham et diplom som bevis på værdigheden.

Diplomet overrækkes af formanden ved først givne lejlighed.

 

     Fra salen efterlystes flere meddelelser til medlemmerne.

Formanden tog forslaget med til bestyrelsen til økonomisk og praktisk overvejelse.

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og overrakte ham 2 flasker vin som erkendtlighed for indsatsen. 

 

Efter generalforsamlingen holdt Palle Birk en times foredrag

om Karrebæksmindes toldvagt og skanser eller kystbatterier.

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen

Underskrevet af dirigent Søren Knudsen


Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum

Beretning for 2018.

Så er det igen blevet tid til at jeg skal aflægge beretning for museets virke.

Denne gang for 2018. Når jeg sådan ser tilbage på året der er gået, tænker jeg,

hvad skete der egentlig – et år går så stærkt, måske fordi alderen sætter ind.

Vi opholder os i et hus fra 1809, altså Karrebæksmindes ældste hus.

Hvis ikke der i 2004 havde været nogle aktive beboere i Karrebæk og Karrebæksminde,

så havde huset været revet ned og her havde formentlig været rækkehuse til beboelse.

I marts måned fik vi installeret en varmepumpe i stueetagen,

den kan opvarme begge udstillingsrum. Vi var så heldige at vi fik 15.000 kr.

af Næstvedegnens Landboforening til hjælp til varmepumpen.

Køkkenet er koldt om vinteren. I gulvet ligger rør til gulvvarme,

men det skal tilsluttes en varmekilde og lige nu har vi ikke råd til denne opvarmning.

Så det er en opgave, der må vente!

Håndværkerne har også haft travlt med vedligeholdelse

af huset både ud-og indvendigt:

Udvendigt er der opsat 2 lanterner på stolper ved hækken i haven,

lanterne har vi fået at Gert Vestergård. De er oprindelig fra Korsør Havn.

Hyttefadet er færdigt og står i haven,

Der er malet udvendigt og murværk er repareret. Skiltet på gavlen er malet,

så nu kan man se navnet på museet.

Græsset og haven med de effekter, der er derude. Bliver passet.

Indvendigt: Kaj har bygget flere podier bl.a. til modellen af Karrebæk Mølle,

som står i udstillingen,

Der er kommet sand på gulvet, i udstillingen

Værkstedet er færdigt og der er sket oprydning i skuret.

Stole og øvrigt inventar er vedligeholdt.

I sommer havde vi nogle udfordringer med fjernsynet. Det er nu ordnet,

der har vi heldigvis vores webmaster Willy, som klarer det og meget andet.

Der er udskiftet radiatorer i det lille mødelokale.

Der er stadig mange opgaver, håndværkerne bliver bestemt ikke arbejdsløse her på museet,

f.eks istandsættelse af smakkejollen – det er påbegyndt, og afskærmning

af varmepumperne udvendigt, og der er flere ting på listen.

Vi har ikke de store byggeprojekter, men istandsættelse og vedligeholdelse af det eksisterende.

Vi har indhentet tilbud på nyt tag på nordsiden. Det nuværende skønnes

at kunne holde 3-5 år mere. Mønningen blev udskiftet i 2017.

De 2 tilbud lyder på henholdsvis 291.125 kr og 210.125 kr.

Det kræver naturligvis, at vi søger fonde.

Vores hjemmeside er blevet revideret af Willy og Palle og det fremgår nu mere tydeligt,

hvem vores sponsorer er. Det var et af formålene med at revidere hjemmesiden,

ligesom den er mere overskuelig og let tilgængelig.

I februar afholdt vi det traditionelle bankospil, det blev en stor succes takket være

et stort fremmøde og flinke sponsorer. En stor tak til sponsorer og bestyrelsen

for det store arbejde. Det gav et overskud på ca. 17.000 kr.

Der er nedsat et ”billedudvalg” der har til hensigt at få styr på samlingen af gamle billeder,

som gennem årene er indleveret til museet. Målet er også at scanne og

derefter at lægge materialet på hjemmesiden.

Vi har i året også modtaget flere effekter til brug i udstillingen. De vil løbende blive sat frem

i takt med, at vi renoverer dem og finder plads. Et af vores ønsker er, at få indrettet rummet her,

så udstillingen kan udvides. Nogle effekter har vi fra fisker Arne Hansens bo

og andet fra lokale givere. Nogle af effekterne fik vi af en ukendt mand ved navn Tage Nielsen.

Han havde en fabrik i Ringsted, hvor han bl.a. lavede fileteringsjern til hornfisk og andet.

Disse blev solgt til fiskehandlere landet over. Tage Nielsen donerede det første

og det sidste fileteringsjern, der var lavet på fabrikken i hhv. 1936 og 2018.

Det var en fin gestus fra Tages Nielsens side. Tage har solgt fabrikken og gået pension.

Fileteringsjernene er nu udstillet i montren nedenunder.

Vi holdt sommeråbent i perioden 16. juni – 31. august med skiftende udstillere. 32 udstillere

forvandlede rummet fra lørdag til fredag i perioden, og vi havde omkring 5.000 besøgende.

Det er vi meget tilfredse med. Det er en win-win situation for både udstillere og museet.

Udover udstillernes salg, sælges der fra museets side bøger, plakater, glasting, synk,

postkort og ikke at forglemme lakridspiber. Det koster ikke noget at besøge museet,

men vi har en trækasse, hvor der er mulighed for at lægge en mønt eller seddel.

Sidste år blev det til 1.853,75 kr.

Der blev også holdt 2 foredrag af hhv Gitte Ditlevsen og Lars Rostgård

med hhv 30 og 21 besøgende. Til disse foredrag opkræver vi 50 kr. inc. Kaffe.

Uge 42 blev et af højdepunkterne i året. Vi havde fået en henvendelse fra Tove Koustrup,

der gerne ville udstille værker af den lokale kunstner Aage Berntsen. Vi var klar over,

at det blev en stor opgave, måske også større end vi i første omgang havde sagt ja til.

Alle sejl blev sat til, alle bestyrelsesmedlemmer og håndværkere ydede en stor indsats

med at hente og bringe effekter fra Aages hjem på Enø, pudse og rengøre effekterne,

bygge montre og meget andet. Palle var primus motor igennem det hele.

Det er han dygtig til og vi fik hjælp udefra af kyndige folk. Der blev udarbejdet

en plakat til udstillingen, TV Sydsjælland var på pletten, Jan Kiowsky holdt åbningsalen,

familie og venner og mange inviterede var gæster og sagt med et smil -

Tove var glad og vi var stolte. Det kan museet også huse.

I november blev der holdt ”Julehule”, der blev kogt og serveret risengrød til børnene

og serveret gratis gløgg til de voksne. 3 F sponsorerede gløggen. Vi fik ca 100 besøg.

Louise og Christian kom med hestene, som var flot pyntet, der blev danset om juletræ

og traditionen tro, var der også en julemand.

Vi har holdt en sommerkomsammen for bestyrelsen og ægtefæller og en julefrokost

med deltagelse af håndværkere og hjælpende hænder udefra.

Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder og et antal udvalgsmøder.

De lokale foreninger har tilsammen holdt 31 møder. Der er afholdt 3 kurser

i forbindelse med opstart af hjertestarter. Vi har også haft en del private rundvisninger.

Når vi ser lidt fremad, så åbner museet igen den torsdag den 30. maj

og holder åbent til 30. august i tidsrummet 11-16 med mange udstillere.

I kan på hjemmesiden se hvilke udstillere der kommer, og på hvilket tidspunkt.

Vi arbejder også på at få en udstilling i uge 42, hvilken er endnu ikke fastlagt.

Huset er 210 år og foreningen er 15 år. Det fejrer vi ved at åbne dørene

søndag den 22. september kl. 13-16, bl.a med et timeforedrag af Palle Birk

og håb om at få billeder og andre ting fra gemmerne.

Jeg vil opfordre alle til at bruge museets hjemmeside.

Til slut vil jeg rette en stor tak til sponsorer, samarbejdspartnere, håndværkere og bestyrelsen

for det gode samarbejde og for det arbejde I hver især gør for museet. Tak!