Retur                                                                                                                              

 

Generalforsamling

2018

 

2017

2016

2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Generalforsamling  2018

 

                                                                                            

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

                                                                                                             16.05.2018 

Ordinær generalforsamling

Museet den 15. maj 2018 

 

Referat

 

I generalforsamlingen deltog 20 personer

 

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.   Valg af stemmetællere

     Punktet blev udsat til det evt. blev aktuelt, hvilket det ikke blev.

 

3.   Formandens beretning, se bilag

     Beretningen blev godkendt uden kommentarer, men med applaus.

 

4.   Regnskabsaflæggelse

     Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2017.

     Regnskabet udviser et overskud for året på 7.381,56 kr. (eller 22.381,56 kr., se note) og en egenkapital på 58.759,53 kr.

     Note: Det blev fra salen påpeget, at udgiften på 15.000 til indkøb af varmepumpe, som fremgår af konto ”4800 Hensat til varmepumpe”, rettelig bør indgå i årets resultat, idet beløbet endnu ikke var udbetalt ved regnskabsårets slutning. Dermed bliver årets resultat 22.381,56 kr.

     Uanset er beløbene korrekte, hvorfor regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen som retvisende regnskab for året 2017. De 15.000 kr. er efter hensigten anvendt til betaling af varmepumpen i januar 2018, hvilket vil fremgå af regnskabet for 2018.

     Den 31. december 2017 havde foreningen ca. 275 medlemmer (13 foreninger og ca. 260 personlige medlemmer).

     Regnskabet blev godkendt med applaus.

    

5.   Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.   Godkendelse af budget for 2019

Kassereren gennemgik budgetterne for 2018 og 2019, som balancerer med henholdsvis 78.500 (+ 15.000 til varmepumpe) og 80.750 kr.

Fra salen blev det fremført, at budgettet for 2018 blev godkendt i 2017, medens budget for næstkommende år principielt ikke behøver godkendelse, da det i sin natur må betragtes som vejledende retningslinje for bestyrelsens arbejde. Punktet kunne derfor hedde ”orientering om budget”.

 Hertil er at bemærke, at formuleringen ”godkendelse af budget” er hentet direkte i vedtægternes § 4.

Budget 2019 blev godkendt. 

 

7.   Fastsættelse af kontingent 2019

     Bestyrelsen foreslog efter mange års uændret kontingent en forhøjelse af kontingenterne, således at kontingentet for personligt medlemskab hæves fra 100 til 125 kr., og kontingentet for husstande hæves fra 175 til 200 kr.

     Kontingentet for sponsorer på mindst 500 kr. og for foreninger på 1.000 kr. ændres ikke.

     Forslaget blev godkendt.

 

8.   Valg af formand for 2 år

     På valg var Inge Eriksen, som blev genvalgt med applaus for 2 år.

 

9.   Valg af kasserer for 2 år

     Sonja Hansen blev genvalgt i 2017 og er derfor på valg i 2019.

 

10.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var Alfred Olsen, som blev genvalgt med applaus.

På valg var desuden Knud Martens, som ikke modtog genvalg.

Bestyrelsen foreslog som hans afløser Inge-Lise Frost, som blev valgt med applaus.

 

     og 2 suppleanter for 1 år

     Willy Christiansen blev genvalgt med applaus som 1. suppleant.

     Frank Sørensen blev nyvalgt med applaus som 2. suppleant.

 

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Dorthe Rosenkrantz Jensen blev genvalgt som revisor for 1 år.

Ralph Asmund blev genvalgt som revisor for 1 år.

Bente Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Alle med applaus.

 

12.  Eventuelt

     Formanden takkede Knud Martens in absentia for hans mangeårige indsats som bestyrelsesmedlem i foreningen og fremhævede hans store viden, humor og charme. Hun bekendtgjorde, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Knud Martens til æresmedlem af foreningen og ville have overrakt ham et diplom som bevis på værdigheden. Diplomet overrækkes af formanden ved først givne lejlighed.

 

     Fra salen efterlystes flere meddelelser til medlemmerne. Formanden tog forslaget med til bestyrelsen til økonomisk og praktisk overvejelse.

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og overrakte ham 2 flasker vin som erkendtlighed for indsatsen. 

 

Efter generalforsamlingen holdt Palle Birk en times foredrag om Karrebæksmindes toldvagt og skanser eller kystbatterier.

 

 

Referat ved Palle Birk Hansen

Underskrevet af dirigent Søren Knudsen