Retur                                         

Bestyrelsesmøder

 

 

29.01.2019

 

03.12.2018

19.10.2018

27.09.2018

13.09.2018

22.08.2018

23.05.2018

15.05.2018

11.04.2018

07.03.2018

24.01.2018

 

06.12.2017

09.11.2017

27.09.2017

30.08.2017

07.06.2017

18.04.2017

08.03.2017

11.01.2017

 

14.12.2016

02.11.2016

28.09.2016

24.08.2016

08.06.2016

27.04.2016

23.03.2016

20.01.2016

 

24.11.2015

19.10.2015

19.08.2015

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum

                                                                 28.02.2019 

 

      Bestyrelsesmøde

      onsdag den 27. februar 2019

       kl.14 – 16 på Museet

 

      Referat 

      Til stede: Inge, Alfred, Sonja, Peter, Palle samt Willy og Frank

 

1.     Nyt siden sidst

 

2.     Godkendelse af referat fra sidste møde 29.01.2019

      Godkendt.

 

3.     Regnskab, medlemstal

Kontoen udviser p.t. 136.570,04 kr.

Kassebeholdning 1.000 kr.

Medlemstal: 255 har betalt kontingent

Der er 6 nye medlemmer, medens 4 er udmeldt.

 

4.     Budget 2020

Sonja havde udarbejdet et udkast til budget 2020, som blev gennemgået på mødet.

En række konstruktive ændringsforslag ledte frem til et færdigt udkast til budget 2020 med en balance på 94.000 kr. og et årsresultat på 6.900 kr.

 

5.     Bygningen

Håndværkerne er i gang med flere projekter:

Lågen i nordvest under arbejde

Der er lagt rist foran værkstedsdøren

Smakkejollen er under behandling

Vestgavlens fugleproblem er under overvejelse

 

Et forslag om investering i et fast pladesystem i Vestrummet til de mange udstillinger blev præsenteret af Inge og Palle. Ved at investere i 10 gennemfarvede, gråsorte MDF-plader, som monteres fast mellem gulv og loft med et vist mellemrum og med afstand til væggen får vi et vedligeholdelsesfrit system, som vil kunne bære alle de forskellige udstillinger. En plade koster inkl. moms 575 kr., for 10 stk. 5.750 kr. pladerne vil som minimum kunne holde i 10 år. Da pladerne er gennemfarvede, vil hullerne efter stifter, søm og mindre skruer ikke genere. Vi forudsætter, at de enkelte udstillere selv placerer de nødvendige ophæng og fjerne dem igen før næste udstiller overtager pladerne. 

Bestyrelsen godkendte forslaget. Palle bestiller hjem til levering, når Vestrummet er frigjort for smakkejollen. Palle fordeler pladerne, som vi beder Håndværkergruppen om at montere. 

 

6.     Tilbud på udskiftning af stråtag på nordvestsiden af Museet

Vi har fået 2 tilbud på de 202 m2 stråtag med mønning, henholdsvis:

A       Tim Tækkemand                                      291.125 kr.

B       Palle Fobian                                             210.125 kr.

Alfred har skrevet til Palle Fobian og meddelt, at vi er interesserede i hans tilbud, som gælder 3-5 år fra nu, således at vi udnytter det eksisterende tags fulde levetid. Vi har meddelt, at ventetiden vil blive anvendt til at søge de fornødne midler i fonde. 

 

7.     Indkøb af pc med smartboard

Projektet omfatter 3 delelementer:

A.    Et modem, som gør det muligt for os selv og husets brugere at gå på Internettet

B.    En bærbar pc

C.    Et smartboard som digital tavle på væggen i det østlige møderum

Inge har søgt SEAS/NVE om 10.000 kr. til projektet, ansøgningen behandles i marts.

 

Bestyrelsen var enige om under alle omstændigheder at investere de ca. 600 kr., som et modem koster, og de ca. 1.200 kr., det vil koste årligt i abonnement. 

 

8.     Evaluering af bankospil

Inge takkede Alfred for hans store arbejdsindsats forud for selve dagen.

Vi gav udtryk for glæde over de gode rammer, som vi har fået med Tårnafdelingen hos 3F.

Der var delt tilfredshed med maden, idet flere havde oplevet sejt andenklasses kød, medens andre havde fået godt, mørt kød. Det hele bør naturligvis være godt og mørt!

Sonja har problemer med regningen, idet 3F har beregnet den første pris på baggrund af for mange deltagere. Det handler om 145, 147 eller 152 deltagere.

Sonja kunne oplyse om, at det foreløbige overskud til husets drift lyder på 17-18.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende.

Inge klandrede vor opråber for hans velmente, men uheldige fokusering på et konkurrerende firma i forhold til en aktuel sponsor. Inge havde måttet undskylde efterfølgende til den aktuelle sponsor, som naturligvis overvejer fremtidige sponsorater. Der skal bedre forarbejde til næste års vitser. Men vor opråber skal ikke være alt for ked af det – han gjorde det i øvrigt glimrende som debutant, højt, hurtigt og tydeligt og fik os dermed gennem programmet på den planlagte tid. 

 

9.     Generalforsamling tirsdag 7. maj 2019 kl. 19 i Museet

I forbindelse med valget kan det konstateres, at Sonja, Merete, Peter og Palle alle er villige til at modtage genvalg for de næste 2 år, medens Willy og Frank begge er villige til at modtage genvalg som suppleanter.  

Dorthe fratræder som revisor, om Ralph vides intet sikkert, medens Bente forventes at ville modtage genvalg som revisorsuppleant, Inge undersøger. 

Næstformand Alfred meddelte derefter, at han på grund af arbejde udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Bestyrelsen er i chok, men lykønskede naturligvis Alfred med hans ny arbejde! 

Palle tilbød at holde et causeri over selvvalgt emne efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen tog imod tilbuddet.

 

10.  Vagtplan ved udstilling

Sommerens udstillinger fylder 13 uger, som i forhold til åbne-lukke-vagter fordeles blandt bestyrelsens medlemmer.

Skemaet blev uddelt på mødet. Den endelige plan over vagterne udsendes, når alle vagter er fordelt.  

 

11.  Næste møde

Onsdag 24. april kl. 14-16 i Museet.

 

12.  Eventuelt

Inge kunne oplyse, at Turistforeningen holder generalforsamling 21. marts kl. 17.30 i Kompagnihuset.

 

Vi drøftede muligheden af at give plads i vor butik til produkter, udført af en ung, lokal medborger med evner til og et stærkt ønske om at blive professionel håndværker. En model for et eventuelt samarbejde overvejes grundigt. 

 

            Referat ved Palle Birk