ReturGeneralforsamling 2017

  Generalforsamling  2017

 

 Karrebæksminde den 9. maj 2017

 Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

 Referat

 Ordinær generalforsamling afholdt i Museumsbygningen den 9. maj 2017

med deltagelse af 24 personer.

 

 

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.   Valg af stemmetællere

     Punktet blev udsat til det evt. blev aktuelt, hvilket det ikke blev.

 

3.   Formandens beretning, se bilag

     Beretningen blev godkendt.

 

4.   Regnskabsaflæggelse

     Kassereren gennemgik regnskabet for 2016.

     Regnskabet udviser et overskud for året på 2.477 kr. og en egenkapital på 56.283 kr.

     Kassebeholdningen var ved årsskiftet 1.415 kr.

     Den 31. december 2016 havde Foreningen 282 medlemmer.

     Regnskabet blev godkendt.

    

5.   Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.   Godkendelse af budget for 2017 og 2018

Kassereren gennemgik budgetterne for 2017 og 2018, som begge balancerer med 68.500 kr.

Budgetterne blev godkendt.

 

7.   Fastsættelse af kontingent

     Uændret kontingent blev godkendt.

 

8.   Valg af kasserer for 2 år

     Sonja Hansen blev genvalgt med applaus.

 

9.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år

     Peter Christiansen, Palle Birk Hansen og Merete Lorentzen blev valgt for en 2 årig periode.

     Willy Christiansen og Inge-Lise Frost blev valgt som suppleanter for 1 år.

     Alle med applaus.

  

10.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Dorthe Rosenkrantz Jensen og Ralph Asmund blev valgt som revisorer for 1 år

Bente Madsen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

Alle med applaus.

 

11.   Eventuelt

Formanden fremviste et eksempel på de nye informationsskilte, som skal monteres

ved de udendørs  historiske genstande. Samtidig takkede formanden Jette Ourø

for hjælpen i forbindelse med skiltenes fremstilling.

 

Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Grethe Munk for hendes store indsats

gennem 10 år. Grethe havde i flere år stået for julearrangementet og i de senere år

var hun opråber til bankospillene. Grethe modtog applaus samt en gårdlampe.

 

Grethe takkede herefter for en meget spændende tid i Museets regi.

 

Kaj Kristiansen takkede for den flotte gavekurv, som han modtog til hans

70 års fødselsdag den 2. maj.

 

Søren Knudsen afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede herefter Søren og gav ham 2 flasker rødvin.

    

 

       Referat ved Peter Christiansen