Retur                                                                                                                              

 

Generalforsamling

2019

 

2018

2017

2016

2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum.

DAGSORDEN til ordinær generalforsamling, tirsdag den 7. maj 2019 på Museet.

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Regnskabsaflæggelse

5.    Behandling af indkomne forslag (ingen)

6.    Godkendelse af budget 2020

7.    Fastsættelse kontingent. Bestyrelsen foreslå uændret: enkeltmedlem 125 kr, husstand 200kr og foreninger 1.000 kr.

8.    Valg af kasserer for 2år – Sonja Hansen er villig til genvalg

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:

Merete Lorenzen – villig til genvalg

Peter Christiansen – villig til genvalg

Palle Birk Hansen – villig til genvalg

Alfred Olsen ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Ralph Asmund for 1 år.

Valg af suppleanter for 1 år:

Willy Christiansen – villig til genvalg

Frank Sørensen – villig til genvalg.

9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Dorthe Rosenkrantz Jensen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lis Laugesen.

Ralph Asmund – villig til genvalg.

Revisorsuppleant Bente Madsen – villig til genvalg.

10.Eventuelt.

 


                                                                                            

Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum 

                                                                                                             07.05.2019 

Ordinær generalforsamling

Museet den 7. maj 2019

 

Referat 

I generalforsamlingen, som blev indledt kl. 19, deltog 23 personer.

 

1.   Valg af dirigent

     Søren Knudsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.   Valg af stemmetællere

     Punktet blev udsat til det evt. blev aktuelt, hvilket det ikke blev.

 

3.   Formandens beretning, se bilag

     Beretningen blev godkendt uden kommentarer, men med applaus.

 

4.   Regnskabsaflæggelse

     Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2018.

     Regnskabet udviser et overskud for året på 3.458 kr. og en egenkapital 69.599 kr.

     Regnskabet blev godkendt.

    

5.   Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.   Godkendelse af budget for 2020

Kassereren gennemgik budgettet for 2020, som balancerer med 94.000 kr. og et overskud på 3.700 kr.

Budget 2020 blev godkendt.

 

7.   Fastsættelse af kontingent 2019

     Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således at kontingentet for personligt medlemskab er 125 kr.,  for husstande 200 kr. og for foreninger 1.000 kr.

     Forslaget blev godkendt.

 

8.   Valg af formand

Punktet udgår i 2019.

 

9.   Valg af kasserer for 2 år

     Sonja Hansen blev genvalgt med applaus.

 

10.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg var Merete Lorenzen, Peter Christiansen og Palle Birk Hansen, som alle blev genvalgt med applaus.

Alfred Olsen trak sig midt i sin periode. Bestyrelsen foreslog i stedet Ralph Asmund, som blev nyvalgt for 1 år. 

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år

     Willy Christiansen blev genvalgt med applaus som 1. suppleant.

     Frank Sørensen blev genvalgt med applaus som 2. suppleant.

 

11.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

Lis Laugesen blev valgt.

Alfred Olsen blev valgt.

Bente Madsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Alle valgt med applaus.

 

12.  Eventuelt

     Formanden takkede Alfred Olsen for hans store indsats og engagement gennem en årrække, ikke mindst i forbindelse med det årlige bankospil, og udtrykte glæde ved, at han forbliver medlem af Håndværkergruppen. Formanden overrakte derefter Alfred en vingave.

     Alfred Olsen takkede for ordene og vinen.

 

     Formanden takkede derefter Dorthe Rosenkrantz Jensen for hendes indsats som revisor og overrakte hende en vingave.

Dorthe takkede. 

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen 19.45 med tak for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og overrakte ham 2 flasker vin som erkendtlighed for indsatsen. 

 

Efter generalforsamlingen var der vin, pølse og ost.

 

Som afslutning på aftenen holdt Palle Birk en halv times foredrag om Sigrid Kähler og Laurids Andersen Rings første bolig 1896-1898 på Gammel Posthusvej 3 i Karrebæksminde efter, at de var blevet gift i 1896. Foredraget var ledsaget af lysbilleder af L.A. Rings billeder i relation til grundplanen af deres bolig. 

 

Referat ved Palle Birk Hansen 

 

Dirigent Søren Knudsen


 

Karrebæksminde Fiskeri-og Bymuseum

Beretning for 2018.

Så er det igen blevet tid til at jeg skal aflægge beretning for museets virke. Denne gang for 2018. Når jeg sådan ser tilbage på året der er gået, tænker jeg, hvad skete der egentlig – et år går så stærkt, måske fordi alderen sætter ind.

Vi opholder os i et hus fra 1809, altså Karrebæksmindes ældste hus. Hvis ikke der i 2004 havde været nogle aktive beboere i Karrebæk og Karrebæksminde, så havde huset været revet ned og her havde formentlig været rækkehuse til beboelse.

I marts måned fik vi installeret en varmepumpe i stueetagen, den kan opvarme begge udstillingsrum. Vi var så heldige at vi fik 15.000 kr. af Næstvedegnens Landboforening til hjælp til varmepumpen. Køkkenet er koldt om vinteren. I gulvet ligger rør til gulvvarme, men det skal tilsluttes en varmekilde og lige nu har vi ikke råd til denne opvarmning. Så det er en opgave, der må vente!

Håndværkerne har også haft travlt med vedligeholdelse af huset både ud-og indvendigt:

Udvendigt er der opsat 2 lanterner på stolper ved hækken i haven, lanterne har vi fået at Gert Vestergård. De er oprindelig fra Korsør Havn.

Hyttefadet er færdigt og står i haven,

Der er malet udvendigt og murværk er repareret. Skiltet på gavlen er malet, så nu kan man se navnet på museet.

Græsset og haven med de effekter, der er derude. Bliver passet.

Indvendigt: Kaj har bygget flere podier bl.a. til modellen af Karrebæk Mølle, som står i udstillingen,

Der er kommet sand på gulvet, i udstillingen

Værkstedet er færdigt og der er sket oprydning i skuret.

Stole og øvrigt inventar er vedligeholdt.

I sommer havde vi nogle udfordringer med fjernsynet. Det er nu ordnet, der har vi heldigvis vores webmaster Willy, som klarer det og meget andet.

Der er udskiftet radiatorer i det lille mødelokale.

Der er stadig mange opgaver, håndværkerne bliver bestemt ikke arbejdsløse her på museet, f.eks istandsættelse af smakkejollen – det er påbegyndt, og afskærmning af varmepumperne udvendigt, og der er flere ting på listen. Vi har ikke de store byggeprojekter, men istandsættelse og vedligeholdelse af det eksisterende.

Vi har indhentet tilbud på nyt tag på nordsiden. Det nuværende skønnes at kunne holde 3-5 år mere. Mønningen blev udskiftet i 2017. De 2 tilbud lyder på henholdsvis 291.125 kr og 210.125 kr. Det kræver naturligvis, at vi søger fonde.

Vores hjemmeside er blevet revideret af Willy og Palle og det fremgår nu mere tydeligt, hvem vores sponsorer er. Det var et af formålene med at revidere hjemmesiden, ligesom den er mere overskuelig og let tilgængelig.

I februar afholdt vi det traditionelle bankospil, det blev en stor succes takket være et stort fremmøde og flinke sponsorer. En stor tak til sponsorer og bestyrelsen for det store arbejde. Det gav et overskud på ca. 17.000 kr.

Der er nedsat et ”billedudvalg” der har til hensigt at få styr på samlingen af gamle billeder, som gennem årene er indleveret til museet. Målet er også at scanne og derefter at lægge materialet på hjemmesiden.

Vi har i året også modtaget flere effekter til brug i udstillingen. De vil løbende blive sat frem i takt med, at vi renoverer dem og finder plads. Et af vores ønsker er, at få indrettet rummet her, så udstillingen kan udvides. Nogle effekter har vi fra fisker Arne Hansens bo og andet fra lokale givere. Nogle af effekterne fik vi af en ukendt mand ved navn Tage Nielsen. Han havde en fabrik i Ringsted, hvor han bl.a. lavede fileteringsjern til hornfisk og andet. Disse blev solgt til fiskehandlere landet over. Tage Nielsen donerede det første og det sidste fileteringsjern, der var lavet på fabrikken i hhv. 1936 og 2018. Det var en fin gestus fra Tages Nielsens side. Tage har solgt fabrikken og gået pension. Fileteringsjernene er nu udstillet i montren nedenunder.

Vi holdt sommeråbent i perioden 16. juni – 31. august med skiftende udstillere. 32 udstillere forvandlede rummet fra lørdag til fredag i perioden, og vi havde omkring 5.000 besøgende. Det er vi meget tilfredse med. Det er en win-win situation for både udstillere og museet. Udover udstillernes salg, sælges der fra museets side bøger, plakater, glasting, synk, postkort og ikke at forglemme lakridspiber. Det koster ikke noget at besøge museet, men vi har en trækasse, hvor der er mulighed for at lægge en mønt eller seddel. Sidste år blev det til 1.853,75 kr.

Der blev også holdt 2 foredrag af hhv Gitte Ditlevsen og Lars Rostgård med hhv 30 og 21 besøgende. Til disse foredrag opkræver vi 50 kr. inc. Kaffe.

Uge 42 blev et af højdepunkterne i året. Vi havde fået en henvendelse fra Tove Koustrup, der gerne ville udstille værker af den lokale kunstner Aage Berntsen. Vi var klar over, at det blev en stor opgave, måske også større end vi i første omgang havde sagt ja til. Alle sejl blev sat til, alle bestyrelsesmedlemmer og håndværkere ydede en stor indsats med at hente og bringe effekter fra Aages hjem på Enø, pudse og rengøre effekterne, bygge montre og meget andet. Palle var primus motor igennem det hele. Det er han dygtig til og vi fik hjælp udefra af kyndige folk. Der blev udarbejdet en plakat til udstillingen, TV Sydsjælland var på pletten, Jan Kiowsky holdt åbningsalen, familie og venner og mange inviterede var gæster og sagt med et smil - Tove var glad og vi var stolte. Det kan museet også huse.

I november blev der holdt ”Julehule”, der blev kogt og serveret risengrød til børnene og serveret gratis gløgg til de voksne. 3 F sponsorerede gløggen. Vi fik ca 100 besøg. Louise og Christian kom med hestene, som var flot pyntet, der blev danset om juletræ og traditionen tro, var der også en julemand.

Vi har holdt en sommerkomsammen for bestyrelsen og ægtefæller og en julefrokost med deltagelse af håndværkere og hjælpende hænder udefra.

Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder og et antal udvalgsmøder.

De lokale foreninger har tilsammen holdt 31 møder. Der er afholdt 3 kurser i forbindelse med opstart af hjertestarter. Vi har også haft en del private rundvisninger.

Når vi ser lidt fremad, så åbner museet igen den torsdag den 30. maj og holder åbent til 30. august i tidsrummet 11-16 med mange udstillere. I kan på hjemmesiden se hvilke udstillere der kommer, og på hvilket tidspunkt. Vi arbejder også på at få en udstilling i uge 42, hvilken er endnu ikke fastlagt.

Huset er 210 år og foreningen er 15 år. Det fejrer vi ved at åbne dørene søndag den 22. september kl. 13-16, bl.a med et timeforedrag af Palle Birk og håb om at få billeder og andre ting fra gemmerne.

Jeg vil opfordre alle til at bruge museets hjemmeside.

Til slut vil jeg rette en stor tak til sponsorer, samarbejdspartnere, håndværkere og bestyrelsen for det gode samarbejde og for det arbejde I hver især gør for museet. Tak!