ReturGeneralforsamling 2015
   

  Generalforsamling  2015

 

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 12. maj 2015

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Museumsbygningen med deltagelse 11 personer + bestyrelsen.

1.      Valg af dirigent.

Søren Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2.      Valg af stemmetællere.

Punktet blev udsat, til det evt. blev aktuelt

3.      Formandens beretning.

Formand Thomas Hansen oplyste, at året 2014 har været som det plejer selv om vi er en ung forening

er der kommet en god rytme. Det plejer beretningen at starte med og så lidt om bankospil, julemarked,

men ikke i år, for 2014 er lidt speciel.

Renoveringen af bygningen er så godt som færdig, det var det, det hele startede med,

at danne en forening til bevarelse af den gamle Materielgård, og når vi siger så godt som,

ja så kunne værkstedet godt trænge til en omgang, vores tag, ja det er et gammelt hus

så der er altid noget der skal gøres, så det er ikke sådan at arbejdsholdet nedlægger sig selv.

Med stor ros til alle som har været med, flot arbejde, håndværkere, som har mødt op hver uge

og givet et nap med, der er skrevet ansøgninger, holdt møder, og ikke at glemme alle de trofaste medlemmer

som har betalt kontingent år efter år, og fulgt med i renoveringen.

Vi er kommet til en ny epoke i vores forenings historie, hvor museumsdelen skal være i centrum.

Vi kan godt løfte sløret lidt til vores sommerudstilling, temaet vil være magasinerne.

Museet åbner den 20. juni og frem til den 14. august, 8 uger det er lidt længere end vi plejer.

I 2014 havde vi 3.084 gæster og det er rigtig flot.

Bestyrelsen har og vil fortsat arbejde med at gøre museet mere synligt, det gælder både visuelt

med mere skiltning, hjemmeside og facebook. Men det er svært, vi kan let blive usynlige

blandt havnefester, kapsejlads, blå flag osv, så det er en stor og svær opgave.

Et lille og meget udetaljeret tidslinie vil jeg slutte med. I 1999 var jeg formand for fiskeriforeningen

og var i gang med at indsamle materiale til en bog om fiskeriforeningens 100 års jubilæum.

I den forbindelse kom jeg i snak med Gitte Rasmussen(vores første formand) vi samlede en lille flok

og stiftede vores lille forening som skulle have det formål at bevare det som vi kaldte

det ældste hus i byen. 10 år efter i 2009 udgav vi i museumsforeningen endnu en bog,

som vi fik trykt i 2000 eksemplarer. Der er pt ca. 800 tilbage og den har givet foreningen

en indtægt på lidt over 100.000 kr, så den første bog var medvirkende til at opstarte museumsforeningen.

Den anden som vi stadig har glæde af, spytter fortsat lidt i kassen. Det kan man vist rolig kalde udeltaljeret.

Af den første bestyrelse er jeg nu den sidste tilbage, og har besluttet sammen med bestyrelsen,

at jeg trækker mig som formand, hold da op, hvad sker der så…. Ingenting.

Det har i længere tid ligget i kortene og nu er tiden kommer.

Tak for mange gode år og hyggelige stunder.

Beretningen blev godkendt.

4.      Regnskabsaflæggelse

Kassereren gennemgik regnskabet, der viser en egenkapital på 97.438,74 kr.

Foreningen har 261 medlemmer. Regnskabet blev godkendt.

5.      Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev godkendt.

6.      Godkendelse af budget

Kassereren gennemgik budgettet, der blev godkendt.

7.      Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet foreslås uændret.

8.      Valg af formand for 1 år

Inge Eriksen blev valgt

9.      Valg af kasserer

Sonja Hansen blev genvalgt for en 2-årig periode.

10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Grethe Munk, Bodil Rasmussen og Palle Birk Hansen blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Willy Christiansen og Thomas Hansen blev valg til suppleant for 1 år

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Alfred Olsen og Finn Kristiansen blev valg som revisorer for 1 år

og Bente Madsen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

12.  Eventuelt.

Inge Eriksen takkede for valget og bød velkommen til den nye bestyrelse.

Hun glædede sig til at tage arven op efter Thomas og til et fortsat godt samarbejde i bestyrelsen.

Inge rettede en tak til Thomas for et langt formandskab og en tak til Dorthe

for et stort stykke arbejde som sekretær i foreningen.

Foreningen har fået en hjemmeside, som Willy, vores webmaster står fader til.

Se mere på www.kbm-museum.dk

Robert Westh fortalte om den forestående udstilling om

Magasiner i Karrebæksminde, der åbner den 20. juni 2015.

Gitte Acton foreslog at udstillinger blev filmet og gemt,

således at vi om 10 år kan se de forskellige udstillinger.

 

Søren Knudsen                                                                               Inge Eriksen

Dirigent                                                                                          referant